Decydenci gospodarczy w Polsce powinni zwrócić szczególną uwagę na projekt opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie planu działania na rzecz wprowadzenia gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 r. (kod dokumentu 2011/2095(INI)). Sporządzony przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej Chrisa Davies projekt uchwały Parlamentu Europejskiego zawiera zupełnie rewolucyjne propozycje.

 

Odnośnie EU ETS projekt raportu stwierdza, iż cena uprawnień do emisji jest aktualnie znacznie poniżej tego co pierwotnie zakładano oraz że nie stanowi zachęty dla niezbędnych inwestycji, proponuje się zatem aby dokonać rekalibracji EU ETS przed rozpoczęciem trzeciej fazy handlu (a zatem od 2013 r.) poprzez ograniczenie liczby dostępnych uprawnień w celu wytworzenia popytu.

 

W innych obszarach projekt raportu proponuje m.in. modyfikację 1,74 % rocznego linearnego współczynnika redukcji, wprowadzenie minimalnej ceny uprawnień do emisji w aukcjach, redukcję gazów cieplarnianych emitowanych przez rolnictwo, wprowadzenie limitów czasowych dla pracy elektrowni emitujących powyżej 100g CO2/kWh oraz wprowadzenie regulacji importowych wymagających od importerów produktów w sektorach objętych tzw. carbon leakage zakupu uprawnień do emisji.

 

 

Ww. projekt uchwały zauważa, iż znaczna nadwyżka uprawnień do emisji wraz z przewidywaną dalszą poprawą efektywności energetycznej oznacza, iż nie należy oczekiwać znacznych wzrostów cen uprawnień do emisji, o ile nie zostaną przeprowadzone reformy systemowe.

 

Projekt uchwały wzywa Komisję Europejską do przyjęcia rozwiązań legislacyjnych korygujących mankamenty Europejskiego Systemu Handlu Emisjami umożliwiających jego funkcjonowanie wg pierwotnych założeń, w szczególności poprzez podjęcie następujących działań przed końcem 2012 r.:


1. rekalibrację EU ETS przed rozpoczęciem trzeciej fazy handlu przez utworzenie rezerwy uprawnień do emisji a następnie zaproponowanie rozwiązań legislacyjnych w celu likwidacji rezerwy,


2. zaproponowanie rozwiązań legislacyjnych w celu modyfikacji w najwcześniejszym możliwym terminie 1,74 % rocznego linearnego współczynnika redukcji, do wartości wystarczającej do osiągnięcia celów ograniczenia emisji CO2 w perspektywie roku 2050 (przypomnijmy, iż trajektoria redukcji CO2 zaproponowana przez Komisję Europejską w Mapie Drogowej zakłada ograniczenie 40%, 60% i 80% dla odpowiednio lat 2030, 2040 oraz 2050),


3. zaproponowanie w najwcześniejszym możliwym terminie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie minimalnej ceny dla uprawnień do emisji sprzedawanych na aukcjach.

 

Projekt raportu potencjalnie wywiera zupełnie fundamentalny wpływ na wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o energetykę węglową ponieważ wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przed końcem 2013 r. rozwiązań legislacyjnych, które będą wymagać aby od 2015 r. nowe źródła wytwarzania energii elektrycznej emitujące powyżej 100g CO2/kWh mogły pracować jedynie przez 10 lat (z wyjątkiem źródeł wyłącznie szczytowych z czasem pracy ograniczonym do 10 % w każdym roku).

 


 

W zasięgu oddziaływania potencjalnych skutków rozwiązań proponowanych w projekcie ww. raportu pozostają także inne sektory gospodarki. W odniesieniu do sektorów objętych tzw. „ucieczką emisji” (carbon leakage) projekt raportu wzywa Komisję Europejską do analizy sektorów, w których nieodpłatne przydziały uprawnień do emisji nie zdołały zapobiec realokacji przemysłu i wzywa Komisję do wprowadzenia regulacji importowych wymagających od importerów produktów w sektorach objętych carbon leakage zakupu uprawnień do emisji ekwiwalentnych do tych, które byłyby wymagane, gdyby dany produkt był wytworzony w Unii Europejskiej.

 

Projekt raportu wzywa także Komisję Europejską do zaproponowania rozwiązań legislacyjnych ograniczających emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie.

 

Niektóre pozostałe propozycje zaprezentowane w projekcie raportu to opublikowanie przez Komisję Europejską Planu Działań w odniesieniu do CCS (CCS Action Plan) oraz przedłożenie przez Komisję Europejską przed końcem 2012 r. ambitnych propozycji w celu redukcji metanu oraz tzw. F-gazów.

 

Nie ulega wątpliwości, iż faktyczna realizacja nawet części z powyższych zamierzeń będzie oznaczać radykalne przyśpieszenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz głębokie zmiany strukturalne europejskiego przemysłu.Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.