Spis treści

 

 

Mylnie wywodzi organ administracji, iż rozważanie tych kwestii oraz rozstrzyganie na etapie procedury ocen oddziaływania na środowisko nie jest wymagane, skoro w stosownym zakresie nie znowelizowano dyr. 85/337/EWG, lecz jedynie poszerzono katalog przedsięwzięć podlegających procedurze ocen. Akt ten bowiem, analogicznie do - jak wskazano - implementujących go aktualnie regulacji stanowionych na szczeblu krajowym (ustawa o ocenach) nie określa szczegółowo wymagań materialnoprawnych, gdy chodzi o określone rodzaje przedsięwzięć, lecz wskazuje stosowne procedury oraz ogólnie zakres oceny.

 

Pominięcie wskazanej kwestii, istotnej z punktu widzenia zasady zapewnienia skuteczności regulacji stanowionych na szczeblu UE, skutkuje potrzebą uchylenia zaskarżonego orzeczenia.”

 

Wielce pouczające...