Działalność regulowana rozporządzeniem o aukcjach

 

W systemie brytyjskim są dwa przypadki, w których podmiot musi uzyskać autoryzację nadzoru finansowego aby brać udział aukcjach uprawnień do emisji i czyniąc to nie podlegać regulacjom dyrektywy MiFID:

- pierwszy to sytuacja gdzie firma spełnia wymagania zwolnienia przewidzianego w artykule 2 ustęp 1 lit. i dyrektywy MiFID i bierze udział aukcji w odniesieniu do obu typów produktów aukcyjnych tj. dwudniowego kontraktu na rynku kasowym (spot) i pięciodniowego kontraktu terminowego typu future na własny rachunek albo na rzecz klientów korzystających z usług świadczonych przez tę firmę w ramach podstawowej działalności, o ile czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu działalności,


- druga z ww. sytuacji ma miejsce gdy przedsiębiorstwo inwestycyjne działające na podstawie zezwolenia brytyjskiego nadzoru finansowego (FSA) zgodnie z dyrektywą MiFID lub instytucja kredytowa autoryzowana przez FSA na podstawie dyrektywy bankowej 2006/48/EC działając na rzecz swoich klientów bierze udział w aukcji kontraktów dwudniowych na rynku kasowym (spot).

FSA podkreśliła w swoim opracowaniu, iż art. 59 rozporządzenia o aukcjach określa zasady autoryzacji oraz prowadzenia działalności dla podmiotów składających oferty w aukcjach uprawnień do emisji CO2 oraz, iż te wymagania są bezpośrednio skuteczne i nie wymagają implementacji przez FSA aby były wiążące dla uczestników aukcji.

 

Jednakże, na podstawie rozporządzenia o aukcjach właściwe organy krajowe mogą wymagać jako warunek wydania zezwolenia przestrzegania „wszelkich innych środków uznanych za niezbędne ze względu na charakter oferowanych usług dotyczących składania ofert i stopień profesjonalności profilu inwestycyjnego lub handlowego danego klienta, jak również wszelkich ocen prawdopodobieństwa wystąpienia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub działalności przestępczej opartych na analizie ryzyka”.

 

Rozporządzenie o aukcjach wymaga ponadto, aby właściwe organy krajowe dysponowały

 

“niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”.

 

Mając na uwadze powyższe, FSA uwzględniła, iż najmniejsi operatorzy instalacji oraz operatorzy lotniczy są zwolnieni z systemu handlu emisjami a ci, którzy pozostają objęci systemem prawdopodobnie będą uczestniczyć w aukcjach za pośrednictwem firm objętych systemem nadzoru finansowego.

 

FSA zauważa, iż “końcowi użytkownicy” usług aukcyjnych uprawnień do emisji CO2 stanowią stosunkowo profesjonalną grupę klientów. Także uwzględniając charakter prowadzonych aukcji (oferenci składają swoje oferty podczas jednego okresu składania ofert nie widząc ofert składanych przez innych oferentów, aukcje odbywają się na rynku regulowanym) FSA uważa, iż ryzyko dla pieniędzy klientów poza ograniczonym czasowo oknem aukcyjnym jest niewielkie.

 

W efekcie FSA zdecydowała wykorzystać delegacje zawarte w art. 59 ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia o aukcjach w taki sposób, iż te same przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będą stosowane do podmiotów składających oferty w aukcjach, jak do innych firm podlegających nadzorowi finansowemu. FSA ponadto będzie zatwierdzać kluczowe osoby zarządzające podmiotem składającym ofertę w aukcjach a także wprowadzi skuteczne, proporcjonalne i odstraszające mechanizmy sankcyjne.

 

Działalność nie podlegająca nadzorowi finansowemu


Zmiany rozporządzenia o aukcjach dokonane rozporządzeniem Komisji nr 1210/2011 z 23 listopada 2011 usunęły wymóg zezwolenia dla przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych składających ofertę w aukcjach na dwudniowe kontrakty na rynku kasowym (two-days spot) na własny rachunek. Stosownie do powyższego, takie czynności nie są objęte zakresem proponowanej nowej działalności regulowanej.

 

Dodatkowo, podmioty wymienione w artykule 18 rozporządzenia o aukcjach – inne niż przedsiębiorstwa inwestycyjne, instytucje kredytowe oraz firmy zwolnione na podstawie ww. artykułu 2 ust. 1 lit. i dyrektywy MiFID – nie prowadzą działalności regulowanej na podstawie proponowanych zmian ustawowych i FSA nie planuje obejmować takich podmiotów wymaganiami uzyskania zezwolenia ani ich nadzorować. FSA zwraca także uwagę, iż artykuł 18 rozporządzenia o aukcjach określa wyczerpującą listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na aukcjach, która obejmuje m.in. operatorów instalacji włączonych do systemu handlu emisjami.

 

Podsumowując, w dokumencie konsultacyjnym FSA w przejrzysty oraz przystępny sposób ujęto zasady bezpośredniego dostępu do aukcji uprawnień do emisji CO2 wynikające z rozporządzenia o aukcjach. Dokonana przez FSA kategoryzacja podmiotów pod względem ww. kryterium wydaje się raczej jasna. Spośród trzech wyodrębnionych kategorii największe wątpliwości będzie zapewne wzbudzać typ „działalność regulowana rozporządzeniem o aukcjach” w szczególności w obszarze zakresu zwolnienia objętego artykułem 2 ust. 1 lit. i dyrektywy MiFID oraz definicji i zakresu czynności o „charakterze dodatkowym w stosunku do głównego przedmiotu działalności”.

 

FSA aktualnie oczekuje na reakcje uczestników rynku dotyczące przedłożonych propozycji implementacji rozporządzenia o aukcjach. Terminem końcowym dla przedkładania komentarzy w tym względnie jest 19 kwietnia 2012 r.