1. Ukazał się Komunikat Komisji Europejskiej Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. (Dz.U. UE C 158, s. 4, 5.6.2012) (SWD(2012) 130 final) (SWD(2012) 131 final). Komunikat powyższy ma kluczowe znaczenie m.in. w zakresie warunków ewentualnego skorzystania przez wytwórców energii z derogacji z art. 10c Dyrektywy 2003/97/WE w zakresie tymczasowego nieodpłatnego przydziału uprawnień do emisji CO2 w trzecim okresie rozliczeniowym 2013-2020. Komunikat ustala również warunki dopuszczalnej pomocy publicznej dla wysokosprawnych elektrowni, w tym tzw. „CCS-ready”.

 

2. Przedstawiono do konsultacji listę projektów mogących stanowić potencjalne Projekty wspólnego zainteresowania w sektorze energetyki (Projects of Common Interest). Projekt listy dostępny jest pod adresem

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/20120620_infrastructure_plan_en.htm

 

3. Ogłoszono konsultacje w sprawie Rozporządzenia w sprawie Ogólnego Wyłączenia Blokowego (Consultation on The General Block Exemption Regulation (the GBER)) – dotyczy zasad pomocy publicznej m.in. w sprawach ochrony środowiska, efektywności energetycznej, wysokosprawnej kogeneracji, OZE – w sprawie szczegółów patrz:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_gber/index_en.html

 

4. Na stronie www.entsoe.org publikowane są kolejne wersje projektów kodeksów sieciowych przygotowywane przez ENTSO-E, które będą następnie wdrożone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (będą obowiązywać bez konieczności dalszej implementacji). Kodeksy sieciowe dotyczą szeregu obszarów, m.in. przyłączeń do sieci jednostek wytwórczych, zarządzania ograniczeniami systemowymi, połączeń transgranicznych itp. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla uczestników rynku energii.


 

W ostatnim czasie nastąpiły kluczowe dla producentów energii elektrycznej i cieplnej zmiany legislacyjne w otoczeniu regulacyjnym. Powinny być one przedmiotem wnikliwej analizy właściwych służb spółek, bowiem mogą mieć bardzo istotny wpływ na ich pozycję rynkową, spełnienie wymagań regulacyjnych oraz strategię. Poniżej sygnalizacja niektórych zagadnień.

 

 

Projekt Rozporządzenia tzw. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC derivatives), centralnego kontrahenta oraz repozytoriów handlowych nakłada szereg obowiązków nie tylko na firmy podległe nadzorowi finansowemu ale także firmy zajmujące się obrotem towarowym.

Rozporządzenie wymusi zmiany organizacyjne zarówno na rynku, jak i wewnątrz firm.

 


Z punktu widzenia uwarunkowań systemowych polskiej gospodarki wydaje się zasadne podjęcie zabiegów lobbingowych w celu wyboru Metody 3 (średniego zakładu w danym geograficznym obszarze ustalania cen) jako współczynnika emisji CO2 używanego do kalkulacji pomocy publicznej.

W braku takich działań istnieje ryzyko wyboru przez Komisję Europejską Metody 2 (przy zakupie energii elektrycznej w sieci wykorzystuje się średni współczynnik emisji CO2 dla całej Unii) lub Metody 4 (wykorzystuje się średni współczynnik emisji CO2 dla UE, bez względu na faktyczne warunki dostaw energii elektrycznej do danej instalacji), co byłoby równoznaczne z ograniczeniem zakresu możliwej prawnie do udzielenia polskim przedsiębiorstwom pomocy publicznej z tytułu wzrostu kosztów cen energii elektrycznej wywołanych kosztami uprawnień do emisji. To zaś z kolei mogłoby skutkować ostateczną utratą konkurencyjności.