Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r.  sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, s. 17 - IED) wprowadziła szereg bardzo istotnych modyfikacji do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska.

Do najistotniejszych zmian zaliczyć można znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

 

Zgodnie z IED już od 1 stycznia 2016 roku zaostrzone standardy emisyjne powinny spełnić co do zasady zarówno istniejące jak i nowe obiekty energetycznego spalania, przy czym w odniesieniu do tych ostatnich wymagania emisyjne są szczególnie restrykcyjne.

 

Wymagania te będą musiały spełniać również obiekty, które korzystają obecnie z derogacji imiennych wynikających z Traktatu Akcesyjnego, po upływie terminów, na który dana derogacja imienna została ona przyznana.

Dodatkowo, z uwagi na wyrażoną w IED tzw. „zasadę łączenia”, zaostrzone wymogi emisyjne znajdą zastosowanie do mniejszych obiektów energetycznego spalania, podłączonych do wspólnego komina, których moc po zsumowaniu będzie równa lub przekroczy 50 MWt.

  

Relacja ELV i BAT

 

Limity emisji (tzw. „ELV” – ang. emission limit values) określone w części 1 I 2 Załącznika V dla istniejących oraz nowych obiektów energetycznego spalania stanowią wymagane minimum i w wyniku stosowania  BAT (Best Available Techniques) mogą zostać ustanowione bardziej rygorystyczne  normy.  

 

Weryfikacja BAT następuje w okresach czteroletnich - patrz art. 21 ust. 3 IED:

"W terminie czterech lat od publikacji decyzji w sprawie konkluzji dotyczących BAT zgodnie z art. 13 ust. 5 odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, właściwy organ zapewnia: a) ponowne rozpatrzenie wszystkich warunków pozwolenia dla danej instalacji oraz, w razie potrzeby, ich aktualizację, aby zapewnić zgodność z niniejszą dyrektywą i, w szczególności, w stosownych przypadkach, z art. 15 ust. 3 i 4; b) zgodność instalacji z tymi warunkami pozwolenia. Podczas ponownego rozpatrywania uwzględnia się wszystkie nowe lub uaktualnione konkluzje dotyczące BAT mające zastosowanie do instalacji i przyjęte zgodnie z art. 13 ust. 5 od chwili udzielenia pozwolenia lub jego ostatniego ponownego rozpatrzenia."  

 

Niezależnie zatem od limitów emisji określonych w Załączniku 5 do IED Komisja Europejska prowadzi prace nad przeglądem dokumentów referencyjnych BREFs.

Przegląd zakończy się przyjęciem tzw. konkluzji BAT w postaci decyzji co może spowodować zaostrzenie standardów emisji IED w perspektywie roku 2018.

 

Dyrektywa IED - strona Komisji Europejskiej (j. ang.).