Czy okólnik ICE Futures Europe 11/038 z 10 marca 2011 r. oznacza, iż podmiot nabywający od tej Giełdy „zakazane” uprawnienia do emisji nie dysponuje żadnymi roszczeniami przeciwko zbywcy? Taka zasada byłaby trudna do przyjęcia z punktu widzenia interesów nabywcy. Wydaje się ponadto, iż wspomniany dokument nie jest wolny od innych niekonsekwencji.Również projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania ingeruje w zasady rozliczania kosztów osieroconych.

 


Projekt ustawy (wersja z dnia 22 lipca 2010 r.) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych skierowany w dniu 11 sierpnia 2010 r. pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów dodaje ważny zapis dla wytwórców energii elektrycznej objętych systemem rozliczania kosztów osieroconych.

 


Zasadniczą częścią Protokołu z Kyoto jest Załącznik B określający dla każdego Państwa (Strony wymienionej w załączniku I do Konwencji) ilościowe zobowiązania do ograniczenia i redukcji emisji. Tak więc aczkolwiek Protokół z Kyoto zasadniczo i formalnie obowiązuje na czas nieokreślony, to konkretne limity zobowiązań do redukcji emisji zawarte w Załączniku B dotyczą tylko I okresu rozliczeniowego, czyli okresu od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r.

Zatem o ile Strony się nie porozumieją w odpowiednim terminie (a jest to coraz bardziej realne) będziemy mieli do czynienia z ciekawą prawnie sytuacją, gdzie Protokół z Kyoto od 1 stycznia 2013 r. formalnie obowiązuje lecz nie zawiera limitów redukcji.Luka w systemie EU ETS, którą wykorzystał rząd Węgier sprzedając jednostki CER pochodzące z „recyclingu”, spowodowała, iż nabywcy jednostek poświadczonej redukcji emisji nie mogą czuć się bezpiecznie. Dotyczy to szczególnie rynku OTC a, jak wiadomo, giełdy Nordpool i Bluenext z tego powodu już wstrzymały handel CER.

Jeżeli zatem na rynku OTC zdecydujemy się zawrzeć taki kontrakt, to ze wszech miar zalecane jest wprowadzenie dodatkowych klauzul umownych, zabezpieczających nabywcę przed ryzykiem braku możliwości umorzenia tych jednostek Kyoto.