Spis treści

 

Istotną różnicą pomiędzy obu omawianymi regulacjami jest też to, iż w przeciwieństwie do decyzji Komisji Europejskiej o benchmarkach nowa polska ustawa nie przewiduje wyjątków (a wydają się one uzasadnione). Wg decyzji o benchmarkach omawiana przesłanka wstrzymania działalności na okres przekraczający 6 miesięcy zgodnie z decyzją nie ma zastosowania do instalacji, które pozostają w rezerwie lub w gotowości, oraz do instalacji, które działają sezonowo, jeżeli zostały spełnione wszystkie następujące warunki:

1) prowadzący instalację posiada zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i wszystkie inne wymagane pozwolenia;

2) rozpoczęcie działalności jest technicznie możliwe bez wprowadzania zmian fizycznych w instalacji;

3) przeprowadzana jest regularna konserwacja.

 

W tych przypadkach, mimo zaprzestania działalności, instalacja jest nadal uprawniona do alokacji uprawnień. Szkoda, że polska ustawa nie dostrzega takich sytuacji.

 


Kto przestał emitować (nawet tymczasowo) zwraca EUA