Spis treści

 

Co w takim razie z handlem spot

 

Powyższe konkluzje, przede wszystkim dotyczące handlu spot, mogą stanowić pewne zaskoczenie, gdyż praktyka w Polsce jest bardzo zróżnicowana w omawianym zakresie.

 

Tym niemniej, z obecnie obowiązujących przepisów wynika, iż

do odpłatnego nabywania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (z zastrzeżeniem usług finansowych dotyczących instrumentów finansowych) stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przy czym bez znaczenia jest miejsce nabycia tych praw, tzn. czy zostały nabyte bezpośrednio od zbywcy (OTC), za pośrednictwem internetowych platform handlowych, czy na giełdzie towarowej. Prawo zamówień publicznych nie uzależnia bowiem obowiązku stosowania jej przepisów od miejsca nabycia danego prawa czy usługi.

 

Transakcje zaś spełniające warunki określone w art. 4 pkt 3 lit. j PZP (czyli usługi finansowe dotyczące instrumentów finansowych) w odniesieniu do praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia mogą – co do zasady - występować w niektórych kontraktach bilateralnych (tzw. OTC) lub na niektórych platformach obrotu (np. rynek terminowy praw majątkowych poee) - o ile oczywiście zostaną spełnione wyliczone wyżej warunki wskazane w sekcji C 10 Załącznika I do Dyrektywy Mifid lub w Rozporządzeniu.

 

Jakie rozwiązania zatem są możliwe dla sektora elektroenergetycznego w tym zakresie?

 

Po pierwsze podmioty sektora energetycznego będące zamawiającymi sektorowymi mogą stosować ogólne zwolnienie sektorowe,  ograniczone jednakże tylko do ustawowych kwot „tzw. progów unijnych” (art. 133 ust. 1 PZP „do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”) czyli dla dostaw w zamówieniach sektorowych do równowartości 412 tys. EUR.

 

Po drugie – do wykorzystania pozostaje tzw. „zwolnienie holdingowe”, tj. zwolnienie z art. 136 ust. 1 PZP, przy czym zwrócić należy uwagę na kluczowy w tym zakresie warunek osiągnięcia co najmniej 80 % przeciętnych przychodów w okresie poprzednich 3 lat ze świadczenia usług, dostaw lub wykonywania robót budowlanych na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

 

Niezależnie od powyższego w zakresie zakupów praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia na giełdzie może być stosowany tryb z wolnej ręki (tak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w niektórych interpretacjach obejmujących zresztą również uprawnienia do emisji CO2 – w stanie prawnym poprzedzającym wprowadzenie do PZP zwolnienia z art. 4 pkt 3 lit. k).

 

Wskazane wyżej zalecenie zastosowania trybu wolnej ręki opiera się na treści art. 67 ust. 1 pkt 9 PZP, zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia w tym trybie, jeżeli zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Natomiast w przypadku zakupu poza poza giełdą towarową, na zamawiającym ciąży obowiązek zastosowania jednego z podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego, przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Co jednak z platformami internetowymi np. poee w Polsce (tzw. MTF w terminologii Mifid)?

 

Wydaje się, iż Dyrektywa Mifid również w tym względzie znacząco zrównała status giełd oraz internetowych platform obrotu. Czy jednak można uznać, iż pod terminem „giełdy towarowej” użytym w art. 67 ust. 1 pkt 9 PZP można rozumieć również internetowe platformy obrotu jak np. poee?

 

Tę kwestię, jak również szczegółowe uwarunkowania prawne zastosowania trybu wolnej ręki w odniesieniu do zakupu giełdowego praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia  przeanalizujemy w odrębnej publikacji.

 

-------------------------------

 

Obrót zielonymi i czerwonymi certyfikatami a zamówienia publiczne

Copyright © by Michał Głowacki 2009

www.ochronaklimatu.com