Cable pooling (współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej) polega na wykorzystaniu zabezpieczonych zdolności przesyłu energii, np. dla powstałej wcześniej elektrowni wiatrowej, do uruchomienia w tej samej lokalizacji (na tym samym przyłączu) elektrowni fotowoltaicznej.

 news

 

29 września 2023

Komunikat URE, Nowelizacja ustawy o OZE: nowe systemy wsparcia, ważne rozwiązania dla energetyki lokalnej

 

31 sierpnia 2023 

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dz.U. 2023 poz. 1762

 

Maj 2023

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druk UC99

Nowa infrastruktura może należeć do tego samego lub różnych inwestorów i obie inwestycje współdzielą infrastrukturę energetyczną dzięki czemu ich działanie jest bardziej zrównoważone pod względem profilu wytwarzania. 

Wskazane rozwiązanie zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 31 sierpnia 2023 r.).

Nowelizacja przewiduje współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez beneficjentów aukcyjnego systemu wsparcia oraz systemów FIT/FIP, z zastrzeżeniem, że wytwórca energii elektrycznej w instalacji planowanej do przyłączenia nie korzysta ani nie będzie korzystał z żadnego mechanizmu wspierającego wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przewidzianych ustawą OZE.

Komunikat Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 29 września 2023 r. (Nowelizacja ustawy o OZE: nowe systemy wsparcia, ważne rozwiązania dla energetyki lokalnej) wskazuje, iż cable pooling pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejących mocy przyłączeniowych, umożliwi bowiem wykorzystanie np. energii ze słońca i wiatru na jednym przyłączu z siecią.

Źródła odnawialne objęte wskazanym rozwiązaniem mogą się uzupełniać w profilu wytwarzania, warunkiem jest jednak wypracowanie indywidualnego modelu współpracy między właścicielami danych źródeł energii. URE oczekuje, iż cable pooling pozwoli na zmniejszenie liczby sporów o odmowy przyłączenia do sieci oraz przełoży się na bardziej efektywne wykorzystanie już istniejących przyłączy. Będzie jednak wymagało czasu na pełne wdrożenie i wypracowanie przez inwestorów najlepszych modeli współpracy, np. w zakresie podziału kosztów.

Cable-pooling umożliwia jednoczesne korzystanie z przyłączy energetycznych przez wielu niezależnych wytwórców w ramach instalacji o napięciu przyłączeniowym przekraczającym 1 kV - zarówno w przypadku rozbudowy istniejących instalacji, jak i realizacji projektów typu green-field.

Łączna moc zainstalowana połączonych w ten sposób instalacji może przekroczyć zarezerwowaną moc przyłączeniową, jednak wytwórcy będą ponosić solidarną odpowiedzialność wobec operatora systemu przesyłowego (OSP) lub operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) za utrzymanie produkcji energii w granicach zarezerwowanej mocy przyłączeniowej.

 

System wsparcia

 

Istotne jest, iż tylko jedna z eksploatowanych w ramach cable-poolingu instalacji może korzystać z programów wsparcia OZE (musimona być zgłoszona Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki), pozostałe instalacje będą musiały funkcjonować na zasadach wolnego rynku.

 

Umowa o współpracy

 

Cable-pooling wymaga wynegocjowania umowy o współpracę pomiędzy zainteresowanymi wytwórcami. Powinien być także wybrany spośród wytwórców jeden przedstawiciel, który we wspólnym interesie będzie stroną umowy o świadczenie usług przesyłowych lub dystrybucyjnych, a także będzie obsługiwał kontakty z operatorem systemu oraz – w razie potrzeby – z Prezesem URE. Zgodnie z przepisami umowa o współpracy zawierana  pomiędzy właścicielami instalacji OZE w ramach rozwiązania cable pooling musi zawierać  między innymi:  

  • informację o stronach porozumienia wraz z  danymi umożliwiającymi identyfikację tych  stron oraz przyporządkowanie im danych  instalacji;  
  • wskazanie strony porozumienia, która  we własnym imieniu zawiera umowę  o przyłączenie do sieci oraz umowę o  świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji  energii elektrycznej dla wszystkich  przyłączonych i planowanych  do przyłączenia instalacji;  
  • zasady wspólnej realizacji uprawnień i  obowiązków wynikających z warunków  przyłączenia do sieci oraz umowy  przyłączeniowej, a także umowy o świadczenie  usług przesyłania lub dystrybucji;  
  • określenie lokalizacji punktów pomiarowych  właściwych dla poszczególnych instalacji;  
  • zasady współdzielenia zespołów urządzeń  służących do wyprowadzania mocy do  miejsca rozgraniczenia własności sieci  przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji  podmiotów przyłączanych;  
  • zasady współpracy z podmiotem  będącym stroną umowy o świadczenie  usług przesyłania lub dystrybucji energii  elektrycznej w realizacji jego obowiązków  (w tym obowiązki związane z udziałem  w bilansowaniu systemu i zarządzaniu  ograniczeniami systemowymi);  
  • zasady rozdziału środków otrzymanych  w ramach rekompensaty finansowej w  przypadku zastosowania przez operatora  redysponowania.  

Strony w porozumieniu mogą również zawrzeć uzgodnienia w innym zakresie, powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym .


Uwarunkowania techniczne i rynkowe

 

Cable pooling wymaga uzyskania warunków przyłączenia odzwierciedlających konfigurację instalacji połączonych w jeden system. Ponadto konieczne również jest uzgodnienie z OSD lub OSP rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa technicznego, które uniemożliwią przyłączonym instalacjom przekroczenie przydzielonej mocy przyłączeniowej. Po ich zamontowaniu, urządzenia zapewnieniające bezpieczne limity eksploatacyjne będą znajdować się pod kontrolą operatora sieci obsługującego przyłącze.

Każda instalacja wymaga własnego punktu pomiarowego i odpowiednich urządzeń pomiarowych. W punkcie przyłączenia rejestrowana będzie łączna moc wyjściowa.

Każdy z wytwórców połączonych w ramach cable-poolingu zachowa niezależną możliwość uzyskiwania przychodów rynkowych, czy to na podstawie dwustronnej umowy sprzedaży energii, czy też poprzez giełdę energii, jednak tylko wybrany przedstawiciel pozostanie stroną umowy o świadczenie usług przesyłowych lub dystrybucyjnych i będzie zarządzać niezbilansowaniem całej struktury.

W omawianym zakresie obowiązuje zasada jednego podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie, co wymaga odpowiednich uzgodnień pomiędzy wytwórcami obejmujących bilansowanie wszystkich umów sprzedaży.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.