Już niedługo, zamiast odrębnych krajowych rejestrów uprawnień do emisji będzie jeden rejestr unijny (tym niemniej będą funkcjonować administratorzy rejestru: centralny i krajowi). Jeżeli państwa członkowskie skorzystają z możliwości przewidzianych przez nowy projekt rozporządzenia rejestrowego, osobisty rachunek posiadania będzie można otworzyć u krajowego administratora rejestru w dowolnie wybranym państwie członkowskim, co będzie skutkować poddaniem uprawnień do emisji znajdujących się na tym rachunku jurysdykcji tego właśnie państwa członkowskiego. Odpowiednie analizy warto przeprowadzić wcześniej, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferują nowe przepisy.

 

 

Uwagi ogólne

 

Rozróżnienie konieczne do poczynienia na wstępie dotyczy rachunków posiadania operatorów oraz osobistych rachunków posiadania. Tylko te drugie będą mogły skorzystać z omawianych tutaj dodatkowych możliwości. Rachunki posiadania operatorów są bowiem ściśle związane z lokalizacją instalacji i krajowym administratorem rejestru dla takiego rachunku jest administrator właściwy wg miejsca położenia instalacji. Dodatkowo, w świetle artykułu 23 ust. 5 projektu nowego rozporządzenia, właściciel takiego rachunku może go zbyć wyłącznie z instalacją, z którą jest on powiązany.

 

Właściciel osobistego rachunku posiadania – nie posiadający instalacji - będzie mógł (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków - patrz dalej) wybrać jurysdykcję, pod którą chce otworzyć rachunek. Dla osobistego rachunku posiadania właściwym krajowym administratorem będzie ten administrator, „który otworzył dany rachunek”.

 

Omawiane przepisy potwierdzają także, iż to krajowi administratorzy unijnego rejestru (a nie odrębny  tzw. centralny administrator) będą właściwi w najczęstszych sprawach związanych z funkcjonowaniem rachunku uprawnień do emisji. Projekt rozporządzenia przewiduje, iż za działanie i utrzymanie unijnego rejestru będzie odpowiedzialny centralny administrator. Każde państwo członkowskie wyznaczy jednakże administratora krajowego i będzie zarządzać swoimi rachunkami, jak również rachunkami w rejestrze unijnym, podlegającymi jurysdykcji danego państwa członkowskiego, przez swojego krajowego administratora.

Każdy rachunek będzie musiał być przypisany do odpowiedniego krajowego administratora, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie tym rachunkiem w imieniu państwa członkowskiego (lub w odniesieniu do niektórych typów rachunków, w imieniu Unii).

 

Decydującym przepisem w kwestiach jurysdykcyjnych jest artykuł 10 ust. 4 projektu rozporządzenia, zgodnie z którym rachunki będą podlegać prawom i jurysdykcji państwa członkowskiego właściwego dla danego krajowego administratora. Przyjmuje się, iż uprawnienia do emisji znajdujące się na rachunku w rejestrze znajdują się na terytorium  państwa członkowskiego krajowego administratora. Istotny jest również kontekst nakreślony przez punkt 12 w preambule projektu rozporządzenia, który przewiduje, iż uprawnienia do emisji mają charakter niematerialny, są aktywami oznaczonymi tylko co do gatunku a ich własność zostaje potwierdzona poprzez ich zapisanie na rachunku w rejestrze unijnym w którym się znajdują.

 

Wzmiankowane decyzje operatorów osobistych rachunków posiadania co do lokalizacji rachunku są w pewnym sensie nieodwracalne, bowiem projekt rozporządzenia przewiduje, iż, z wyjątkiem odnoszącym się do operatorów statków powietrznych, państwo członkowskie odpowiedzialne za prowadzenie rachunku nie może ulec zmianie.

 

Wolność wyboru w zakresie miejsca lokalizacji rachunku nie jest jednakże absolutna i zależeć będzie od przyszłych decyzji regulacyjnych państw członkowskich. Niektóre z kwestii do rozstrzygnięcia w tym zakresie i ich skutki dla właścicieli rachunków przedstawiono poniżej.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.