image

 

Dostęp do danych w zakresie raportowania instrumentów pochodnych na podstawie EMIR:

 

DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL) http://www.dtcc.com/repository-otc-data/emir-public-reports.aspx


ICE Trade Vault Europe Ltd. (ICE TVEL) https://www.icetradevault.com/


CME Trade Repository Ltd. (CME TR) http://www.cmegroup.com/trading/global-repository-services/cme-european-trade-repository.html


Regis-TR S.A. http://www.regis-tr.com/index.php/services/public-data


UnaVista Limited http://www.lseg.com/markets-products-and-services/post-trade-services/unavista/unavista-solutions/emir-trade-repository/trade-repository-public-data


Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. (KDPW) 

 

Dostęp do usług repozytorium transakcji na rynku polskim:

 

Regulamin Repozytorium Transakcji KDPW_TR i wzory wniosków, funkcje  podmiotów typu GUR, ZUR, PUR, KUR

 

Przepisy, które regulują raportowanie EMIR:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (DZ.U. UE L 201, 27.7.2012, s. 1 ze zm.) - EMIR,

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (Dz.U. UE L 52, 23.02.2013, s. 1) - RTS,

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L 352, 21.12.2012, s. 20) - ITS.

 

Konsultacje przyszłych zmian systemu raportowania:

 

Consultation Document, Review of the technical standards on reporting under Article 9 of EMIR of 10 November 2014 (ESMA/2014/1352).

 

Interpretacje Europejskiej Agencji Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA):

 

EMIR Q&As version of 27 April 2015).