Postanowieniem z 28 maja 2014 r., sygn. akt VI ACz 749/14, Sąd Apelacyjny w Warszawie przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia rozpoznawane zagadnienie prawne jako budzące poważne wątpliwości, a mianowicie, czy na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne służy odwołanie do SOKiK od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uprzednio wydanej decyzji administracyjnej.
8 października 2014 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o sygn. akt III SZP 2/14, w której przesądził, że od decyzji

Prezesa URE w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji służy odwołanie do SOKiK. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, od decyzji Prezesa URE służy odwołanie do SOKiK. Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 3 tej ustawy, postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Z literalnej wykładni powołanych przepisów wynika, że od każdej – bez wyjątku – decyzji Prezesa URE przysługuje odwołanie do sądu powszechnego (SOKiK), a ten środek zaskarżenia jest rozpoznawany w trybie właściwym dla spraw cywilnych. W takich przypadkach stronie nie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a w konsekwencji nie przysługuje jej również skarga do sądu administracyjnego. Potwierdzeniem tej reguły jest przepis art. 47946 pkt 1 k.p.c, zgodnie z którym SOKiK jest właściwy w sprawach odwołań od decyzji Prezesa URE.

Zdaniem Sądu Najwyższego, z punktu widzenia dopuszczalności drogi sądowej przed sądem powszechnym w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa URE nie ma zatem znaczenia, w jakim trybie (zwykłym czy nadzwyczajnym) zapadła decyzja kwestionowana przez stronę. Nie jest też istotne, czy podstawą decyzji Prezesa URE były przepisy Prawa energetycznego, czy też przepisy innych ustaw (np. Kodeksu postępowania administracyjnego). Powyższa wykładnia nie znajduje zastosowania w stosunku do po- stanowień wydawanych przez Prezesa URE.

 

Źrodlo: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za rok 2014, s. 237

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.