Już w kilku publikacjach zajmowalem się analizą zasad funkcjonowania grupy instalacji emitujących CO2.

Były to:

"Nie mniej niż 8 miesięcy na procedury administracyjne związane z utworzeniem poolu CO2",
"Status zarządcy grupy instalacji emitujących CO2 - wybrane kwestie formalno - prawne",
"Modele rozliczeń w poolu CO2"
,
"Założenia do umowy o utworzenie poolu CO2",
"Dlaczego pool CO2 się nie sprawdza",
"Pool CO2 – instytucja mało wykorzystywana (analiza raportów EEA za lata 2005 - 2007)".


W uzupełnieniu można wskazać, iż w nowym projekcie ustawy o wspólnotowym systemie handlu emisjami opublikowanym aktualnie na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska przesądza się, iż decyzję w sprawie utworzenia grupy instalacji emitujących CO2 podejmuje Minister właściwy do spraw środowiska (w aktualnie obowiązującej ustawie przewidywano w tym zakresie kompetencję wojewody).


Oczywiście pamiętajmy także, iż zastrzeżenia do utworzenia poolu w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku może zgłosić Komisja Europejska - tu nic się nie zmienia.


Powyższa zmiana kompetencji (z wojewody na Ministra Środowiska) może w pewien sposób wpłynąć na przyśpieszenie procedury utworzenia poolu. Projekt ustawy ponadto wyraźnie podkreśla, iż grupy instalacji mogą funkcjonować tylko w drugim okresie rozliczeniowym (2008 - 2012). Powyższe ograniczenie nie jest jednak specyfiką polskiej ustawy lecz wynika z dyrektywy 2003/87/WE.