Spis treści

 

7. Skutki zaklasyfikowania uprawnień do emisji jako instrument finansowy nie ograniczą się do dyrektyw MiFID i MAD. Zastosowanie znajdzie także szereg innych regulacji prawnych rynku finansowego powołujących się na MiFID (Dokument konsultacyjny na ten moment ich nie precyzuje, nadmieniając, iż analizy są w toku).


We wspomnianym dokumencie konsultacyjnym Komisja Europejska dodała, iż aktualnie, z udziałem zewnętrznych konsultantów, prowadzi ona proces badania skutków zaklasyfikowania uprawnień do emisji jako instrument finansowy na gruncie różnych unijnych przepisów prawnych. Wstępnie wskazała, iż skutki te muszą być zbadane na gruncie dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (w Polsce dyrektywę tę implementuje ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 46 poz. 276) a także dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych.


Wydaje się jednakże na tym etapie, iż klasyfikacja EUA, CER i ERU jako instrumentu finansowego nie jest prawdopodobna, zważywszy na liczne sceptyczne głosy i stanowiska, jakie Komisja Europejska otrzymała od uczestników rynku w toku niedawno zakończonych konsultacji w sprawie rewizji dyrektywy MiFID. Tym niemniej sprawa rozstrzygnie się w najbliższym czasie. Jeżeli jednak przeważyłyby argumenty za klasyfikacją EUA, CER i ERU jako instrumentu finansowego spowoduje to znaczne zmiany strukturalne na rynku emisji i zwiększy koszty udziału w rynku dla takich podmiotów, jak dotychczasowi pośrednicy i platformy spot w handlu spot uprawnieniami do emisji (koszty dostosowania do zmian, koszty kapitałowe, koszty zatrudnienia personelu, koszty doradztwa itp).