Podstawowym wyborem dla uczestników rynku jest rozstrzygnięcie, czy uczestnik rynku zamierza raportować zawierane transakcje we własnym zakresie czy też delegować ich raportowanie swojemu kontrahentowi lub innemu usługodawcy.

 

 

Wymogi EMIR dotyczące raportowania derywatów obowiązują (zastrzeżeniem kwestii tak zwanego backloadingu) od 12 lutego 2014 r.

 

Istnieją następujące praktyczne możliwości organizacji raportowania derywatów na gruncie EMIR:
1) strona deleguje raportowanie drugiej stronie kontraktu,
2) strona deleguje raportowanie zewnętrznemu usługodawcy,
3) obie strony delegują raportowanie temu samemu zewnętrznemu usługodawcy,
4) obie strony delegują raportowanie różnym zewnętrznym usługodawcom.

 

Wymaga uwzględnienia, iż firma inwestycyjna świadcząca usługi inwestycyjne (jak wykonywanie lub przyjmowanie i przekazywanie zleceń) nie ma obowiązku raportowania transakcji w zakresie EMIR chyba, że stanie się stroną transakcji (jednak nie w charakterze agenta lub brokera). Strony mogą jednak wykorzystać firmę inwestycyjną działającą jako broker jako zewnętrznego usługodawcę raportowania do repozytorium handlowego.

 

Raportowanie za pośrednictwem innego podmiotu wymaga posiadania przez ten podmiot statusu uczestnika repozytorium handlowego i udzielenia temu podmiotowi odpowiedniego umocowania do raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium.
Dodajmy, iż nic nie stoi na przeszkodzie aby każda ze stron kontraktu pochodnego zaraportowała ten sam kontrakt do innego repozytorium handlowego (jednak dane muszą być zgodne).

 

W przypadku delegowania raportowania firmy powinny rozważyć zapewnienie sobie dostępu do danych zawartych w ich raportach składanych do repozytorium handlowego na podstawie EMIR.

 

Repozytoria handlowe zarejestrowane przez ESMA

 

Dla wszystkich klas instrumentów pochodnych:
 
1. DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL), Wielka Brytania
 
2. Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. (KDPW), Polska 
 
3. Regis-TR S.A., Luksemburg
 
4. UnaVista Ltd, Wielka Brytania
 
5. CME Trade Repository Ltd. (CME TR), Wielka Brytania
 
Dla instrumentów pochodnych na akcje, stopę procentową, towarowych instrumentów pochodnych, kredytowych instrumentów pochodnych:
 
ICE Trade Vault Europe Ltd. (ICE TVEL), Wielka Brytania
 
 

W takim celu weryfikacji repozytoria handlowe oferują odpowiedni typ uczestnictwa (jak np. pośredni uczestnik repozytorium (PUR) w KDPW_TR – uczestnik nie raportujący do repozytorium transakcji, uprawniony do:


a) dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną,


b) dokonywania korekt (tj. anulowania, przez uczestnika będącego stroną kontraktu pochodnego, błędnego zgłoszenia o zawarciu tego kontraktu, przekazanego przez uczestnika innego niż dokonujący korekty), co wiąże się ze znaczną redukcją opłat.

 

W przypadku wyboru opcji raportowania we własnym zakresie firmy stoją natomiast w obliczu dylematu, które repozytorium handlowe wybrać (jednakże szczegółowa analiza tej kwestii jest odrębnym tematem).

 

Dalsze informacje nt. EMIR zobacz tutaj (w j. pol.) oraz na temat wymogów raportowania (j. ang.)

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.