Zawieranie transakcji na hurtowym rynku energii bez naruszania art. 9 REMIT będzie możliwe dla uczestników rynku tylko pod warunkiem złożenia kompletnych formularzy rejestracyjnych w URE.

 

Kod rejestracyjny wydawany podczas takiej rejestracji przez ACER stanie się "dowodem osobistym" podmiotu na hurtowym rynku energii, nie będzie jednak żadną formą licencji ani autoryzacji.

 

 

"Hurtowy rynek energii elektrycznej" oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na którym prowadzony jest obrót produk­tami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym (art. 2 pkt 6 REMIT).

 

Zgodnie z punktem 5 preambuły REMIT, hurtowe rynki energii obejmują zarówno rynki towarowe, jak i rynki instrumentów pochodnych o istotnym znaczeniu dla rynku energii oraz dla rynku finansowego, ponieważ mechanizmy ustalania cen w obu sektorach są ze sobą wzajemnie powiązane.

 

Obejmują one między innymi rynki regulowane, wielostronne platformy obrotu i transakcje zawierane na rynku pozagiełdowym (over-the-counter – OTC) oraz umowy dwustronne zawierane w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem agentów.

 

 

Przykłady hurtowych rynków energii wg ACER

 

(katalog niewyczerpujący)

  

 

- rynki bilansujące dla obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym z dostawą w Unii Europejskiej;

 


- rynki dnia bieżącego (intraday) lub śróddzienne (within-day) dla obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym z dostawą w Unii Europejskiej;

 


- rynki dnia następnego (day-ahead) lub transakcji z dwudniowym wyprzedzeniem (two-day-ahead) dla obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym z dostawą w Unii Europejskiej, łącznie z produktami realizowanymi na koniec tygodnia (week-end);

 


- rynki fizyczne dla obrotu energią elektryczną lub gazem ziemnym z dostawą w Unii Europejskiej, włącznie z rynkami dla kontraktów forward z fizyczną dostawą oraz niestandardowych kontraktów długoterminowych;

 


- rynki zdolności transportowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego  w Unii Europejskiej.

 

 

 

 

- rynki instrumentów pochodnych dotyczących energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w Unii, włącznie z rynkami OTC;


- rynki instrumentów pochodnych dotyczących transportu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

 

- rynki zdolności wytwórczych oraz mechanizmy wynagradzania zdolności wytwórczych (capacity remuneration mechanisms – CRM), jeżeli na takich rynkach dochodzi do hurtowego obrotu produktami energetycznymi.

 

 

 

 

 

 

Zawieranie transakcji na hurtowym rynku energii jest wystarczającą przesłanką aby być objętym kompleksowymi wymaganiami Rozporządzenia REMIT.

 

 

Podmioty o statusie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) również powinny wdrożyć procedury REMIT.

 

 

"Informacja wewnętrzna" w rozumieniu REMIT oznacza:

a) informację,

b) o szczegółowym charakterze,

c) która nie została podana do publicznej wiadomości,

d) która dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym

e) która, jeżeli zostałaby podana do wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

 

Na użytek niniejszej definicji „informacja" oznacza:

a) informację, co do której istnieje wymóg podania do publicznej wiadomości zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 714/2009 i nr 715/2009, w tym również z wytycznymi i kodeksami sieci przyjętymi na podstawie tych rozporządzeń;

b) informację dotyczącą zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, magazynowaniu lub przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny, lub informację dotyczącą zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
również planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji;

c) informację, co do której istnieje wymóg ujawnienia zgodnie z przepisami ustawowymi lub regulacyjnymi na szczeblu unijnym lub krajowym, z zasadami rynkowymi oraz umowami lub zwyczajami obowiązującymi na danym hurtowym rynku energii, w zakresie, w jakim taka informacja mogłaby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym;

oraz

d) inną informację, na której rozsądny uczestnik rynku mógłby częściowo oprzeć swoją decyzję o zawarciu transakcji lub złożeniu zlecenia dotyczących takiego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.

 

Uznaje się, że informacja ma szczegółowy charakter, jeśli:

a) wskazuje na zbiór istniejących okoliczności lub okoliczności, których zaistnienia w uzasadniony sposób można się spodziewać, lub

b) wskazuje na wydarzenie, które wystąpiło lub którego wystąpienia można w uzasadniony
sposób się spodziewać a także jeśli

c) jest ona wystarczająco konkretna, aby umożliwić wyciągnięcie wniosku dotyczącego możliwego wpływu tego zbioru okoliczności lub wydarzenia na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

 

Zgodnie z Wytycznymi ACER, za informację wewnętrzną w obszarze wytwarzania energii elektrycznej uznaje się:

1) planowane wyłączenie, ograniczenie, odłączenie lub rozbudowę jednej jednostki wytwórczej równe lub przekraczające 100 MW i zmiany dotyczące takich planów oraz

2) nieplanowane wyłączenia albo awarie równe lub przekraczające 100 MW na jedną jednostkę wytwórczą oraz aktualizacje dotyczące takich wyłączeń albo awarii.

 

Powyższe wyliczenie nie jest katalogiem zamkniętym.

 

Informacje dotyczące własnych planów i strategii handlowych nie stanowią informacji wewnętrznych.

 

 

 

 

REMIT (ang. Energy Market Integrity and Transparency Regulation) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. UE L 326 s. 1 z 8 grudnia 2011)

 

Wejście w życie: 28 grudnia 2011 r.

 

Ogólny opis: Celem nowego rozporządzenia jest zapobieganie nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii elektrycznej m.in. poprzez zakaz wykorzystywania informacji poufnych do manipulowania rynkiem i zapobieganie spekulacji na giełdach. Rozporządzenie przewiduje m.in. rejestrację podmiotów aktywnych w obszarze hurtowego handlu energią. Pełne wdrożenie rozporządzenia REMIT będzie wymagało w niektórych obszarach nowych regulacji na poziomie ustawowym (np. w zakresie sankcji za naruszenie rozporządzenia). Jednak rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE są aktami prawnymi bezpośrednio obowiązującymi w Państwach Członkowskich UE, bez konieczności implementacji do krajowego systemu prawnego a większość przepisów REMIT już obowiązuje.

 

REMIT nie reguluje rynku emisji (EUA, ERU, CER), ponieważ kontrakty dotyczące uprawnień do emisji nie są objęte zakresem definicji „produktów energetycznych w obrocie hurtowym" (art. 2 ust. 4 REMIT), tym niemniej, z uwagi na wzajemne powiązania wskazanych rynków, pozostaje istotny dla uczestników rynku emisji.

 

REMIT zakazuje obrotu w oparciu o informacje wewnętrzne oraz manipulacji rynkowych na hurtowych rynkach energii.


REMIT wymaga od uczestników rynku:
- zarejestrowania się w krajowym organie regulacyjnym (w Polsce URE),
- raportowania informacji o transakcjach do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Europejskich (ACER) i krajowego organu regulacyjnego w celu monitorowania transakcji produktami energetycznymi w obrocie hurtowym,
- niezwłocznego zawiadamiania krajowego organu regulacyjnego w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż transakcja w zakresie produktów energetycznych w obrocie hurtowym może naruszać zakazy obrotu w oparciu o informacje wewnętrzne oraz zakaz manipulacji rynkowych,
- publikowania informacji wewnętrznych w terminowy I skuteczny sposób.

 

Odnotowania wymaga, iż art. 4 ust. 1 REMIT (obowiązek publikacji informacji wewnętrznych) stosuje się niezależnie od tego czy produkt energetyczny w obrocie hurtowym stanowi instrument finansowy czy nie.

 

Wymogi dotyczące raportowania produktów energetycznych w obrocie hurtowym na podstawie REMIT

 

Szczegóły dotyczące raportowania na podstawie REMIT zobacz REMIT - Records of wholesale energy market transactions.

 

Akty implementujące:

 

Wytyczne ACER

 

Questions & Answers on REMIT

  

Artykuły:

 

Wybrane tezy 2 Edycji Wytycznych ACER w sprawie REMIT

 

Plotki w praktycznym stosowaniu REMIT

 

Procedury rejestracyjne REMIT – wymagania w zakresie ujawnienia struktury kapitałowej

 

Licencja europejska na hurtowy handel energią, licencja MiFID czy rejestracja na podstawie rozporządzenia REMIT – pole do analiz dla firm obrotu

 

Wybrane obowiązki implementacyjne związane z wejściem w życie rozporządzenia REMIT

Dokumentacja

 

Monitorowanie rynku bilansującego w świetle wymagań REMIT, prezentacja PSE S.A., 19 grudnia 2018 r.