W Dzienniku Urzędowym UE Dz.U. L 52 z 23 lutego 2013 ukazały się Regulacyjne i Wykonawcze Standardy Techniczne Rozporządzenia EMIR (Rozporządzenia nr 148/2013 - 153/2013 z 19 grudnia 2012).

 

 

Kluczowe znaczenie dla podmiotów sektora posiada Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 11). Rozporządzenie podlega bezpośredniemu stosowaniu we wszystkich Państwach Członkowskich UE.

 

 

Warto zauważyć, iż tzw. kontrahenci niefinansowi wg nomenklatury EMIR nawet jeżeli nie przekraczają progu clearingu, podlegają istotnym innym wymogom tego rozporządzenia a niektóre z nich obowiązują już od 15 marca 2013.

 

Odrębną sprawą jest, iż dostarczyciele usług finansowych dotyczących derywatów (np. walutowych, dewizowych czy towarowych) będą podlegać w pełni nowym regułom EMIR co wpłynie na wycenę usług oraz dostępność derywatów oferowanych na rynku pozagiełdowym (OTC).

 

Już 15 marca 2013 r. wchodzi w życie obowiązek przewidziany w art. 11 EMIR (dotyczy on zarówno kontrahentów finansowych jak i niefinansowych) terminowego zatwierdzania warunków kontraktu dotyczącego derywatów (konfirmacja) oraz wdrożenia procedur potwierdzania transakcji.

 

U kontrahentów niefinansowych zachodzi zatem konieczność ustalenia na podstawie danych księgowych, czy przekraczają oni w zakresie obrotu derywatami progi clearingu EMIR (w zależności od klasy derywatów na poziomie od 1 do 3 miliarda EUR z wyłączeniem transakcji kwalifikujących się jako hedging), w takim przypadku istnieje wymóg zawiadomienia KNF oraz Europejskiego Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w terminie do 15 marca 2013 r.

 

Kontrahenci finansowi oraz kontrahenci niefinansowi powyżej progu clearingu już od 15 marca 2013 r. zostają objęci także wymogami codziennej wyceny transakcji wg rynku lub, w niektórych przypadkach, wg modelu.

 

Należy też uwzględnić, iż w najbliższym czasie będą wchodzić w życie dalsze wymogi EMIR dotyczące jak w szczególności procedury uzgadniania i kompresji portfeli (15 września 2013 dla artykułów 13 – 15 RTS) a także (z zastrzeżeniem procedur autoryzacyjnych CCP i repozytoriów handlowych) obligatoryjne raportowanie transakcji a także obligatoryjny clearing (powyżej progu).

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.