W przypadku korzystania z usług clearingu kontraktów pochodnych przez KDPW _CCP istnieje możliwość delegowania raportowania tych derywatów do repozytorium handlowego działającego na podstawie Rozporządzenia EMIR. Jest to jednakże opcja (aby z niej skorzystać trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie dla KDPW_CCP).

 

 

W nawiązaniu do notatki o delegowaniu raportowania derywatów warto wspomnieć o warunkach, na jakich takie raportowanie oferuje KDPW_CCP - jedyny, jak na razie, polski kontrahent centralny w rozumieniu rozporządzenia EMIR.

 

Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) KDPW_CCP wg stanu prawnego na dzień 3 lutego 2014 r. wskazuje, iż KDPW_CCP organizując i prowadząc system rozliczeń OTC przekazuje raporty o transakcjach pochodnych do właściwego repozytorium transakcji, chyba że uczestnik zobowiązał się do zapewnienia przekazywania tych raportów.

 

Jeżeli KDPW_CCP jest odpowiedzialny za przekazanie raportów o transakcjach do repozytorium transakcji, raporty te są przekazywane w szczególności w wyniku zarejestrowania pozycji na kontach rozliczeniowych, zmiany w zakresie tych pozycji w związku ze zmianą treści transakcji, a także ich wyrejestrowania z tych kont.

 
KDPW_CCP przekazuje raporty o transakcjach w zakresie wynikającym z instrukcji rozliczeniowych, czynności dokonywanych w systemie rozliczeń OTC, a także informacji otrzymanych od uczestnika, z uwzględnieniem sposobu zdefiniowania kont w tym systemie.
 

Uczestnik, który wskazał KDPW_CCP jako podmiot odpowiedzialny za przekazanie raportów o transakcjach do repozytorium transakcji, jest zobowiązany pokryć koszty ponoszone przez KDPW_CCP na rzecz tego repozytorium z tytułu przekazywania tych raportów, o ile:

1/ wysokość tych kosztów wynika z regulacji wydanych przez repozytorium transakcji,

2/ KDPW_CCP poinformował uczestników o wysokości tych kosztów co najmniej dwa tygodnie przed ich poniesieniem, publikując tę informację na swojej stronie internetowej.

Zwrot przez uczestnika ww. kosztów jest dokonywany jest w cyklu miesięcznym i następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia mu faktury.

 

Szczególne zasady związane są z pośrednimi uzgodnieniami rozliczeniowymi.

Zgodnie z ww. Regulaminem jeżeli uczestnik rozliczający zamierza reprezentować w rozliczeniach inny podmiot zawierający transakcje, jest zobowiązany przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie dostarczyć do KDPW_CCP oświadczenie, według wzoru określonego przez KDPW_CCP, wskazujące podmiot, który będzie reprezentować w systemie rozliczeń OTC w zakresie transakcji zawieranych przez ten podmiot, a także z którego będzie wynikać, że uczestnik ten zapewnił, aby podmiot ten nie wykonywał powtórnie obowiązku przekazywania raportów o transakcjach - w przypadku, gdy obowiązek przekazywania tych raportów wynika z właściwych przepisów prawa.

 

Uczestnik rozliczający, który będzie reprezentować w rozliczeniach inny podmiot zawierający transakcje, jest zobowiązany przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie do potwierdzenia, że został poinformowany o przekazywaniu przez KDPW_CCP raportów o zawieranych przez niego transakcjach do repozytorium transakcji - w przypadku, gdy uczestnik wskazał KDPW_CCP jako podmiot, który przekazuje raporty o transakcjach do repozytorium transakcji, oraz obowiązek przekazywania tych raportów do repozytorium transakcji wynika z właściwych przepisów prawa.

 

Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego, który wskazał KDPW_CCP jako podmiot, który będzie przekazywać raporty o transakcjach do właściwego repozytorium transakcji, jest zobowiązany do przekazania KDPW_CCP wszelkich informacji koniecznych do wykonania obowiązku przekazania raportu o transakcjach do repozytorium transakcji, a także zdefiniowania kont w systemie rozliczeń OTC w sposób pozwalający na przekazywanie raportów o transakcjach.
Zarząd KDPW_CCP określa w uchwale zakres ww. informacji oraz sposób ich przekazywania.
 

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.