Oprócz obowiązku przestrzegania wymogów objętych rozporządzeniem REMIT, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych określających m.in. zasady i tryb publikacji informacji wewnętrznych, w tym osoby odpowiedzialne w tym procesie.

Wewnętrzne procedury powinny ustanowić w szczególności tzw. „chińskie mury” w celu uniemożliwienia zawierania transakcji na podstawie posiadania informacji wewnętrznych. Procedury te powinny w szczególności określać:

a. jak informacja wewnętrzna jest identyfikowana,  

b. jak jest zorganizowany proces publikowania informacji zewnętrznych,

c. w jaki sposób zapewnia się poufność informacji wewnętrznych w przypadku, gdy publikacja informacji wewnętrznych została opóźniona,

d. w jaki sposób zapewnia się, iż na podstawie informacji wewnętrznych przed ich publikacją nie są podejmowane decyzje handlowe.

Przy implementacji procedur należy wykorzystać opublikowane przez europejską Agencję ACER niewiążące Wytyczne, w których dokonano kilku istotnych interpretacji rozporządzenia:
a. ‘Questions & Answers on REMIT’ (wersja z 20 grudnia 2011),
b. ‘Guidance on the application of the definitions set out in Article 2 of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency’ 1 edycja z 20 grudnia 2011 r.

Tym niemniej wskazane Wytyczne ACER stanowią wstępne podejście do problemu i zdecydowanie nie rozwiązują wszystkich problemów jakie stawia obecnie uczestnikom hurtowego obrotu energią rozporządzenie REMIT.


1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Energy Market Integrity and Transparency - REMIT) ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 s. 1 z 8 grudnia 2011 r.  Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dnia od jego publikacji, czyli 28 grudnia 2011 r. Celem nowego rozporządzenia jest zapobieganie nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii elektrycznej m.in. poprzez zakaz wykorzystywania informacji poufnych do manipulowania rynkiem i zapobieganie spekulacji na giełdach. Rozporządzenie przewiduje m.in. rejestrację podmiotów aktywnych w obszarze hurtowego handlu energią. Pełne wdrożenie rozporządzenia REMIT będzie wymagało w niektórych obszarach nowych regulacji na poziomie ustawowym (np. w zakresie sankcji za naruszenie rozporządzenia). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE są jednak aktami prawnymi bezpośrednio obowiązującymi w państwach członkowskich UE, bez konieczności implementacji do krajowego systemu prawnego.

2. Przedsiębiorcy zawierający transakcje na hurtowych rynkach energii będą zobligowani do ich zgłaszania do odpowiednich rejestrów europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Do zadań ACER będzie należało monitorowanie - w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi - hurtowych rynków energii. ACER stworzy i będzie prowadzić - na podstawie danych przekazywanych przez krajowe organy - rejestr transakcji hurtowych na zakup i przesył gazu oraz energii elektrycznej.

3. Urząd Regulacji Energetyki - tak jak i jego odpowiedniki w innych państwach Unii - będzie odpowiedzialny m.in. za tworzenie i bieżącą aktualizację krajowego rejestru uczestników rynku oraz przekazywanie informacji zawartych w tym rejestrze do ACER. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 rozporządzenia takie krajowe rejestry mają powstać w terminie 3 miesięcy od dnia wydania przez Komisję Europejską aktów wykonawczych do rozporządzenia.

4. Należy zwrócić uwagę, iż o ile przewidziane w rozporządzeniu obowiązki rejestracji uczestników rynku w URE oraz dostarczania do ACER danych o transakcjach oraz informacji o wykorzystaniu urządzeń wejdą w życie po przyjęciu przez Komisję Europejską aktów wykonawczych do rozporządzenia (co jeszcze nie nastąpiło) już od dnia 28 grudnia 2011 r. obowiązują przepisy REMIT dotyczące:

a. zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych (art. 3 rozporządzenia),

b. zakazu manipulacji rynkowych (art. 5 rozporządzenia),

c. obowiązku publikacji informacji wewnętrznych (art. 4 rozporządzenia),

d. obowiązków osób zajmujących się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji, których przedmiotem są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym (obowiązek wdrożenia skutecznych mechanizmów i procedur mających na celu identyfikację przypadków naruszenia zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych i zakazu manipulacji rynkowych oraz niezwłocznego informowania URE o tych naruszeniach - art. 15 rozporządzenia).

5. Oprócz obowiązku przestrzegania wymogów objętych rozporządzeniem REMIT, konieczne jest zatem wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych określających m.in. zasady i tryb publikacji informacji wewnętrznych, w tym osoby odpowiedzialne w tym procesie.

6. W szczególności, w trakcie procesu dostosowania działalności przedsiębiorstwa do wymagań REMIT będzie konieczny przegląd i weryfikacja treści, jak również wdrożenia ewentualnych dotychczas obowiązujących w przedsiębiorstwie regulacji  nabywania i zbywania towarów giełdowych przez członków władz i pracowników firmy jak również procedury ochrony informacji poufnych i tajemnicy związanych z transakcjami giełdowymi. Wymaga w szczególności weryfikacji, czy został w tym zakresie wyznaczony odpowiedni inspektor nadzoru.
Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.