Uczestnicy rynku stoją obecnie wobec wyboru związanego z Rozporządzeniem REMIT, czy we własnym zakresie starać się o uzyskanie statusu tzw. RRM (Registered Reporting Mechanism), czy też skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych w celu raportowania do ACER danych o transakcjach na rynku produktów energetycznych w obrocie hurtowym.

 

 

Koncepcja funkcjonowania RRM dotychczas nie była jasno zarysowana. Nie było jasne np. czy uczestnik rynku raportujący bezpośrednio własne transakcje do ACER jest zobowiązany do ubiegania się o status RRM, czy też nie jest to konieczne.

 

Należy pamiętać, iż niezależnie od rozwiązań, które będą ostatecznie przyjęte dla RRM, uczestnicy rynku będą zobowiązani zarejestrować się w URE (i za pośrednictwem URE w ACER). Tak więc ewentualny wymóg dodatkowej rejestracji uczestnika rynku jako RRM wiązałby się z dodatkowym obciążeniem.

 

ACER opubikował ostatnio projekt tzw. TRUM (Trade Reporting User Manual), który precyzuje stanowisko ACER w zakresie roli RRM w zakresie raportowania transakcji na rynku hurtowym.

 

Stosownie do projektu TRUM uczestnicy rynku oraz podmioty trzecie raportujące dane o transakcjach w ich imieniu muszą spełniać wymogi ACER przewidziane dla RRM.

Odpowiedni fragment TRUM zawiera zapis, iż uczestnicy rynku mogą wybrać albo uzyskać status RRM we własnym zakresie albo raportować dane z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich zarejestrowanych jako RRM.

 

Tak więc wygląda na to, iż przeważyła opcja wymagająca od uczestników rynku uzyskania statusu RRM dla skutecznego raportowania danych o transakcjach do ACER.

 

Znaczne ułatwienie stanowić będzie zapewne bezpośrednie raportowanie do ACER przez rynki zorganizowane, na których zostały zawarte transakcje.

ACER zdecydował jednak, iż kontrakty zawierane poza rynkami zorganizowanymi, jak transakcje niestandardowe lub zawarte na rynku OTC, muszą być raportowane do ACER przez podmioty posiadające status RRM.  

 

Uczestnicy rynku powinni także dopilnować, aby nie dochodziło do zbędnego raportowania (które może np. wystąpić, gdy transakcja nie podlegająca raportowaniu nie zostanie oddzielona), bowiem takie raporty zostaną odrzucone przez ACER.

 

Odrębnym potencjalnym graczem na rynku usług raportowania transakcji do ACER będą repozytoria handlowe rejestrowane przez ESMA na podstawie Rozporządzenia EMIR.

 

Ich dokładna rola nie jest jednakże jeszcze sprecyzowana, jedna z koncepcji przewiduje, iż wskazane repozytoria będą także musiały uzyskać status RRM i raportować do ACER dane o kontraktach pochodnych zawartych na rynku produktów energetycznych w obrocie hurtowym. 

 

TRUM zawiera natomiast wzmiankę, iż repozytoria spełniające wymagania EMIR nie będą podlegały niektórym wymaganiom przewidzianym dla RRM.

 

Z kolei stosownie do dokumentu Draft REMIT ACER Guidelines for the registration of Registered Reporting Mechanisms ww. repozytoria mają być uznawane za zarejestrowane RRM w przypadku spełniania wszystkich wymagań technicznych.

 

W Polsce status zarejestrowanego w ESMA repozytorium handlowego posiada Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. (KDPW). Natomiast o rejestrację w ACER jako RRM stara się Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE).

 

 

Zobacz także:
 
 
 
 
 
Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.