Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/W1) (Dz. Urz. UE, L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm.) stanowi podstawę funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS).

 

System działa na obszarze Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2005 r. Ważnym elementem funkcjonowania EU ETS są tzw. okresy rozliczeniowe:

- pierwszy, trzyletni (2005-2007), mial próbny charakter co przejawiło się m.in. w tym, iż uprawnienia do emisji z tego okresu nie były przeniesione na następne;

- drugi, pięcioletni (2008-2012),

- trzeci, ośmioletni (2013-2020),

- czwarty, zgodnie z niżej wymienioną propozycją Komisji Europejskiej ma obowiązywać w latach 2021-2030.

 

Dyrektywa 2003/87/WE była kilkakrotnie zmieniana, m.in. w celu rozszerzenia działania systemu handlu uprawnieniami do emisji na nowe sektory przemysłu (rodzaje działalności) albo na wzmocnienie bodźców do ograniczania emisji gazów cieplarnianych poprzez zmianę zasad przydziału uprawnień do emisji i wzmocnienie mechanizmów kontroli instytucji unijnych nad funkcjonowaniem systemu w państwach członkowskich a także uzupełniana szeregiem aktów wykonawczych.

 

Zmiany dyrektywy 2003/87/WE, o których mowa, zostały wprowadzone przepisami:

 

- dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18),

 

- dyrektywy 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2009, str. 3.), zwaną dalej: „dyrektywą 2008/101/WE",

 

- dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 63), zwanej dalej: „dyrektywą 2009/29/WE".

 

Ostatnia z ww. dyrektyw (2009/29/WE) wprowadziła głębokie zmiany konstrukcyjne systemu, które w istotny sposób zmieniły zasady działania handlu uprawnieniami do emisji, ustaliła nowe zasady przydziału uprawnień do emisji oraz kontroli działalności prowadzonej w instalacjach i związane z tym obowiązki sprawozdawcze.

 

Najnowsze zmiany EU ETS są związane z tzw. backloadingiem uprawnień do emisji a także tzw. Rezerwą Stabilizacyjną Rynku Emisji (Market Stability Reserve).

 

Propozycja zasad obowiązujących w EU ETS  w 4 okresie rozliczeniowym (2021-2030) została przedstawiona przez Komisję Europejską w dokumencie European Commision's Proposal for a Directive of the European Parliament nad of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments of 15 July 2015 (COM(2015) 337 final) 2015/148 (COD).