Z raportów European Environmental Agency za lata 2005 – 2007 wynika, iż przewidziana art. 28 Dyrektywy 2003/87/WE instytucja grupowania instalacji (pool) nie była nadmiernie wykorzystywana w pierwszym okresie rozliczeniowym.

 

W judykaturze niemieckiej rozstrzygnięto kwestię, czy z konstytucji tego kraju można wywodzić „prawo do zanieczyszczania" i czy wprowadzenie europejskiego systemu handlu emisjami (EUETS) - sankcjonujące de facto opłaty za dozwoloną emisję - jest sprzeczne z konstytucyjnymi gwarancjami wolności obywatelskich. Podmiot gospodarczy, który podnosił takie zarzuty przegrał jednak spór sądowy (orzeczenie Bundesverwaltungsgericht z dnia 30 czerwca 2005 - BVerwG 7 C 26.04).

 

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej termin udostępnienia zweryfikowanych danych o emisji za 2008 r.

Termin ten wskazano z dokładnością co do godziny.

Terminy wydania przez Komisję Europejską implementujących aktów prawnych: (a) lista sektorów narażonych na „carbon leakage” – 31.12.2009 r., (b) rozporządzenie w sprawie aukcji – 30.06.2010 r., (c) publikacja danych o całkowitej ilości uprawnień dla całej Unii Europejskiej na rok 2013 – 30.06.2010 r., (d) publikacja danych o ostatecznych limitach rocznych emisji – 30.09.2010 r., (e) rozporządzenie w sprawie zharmonizowanych zasad alokacji uprawnień – 31.12.2010 r., (f) rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości i monitoringu – 31.12.2011 r., (g) rozporządzenie w sprawie weryfikacji emisji i akredytacji weryfikatorów – 31.12.2011 r.

 

Wszystkie alokacje uprawnień do emisji będą dokonane przez Komisję Europejską w sposób jednolity przed rozpoczęciem trzeciego okresu rozliczeniowego. Odstępuje się od sporządzania Krajowych Planów Alokacji Uprawnień (KPRU) na szczeblu Państw Członkowskich.