Właśnie opublikowany na stronach www Ministerstwa Środowiska nowy projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania na szczęście odchodzi od nieprzemyślanych rozwiązań zawartych we wcześniejszym projekcie z 17 lipca 2009 r. Pisałem o nich w:


- "Nieprzemyślane rozwiązania w projekcie ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania",


- "Opinia do projektu ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania (projekt z dnia 17.07.2009 r.)",


- "Jeszcze o modelu „kadłubowego” rynku handlu emisjami dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania".


Chodziło m.in. o zawartą w art. 14 ust. 1 poprzedniego projektu regulację, iż "umowy sprzedaży uprawnień do emisji mogą być zawierane wyłącznie pomiędzy operatorami dużych źródeł spalania". Pomijając sam problem merytoryczny zawężenia obrotu pod względem podmiotowym, przepis niesłusznie odwoływał się expressis verbis do samej umowy  sprzedaży. W nowym, aktualnie upublicznionym projekcie ww. ograniczenie podmiotowe pozostało, natomiast nowa redakcja tego przepisu (aktualnie artykuł 15 ust. 1 projektu) brzmi, iż "nabywcą" uprawnień do emisji NOx lub SO2 może być wyłącznie operator dużego źródła spalania. Tak więc oczywisty błąd legislacyjny, o którym alarmowaliśmy na Portalu, został na szczęście usunięty.

Podnosiłem również na Portalu rozliczne wady związane z ww. podmiotowym ograniczeniem obrotu uprawnieniami do emisji NOx i SO2, lecz tu zagadnienie ma odmienny charakter - jest to kwestia decyzyjna (wybór modelu rynku). Jak widać Ministerstwo Środowiska nadal obstaje przy takim - ograniczonym do operatorów instalacji - modelu handlu w zakresie NOx i SO2. Z uwagi na okoliczność, iż handel uprawnieniami do emisji NOx i SO2 ma charakter systemu krajowego (a nie wspólnotowego, jak obrót CO2) prawodawca krajowy ma tu możliwość znacznej autonomii rozwiązań legislacyjnych.