Przegląd branżowych nowości prawnych z ostatniego okresu.

Nowe, istotne dla branży ustawy, rozporządzenia i komunikaty:

 

1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205 poz. 1208), weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zwane potocznie rozporządzeniem taryfowym. Rozporządzenie weszło w życie w 14 dni po jego opublikowaniu w Dz. U. Nr 189, poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.


3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1052 – dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 sierpnia 2011 r. i weszło w życie z dniem 10 września 2011 r.

 

4. Informacja nr 29/2011 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dostępna na stronach internetowych Urzędu – www.ure.gov.pl) w sprawie terminu od którego należy obliczać podstawę wykonania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej.

 

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia, zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, wydanych dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej, został określony w 2011 r. na poziomie 0,4 %.

 

Jednocześnie w myśl § 11 Rozporządzenia, przy ustalaniu zakresu obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a (tj. przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej odnośnie jednostek kogeneracji opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych), nie uwzględnia się energii elektrycznej, o której mowa w § 9 ust. 2, która została zakupiona lub sprzedana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W informacji nr 29/ 2011 Prezes URE poinformował m.in. że:

 

a) energia elektryczna sprzedana przez przedsiębiorstwa energetyczne odbiorcom końcowym oraz zakupiona przez odbiorców końcowych będących członkami giełdy towarowej lub domy maklerskie/towarowe domy maklerskie na zlecenie odbiorców końcowych w transakcjach zawieranych na giełdzie towarowej, która jest dostarczana odbiorcom końcowym od dnia 10 września 2011 r., stanowi podstawę do obliczenia poziomu wykonania obowiązku z art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne w zakresie tzw. świadectw „fioletowych”,

 

b) w związku z brakiem uregulowania tej kwestii i tym samym możliwym brakiem odczytu stanu liczników w dniu 10 września 2011 r., uwzględniana będzie ilość energii elektrycznej sprzedana do odbiorców końcowych w okresie obowiązywania Rozporządzenia w 2011 roku, ustalona na podstawie metod pośrednich (odnośnie ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym od dnia 10 września 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.).

 5. Informacja nr 30/2011 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dostępna na stronach internetowych Urzędu – www.ure.gov.pl) w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne pozwalające na skorzystanie z systemu wsparcia.

 

Prezes URE w ww. informacji zinterpretował legalną definicję biomasy zawartą w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (zwane dalej: rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.” – Dz. U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969 z późn. zm.). Jak przypomniał Prezes URE w myśl tej definicji biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008, str. 20) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu.

 

Stosownie zatem do ww. stanowiska Prezesa URE „paliwo/odpad może zostać uznane za biomasę (stałą lub ciekłą) na cele energetyczne tylko w przypadku, gdy spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) stanowi stałą lub ciekłą substancję pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;

2) ulega biodegradacji w tym znaczeniu, że nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, tj. nie zawiera w sobie „dodatków” niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, np. metali ciężkich albo innych niebiodegradowalnych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia (czyli sui generis pomocy publicznej);

3) nie jest biopaliwem w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)”.

 

Prezes URE zaawizował, iż, bazując na opiniach akredytowanych instytutów, przedstawionych na potrzeby prowadzonych postępowań, w załącznikach do informacji będą sukcesywnie zamieszczane specyfikacje paliw zawierające parametry, których spełnienie będzie kwalifikowało dany rodzaj paliwa do biomasy na cele energetyczne. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w praktyce regulacyjnej, w związku z przedstawianymi badaniami, tylko niektóre rodzaje paliw wywołują wątpliwości w kolejnych załącznikach będą zamieszczane informacje o tych przypadkach.

 

Dodatkowo, wytwórcy energii elektrycznej (jednostki wytwarzające energię elektryczną w procesie wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, układy hybrydowe oraz jednostki biomasowe o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 20 MW), jeśli chcą zaliczyć dany rodzaj biomasy do biomasy pochodzenia nieleśnego (tzw. biomasy „agro”), powinni udokumentować, że dany rodzaj paliwa:

- pochodzi z upraw energetycznych, lub

- stanowi odpad lub pozostałość z produkcji rolnej lub z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji rolnej, lub

- stanowi inny rodzaj odpadu ulegającego biodegradacji z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty.


W przypadku biomasy pozyskiwanej poza granicami kraju, dokumenty te powinny pochodzić od organów lub instytucji z kraju pochodzenia.

 

W załączniku nr 1 do Informacji nr 30/2011 Prezes URE określił swoje stanowisko w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego z palmy olejowca gwinejskiego (niezależnie od postaci handlowej - łupina i makuch z palmy olejowca gwinejskiego). Powołując się na opinie akredytowanych instytutów, z których wynika, że jest to materiał, który należy uznać za biodegradowalny, a poziom zanieczyszczeń odpowiadający pochodzeniu z materiału naturalnego, jeżeli zawartość biomasy w badanej próbce w stanie suchym bezpopiołowym (badanie metodą selektywnego rozpuszczania, opisaną w normie PNEN 15440: 2011), wynosi ≥ 97 %, natomiast niebiomasy £  3 %, Prezes URE poinformował, że ww. paliwo może być kwalifikowane do biomasy na cele energetyczne, a energia elektryczna wytworzona w oparciu o to paliwo może być uprawniona do korzystania z systemu wsparcia, przy spełnieniu przez to paliwo ww. parametrów. Zaznaczył jednocześnie, że w związku ze stwierdzonymi we wstępie rozbieżnościami co do wyników badań i zawartości biomasy i niebiomasy w badanych próbkach, przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną przy użyciu ww. paliwa, występujące z kolejnym (od dnia ogłoszenia informacji) wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia, zobowiązane są dostarczyć wyniki badań tego rodzaju biomasy.

 

Prezes URE wskazał także, że wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego, poddawane będzie wyrywkowej weryfikacji w kolejnych okresach rozliczeniowych w sytuacji występowania przez przedsiębiorstwa energetyczne z wnioskami o świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w źródłach odnawialnych.