REMIT (ang. Energy Market Integrity and Transparency Regulation) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. UE L 326 s. 1 z 8 grudnia 2011)

 

Wejście w życie: 28 grudnia 2011 r.

 

Ogólny opis: Celem nowego rozporządzenia jest zapobieganie nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii elektrycznej m.in. poprzez zakaz wykorzystywania informacji poufnych do manipulowania rynkiem i zapobieganie spekulacji na giełdach. Rozporządzenie przewiduje m.in. rejestrację podmiotów aktywnych w obszarze hurtowego handlu energią. Pełne wdrożenie rozporządzenia REMIT będzie wymagało w niektórych obszarach nowych regulacji na poziomie ustawowym (np. w zakresie sankcji za naruszenie rozporządzenia). Jednak rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE są aktami prawnymi bezpośrednio obowiązującymi w Państwach Członkowskich UE, bez konieczności implementacji do krajowego systemu prawnego a większość przepisów REMIT już obowiązuje.

 

REMIT nie reguluje rynku emisji (EUA, ERU, CER), ponieważ kontrakty dotyczące uprawnień do emisji nie są objęte zakresem definicji „produktów energetycznych w obrocie hurtowym" (art. 2 ust. 4 REMIT), tym niemniej, z uwagi na wzajemne powiązania wskazanych rynków, pozostaje istotny dla uczestników rynku emisji.

 

REMIT zakazuje obrotu w oparciu o informacje wewnętrzne oraz manipulacji rynkowych na hurtowych rynkach energii.


REMIT wymaga od uczestników rynku:
- zarejestrowania się w krajowym organie regulacyjnym (w Polsce URE),
- raportowania informacji o transakcjach do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Europejskich (ACER) i krajowego organu regulacyjnego w celu monitorowania transakcji produktami energetycznymi w obrocie hurtowym,
- niezwłocznego zawiadamiania krajowego organu regulacyjnego w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż transakcja w zakresie produktów energetycznych w obrocie hurtowym może naruszać zakazy obrotu w oparciu o informacje wewnętrzne oraz zakaz manipulacji rynkowych,
- publikowania informacji wewnętrznych w terminowy I skuteczny sposób.

 

Odnotowania wymaga, iż art. 4 ust. 1 REMIT (obowiązek publikacji informacji wewnętrznych) stosuje się niezależnie od tego czy produkt energetyczny w obrocie hurtowym stanowi instrument finansowy czy nie.

 

Wymogi dotyczące raportowania produktów energetycznych w obrocie hurtowym na podstawie REMIT

  

W dokumencie konsultacyjnym “Draft REMIT Technical Standards for Trade Reporting” z 22 marca 2013 r. przedstawiono następujące propozycje dotyczące standardów raportowania produktów energetycznych w obrocie hurtowym dla potrzeb REMIT:

1. ISIN i Aii jako kody produktowe dla derywatów dotyczących energii

2. SWIFT MIC code ISO 10383 jako kody identyfikacyjne dla rynków zorganizowanych

3. ISO 3166-1 kody państw

4. ISO 4217 kody walut

5. ISO 8601 standardy daty i czasu

 

Dalsze szczegóły dotyczące raportowania na podstawie REMIT zobacz REMIT - Records of wholesale energy market transactions.

 

Akty implementujące:

 

Wytyczne ACER

 

Questions & Answers on REMIT’ (wersja z 20 grudnia 2011),

  

Artykuły:

 

Wybrane tezy 2 Edycji Wytycznych ACER w sprawie REMIT

 

Plotki w praktycznym stosowaniu REMIT

 

Procedury rejestracyjne REMIT – wymagania w zakresie ujawnienia struktury kapitałowej

 

Licencja europejska na hurtowy handel energią, licencja MiFID czy rejestracja na podstawie rozporządzenia REMIT – pole do analiz dla firm obrotu

 

Wybrane obowiązki implementacyjne związane z wejściem w życie rozporządzenia REMIT

 

Załącznik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Załączniki:
Pobierz plik (REMIT.pdf)REMIT.pdf[Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii]880 kB