Przegląd branżowych nowości prawnych z ostatniego okresu.

Nowe, istotne dla branży ustawy, rozporządzenia i komunikaty:

 

1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205 poz. 1208), weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zwane potocznie rozporządzeniem taryfowym. Rozporządzenie weszło w życie w 14 dni po jego opublikowaniu w Dz. U. Nr 189, poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.


3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1052 – dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 sierpnia 2011 r. i weszło w życie z dniem 10 września 2011 r.

 

4. Informacja nr 29/2011 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dostępna na stronach internetowych Urzędu – www.ure.gov.pl) w sprawie terminu od którego należy obliczać podstawę wykonania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej.

 

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia, zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, wydanych dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej, został określony w 2011 r. na poziomie 0,4 %.

 

Jednocześnie w myśl § 11 Rozporządzenia, przy ustalaniu zakresu obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a (tj. przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej odnośnie jednostek kogeneracji opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych), nie uwzględnia się energii elektrycznej, o której mowa w § 9 ust. 2, która została zakupiona lub sprzedana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W informacji nr 29/ 2011 Prezes URE poinformował m.in. że:

 

a) energia elektryczna sprzedana przez przedsiębiorstwa energetyczne odbiorcom końcowym oraz zakupiona przez odbiorców końcowych będących członkami giełdy towarowej lub domy maklerskie/towarowe domy maklerskie na zlecenie odbiorców końcowych w transakcjach zawieranych na giełdzie towarowej, która jest dostarczana odbiorcom końcowym od dnia 10 września 2011 r., stanowi podstawę do obliczenia poziomu wykonania obowiązku z art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne w zakresie tzw. świadectw „fioletowych”,

 

b) w związku z brakiem uregulowania tej kwestii i tym samym możliwym brakiem odczytu stanu liczników w dniu 10 września 2011 r., uwzględniana będzie ilość energii elektrycznej sprzedana do odbiorców końcowych w okresie obowiązywania Rozporządzenia w 2011 roku, ustalona na podstawie metod pośrednich (odnośnie ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym od dnia 10 września 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.).

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.