Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie analizy regulaminów rynku obrotu towarami giełdowymi organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (POEE GPW), zwrócenie uwagi na niektóre, wybrane obowiązki wynikające z ewentualnego przystąpienia do wskazanego rynku a także odpowiednią alokację przez podmiot starający się o uczestnictwo w Giełdzie obowiązków i odpowiedzialności związanych z przystąpieniem do Rynku Towarowego GPW w niezbędnych procedurach wewnętrznych.

1.    Należy zwrócić w szczególności uwagę na następujące obowiązki wynikające z  Regulaminu obrotu towarami giełdowymi organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 22/1254/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 r. - dalej: „Regulamin Obrotu”):

a. § 10 - Podmiot składający wniosek o nadanie statusu Uczestnika Obrotu, jak również Uczestnik Obrotu, zobowiązani są niezwłocznie informować Giełdę o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o nadanie statusu Uczestnika Obrotu.

b. § 11 - W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ma prawo w każdym czasie żądać od Uczestnika Obrotu dodatkowych informacji, wykraczających poza zakres objęty wnioskiem.

c. § 12 - Zarząd Giełdy może wprowadzić wobec Uczestników Obrotu szczególne obowiązki informacyjne w zakresie związanym z uczestnictwem w obrocie, w szczególności może zobowiązać Uczestnika Obrotu do przekazywania Giełdzie okresowych sprawozdań finansowych.

d. § 15 - Uczestnik Obrotu jest zobowiązany do upoważnienia co najmniej jednej osoby do wykonywania następujących czynności:
i. odbioru wszelkich informacji przekazywanych przez Giełdę, które dotyczą w szczególności zleceń Uczestnika Obrotu , transakcji przez niego zawartych, wyników sesji, rozliczeń posesyjnych i faktur,
ii. zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości dotyczących zawartych transakcji lub rozliczeń, w terminach określonych przez Giełdę,
iii. reprezentowania Uczestnika Obrotu wobec władz Giełdy w sprawach innych niż wyżej wymienione.

Osoba upoważniona do wykonywania wyżej wymienionych czynności może reprezentować wyłącznie jednego Uczestnika Obrotu.

e. §17 - Uczestnik Obrotu zobowiązany jest niezwłocznie informować Giełdę o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o dopuszczenie do działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ma prawo w każdym czasie żądać od danego Uczestnika Obrotu przedstawienia dodatkowych informacji, wykraczających poza zakres objęty ww. wnioskiem.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.