Forwardy z fizyczną dostawą na alternatywnym systemie obrotu (MTF) są instrumentem finansowym.

 

 

Myślicie, że europejskie prawo finansowe jest proste? Niewątpliwie, nie każdy może je zrozumieć, pierwszym krokiem na drodze poznania jest odrzucenie zasad logiki, do których zwykliśmy się nadmiernie i - jak się okazuje - niepotrzebnie, przywiązywać.

 

 

Czy towarowe kontrakty forward rozliczane przez dostawę zawierane w alternatywnym systemie obrotu (tzw. MTF) są instrumentami finansowymi?

 

 

Wg MiFID II produkty energetyczne w obrocie hurtowym w rozumieniu REMIT będące przedmiotem obrotu na OTF, które muszą być rozliczane przez dostawę, nie stanowią instrumentów finansowych, co oznacza, iż nie podlegają tej dyrektywie, Rozporządzeniu EMIR  a także wymogom kapitałowym (pakiet CRD IV).

 

 

Jest już przesądzone, że uprawnienia do emisji staną się instrumentem finansowym pod rządami MiFID II.

Bezpośrednim skutkiem tej zmiany będzie konieczność każdorazowego ustalenia zakresu zastosowania regulacji rynku finansowego do konkretnych transakcji mających za przedmiot jednostki carbon.

 

Dla operatorów instalacji zobowiązanych w systemie handlu emisjami do umarzania uprawnień na pokrycie własnych emisji przewidziano zwolnienie z zastosowania MiFID, aby pozostać w zakresie zwolnienia tacy operatorzy instalacji nie mogą jednakże świadczyć usług inwestycyjnych ani stosować technik handlowych wykorzystujących algorytmy o wysokiej częstotliwości (high frequency algorithmic trading technique).

 

Przewidziano również odrębne zwolnienie dla obrotu dokonywanego na własny rachunek lub świadczenia innych usług inwestycyjnych w zakresie uprawnień do emisji, gdy działalność ta ma charakter działalności "pomocniczej". W tym ostatnim przypadku wymagana będzie coroczna notyfikacja do organu nadzoru finansowego.

 

Podkategorie