Z nowelizacji Rozporządzenia o aukcjach uprawnień do emisji CO2 wynika, iż giełda EEX nie może uzależniać dopuszczenia do składania ofert na aukcjach uprawnień do emisji CO2 od wymogu członkostwa lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez EEX lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez EEX lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

 

W systemie brytyjskim są dwa przypadki, w których podmiot musi uzyskać zezwolenie nadzoru finansowego aby brać udział aukcjach uprawnień do emisji i czyniąc to nie podlegać regulacjom rynku finansowego (dyrektywy MiFID - 2004/39/WE):

- pierwszy to sytuacja gdzie firma spełnia wymagania zwolnienia przewidzianego w artykule 2 ustęp 1 lit. i dyrektywy MiFID i bierze udział aukcji w odniesieniu do obu typów produktów aukcyjnych tj. dwudniowego kontraktu na rynku kasowym (two-day spot) i pięciodniowego kontraktu terminowego typu future (five-day future) na własny rachunek albo na rzecz klientów korzystających z usług świadczonych przez tę firmę w ramach podstawowej działalności, o ile czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu działalności,


- druga z ww. sytuacji ma miejsce gdy przedsiębiorstwo inwestycyjne działające na podstawie zezwolenia brytyjskiego nadzoru finansowego (FSA) zgodnie z dyrektywą MiFID lub instytucja kredytowa autoryzowana przez FSA na podstawie dyrektywy bankowej 2006/48/EC działając na rzecz swoich klientów bierze udział w aukcji kontraktów dwudniowych na rynku kasowym (spot).

Zmiany rozporządzenia o aukcjach dokonane rozporządzeniem Komisji nr 1210/2011 z 23 listopada 2011 usunęły wymóg zezwolenia dla przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych składających ofertę w aukcjach na dwudniowe kontrakty na rynku kasowym (two-days spot) na własny rachunek. Stosownie do powyższego, takie czynności nie są objęte zakresem proponowanej nowej działalności regulowanej.

 


Prawdopodobne jest, iż złożenia systemu aukcyjnego wyrażone w projekcie rozporządzenia przyjętego przez Komisję Europejską nie ulegną już zmianie.