Stosownie do art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych organ właściwy do wydania zezwolenia stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, w przypadku gdy instalacja objęta systemem przestała spełniać przesłanki objęcia systemem lub gdy wielkość emisji określona w raporcie weryfikacyjnym, w poprzednim roku okresu rozliczeniowego wyniosła zero.

 

 

Pozostała część wspomnianego przepisu dotyczy już kwestii proceduralnych związanych z wygaśnięciem zezwolenia a mianowicie prowadzący instalację, w terminie 21 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego, że instalacja objęta systemem przestała spełniać przesłanki objęcia systemem, jest obowiązany poinformować o tym, na piśmie, organ właściwy do wydania zezwolenia i KOBiZE. Kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia organ właściwy do wydania zezwolenia przesyła KOBiZE, właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

Na dzień wystąpienia zdarzenia powodującego, że instalacja przestała spełniać przesłanki objęcia systemem prowadzący instalację jest obowiązany do sporządzenia raportu o wielkości emisji.

 

Dodajmy, iż jeżeli prowadzący instalację nie zgłosi w terminie faktu, że instalacja przestała spełniać przesłanki objęcia systemem, podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 euro (art. 70 ust. 2 nowej ustawy). Karę nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

 

Uprawnienia do emisji przyznane w krajowym planie lub w zezwoleniu na poszczególne lata okresu rozliczeniowego następujące po roku kalendarzowym, w którym miało miejsce omawiane zdarzenie zasilają krajową rezerwę.

 

Uprawnienia do emisji wydane na rachunek instalacji w kolejnym roku okresu rozliczeniowego następującego po roku kalendarzowym, w którym miało miejsce omawiane  zdarzenie, podlegają zwrotowi i zasilają krajową rezerwę.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.