Spis treści


Czy okólnik ICE Futures Europe 11/038 z 10 marca 2011 r. oznacza, iż podmiot nabywający od tej Giełdy „zakazane” uprawnienia do emisji nie dysponuje żadnymi roszczeniami przeciwko zbywcy? Taka zasada byłaby trudna do przyjęcia z punktu widzenia interesów nabywcy. Wydaje się ponadto, iż wspomniany dokument nie jest wolny od innych niekonsekwencji.Ostatnie kradzieże uprawnień do emisji z europejskich rejestrów zwiększyły ryzyka prawne obrotu EUA, CER i ERU lecz po ogłoszeniu przez ICE Futures Europe (dalej: Giełda) okólnika nr 11/038 z 10 marca 2011 r. sytuacja firm zajmujących się obrotem na tym rynku wydaje się jeszcze trudniejsza.

Zgodnie ze wspomnianym dokumentem Giełda i i Podmiot rozliczający transakcje (dalej: Clearing House) wspólnie podjęły decyzję o publikacji numerów seryjnych uprawnień do emisji, których dostawa nie będzie dozwolona dla obrotu na ICE Futures Europe (dalej: „Zakazana Lista” lub: „Lista” - wg oryginału:  „Prohibited List”). Lista będzie dostępna i będzie aktualizowana przez Giełdę na stronie internetowej Giełdy.


Warto w tym kontekście przypomnieć, iż kwestia ujawnienia numerów seryjnych uprawnień do emisji skradzionych z rejestrów stanowi jeden z problemów, które mają być przedmiotem dyskusji na spotkaniu Komisji Europejskiej z uczestnikami ECCP poświęconemu kwestiom bezpieczeństwa rejestrów w dniu 15 marca 2011 r.

Komisja Europejska, pomimo wezwań uczestników obrotu, nie zdecydowała się dotychczas na ujawnienie tych numerów i w opublikowanym w Internecie porządku ww. spotkania zwróciła uwagę, iż ujawnienia numerów seryjnych uprawnień do emisji, które dotychczas nastąpiły, odbyły się „bez wyroku sądowego stwierdzającego, iż kradzież rzeczywiście miała miejsce”.


Dodajmy, iż kwestia ewentualnego ujawnienia numerów seryjnych skradzionych uprawnień do emisji może być istotna dla szeregu zagadnień, w tym o charakterze prawnym, jak m.in. bezpieczeństwo obrotu, problem nabycia własności w dobrej wierze, odpowiedzialność zbywcy za rozporządzenie towarem obarczonym wadami prawnymi (roszczeniami osób trzecich) itp.


We wspomnianym porządku spotkania przewidzianego na dzień 15 marca 2011 r. Komisja podniosła, iż aktualne przepisy rozporządzenia w sprawie rejestrów nie regulują kwestii ujawniania numerów seryjnych uprawnień do emisji a dane dotyczące transferów są objęte poufnością przez okres 5 lat.

Wg Komisji zanim odpowiednie postanowienia w tym względzie zostaną uwzględnione w najbliższej nowelizacji rozporządzenia rejestrowego należy rozważyć następujące kwestie:


- jeżeli ujawnienie numerów seryjnych skradzionych (rzekomo) uprawnień do emisji miałoby być dozwolone, kto powinien uzyskać umocowanie do takiego ujawnienia,


- jakie warunki powinny być spełnione przed ewentualnym ujawnieniem numerów seryjnych oraz


- kto powinien być odpowiedzialny za błędne lub fałszywe ujawnienie.


Postawione przez Komisję pytania rzeczywiście są istotne a potencjalne odpowiedzi dodatkowo skomplikowane przez pan-europejski charakter tego rynku. Kwestia jest ponadto ściśle związana z ogólnymi regułami prawa cywilnego i administracyjnego dotychczas objętymi domeną ustawodawstw krajowych krajów członkowskich.