Brokerzy (pośrednicy) w obrocie uprawnieniami do emisji CO2 to ważny segment tego rynku.

 

Nietrudno znaleźć ofertę pośrednictwa w zakupie czy sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w obrocie na rynku spot na różnych giełdach europejskich.

 

Wydaje się jednak, iż polska ustawa o giełdach towarowych skutecznie ogranicza rozwój tego rynku w Polsce poprzez wprowadzenie wymogu posiadania przez brokera w tym zakresie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

 

Mówimy oczywiście w tym miejscu wyłącznie o rynku rzeczywistym (spot), gdyż pośrednictwo w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, gdzie uprawnienia do emisji CO2 są instrumentem bazowym, jest regulowane przez dyrektywę Mifid i tym samym rola ustawodawstwa krajowego w odniesieniu do rynku terminowego CO2 jest znacznie mniejsza.

 

 

Uwagi ogólne

 

Odnosząc się do wcześniejszej publikacji Czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie maklerskie na podstawie ustawy o giełdach towarowych - Cz. I warto odnotować, iż z dniem 21 października 2009 r. nastąpiła zmiana stanu prawnego i długo oczekiwana implementacja dyrektywy Mifid jest już w Polsce faktem (patrz: Dz.U. z 2009 Nr 165, poz. 1316). W dalszych rozważaniach odnosimy się zatem oczywiście do aktualnego stanu prawnego.

 

Wracając do meritum - czynności wymagające uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w odniesieniu do rynku spot uprawnień do emisji CO2 to:

 

- nabywanie lub zbywanie towarów giełdowych na cudzy rachunek na zasadach określonych w art. 38b ustawy o giełdach towarowych, w tym dokonywanie rozliczeń transakcji zleceniodawców;

- doradztwo w zakresie obrotu giełdowego.

 

Wynika to z art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 121 poz. 1019 ze zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 Nr 165, poz. 1316). Dodajmy, iż powyższy katalog sformułowano przy uwzględnieniu aktualnej definicji „towaru giełdowego” zawartej w artykule 2 pkt 2 cyt. ustawy, gdzie uprawnienia do emisji ujęto pod lit. c) jako: „limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń”. Pominięto zatem inne czynności wymagające zezwolenia maklerskiego, które nie odnoszą się do rynku rzeczywistego uprawnień do emisji CO2 (czyli do litery c).