Jak zauważa opinia ITRE propozycja MiFID II w brzmieniu przedstawionym przez Komisję Europejską ogranicza możliwości skorzystania przez omawiane firmy ze zwolnienia dla pomocniczej działalności na podstawie artykułu 2 ust. 1 lit. i) MiFID ponieważ większość ich obrotu polega właśnie na handlu produktami forward rozliczanymi przez dostawę.

 

Produkty forward rozliczane przez dostawę podlegałyby także limitom pozycji zgodnie z artykułem 59 MiFID II.

 

Na podstawie EMIR zaliczenie produktów forward rozliczanych przez dostawę do instrumentów finansowych zwiększyłoby prawdopodobieństwo dla firm spoza sektora finansowego utrzymania pozycji powyżej progu clearingu, co spowodowałoby powstanie obowiązku rozliczania omawianych transakcji przez izbę clearingową.

 

Co więcej, narzucenie limitów pozycji dla firm na rynku instrumentów pochodnych rozliczanych przez dostawę ograniczyłoby ich zdolność do skutecznego zarządzania ryzykami oraz stworzyło bariery dostępu do rynku emisji co w ostatecznym rozrachunku zwiększyłoby koszty i ogólny poziom ryzyka w sektorze. Limity pozycji zmusiłyby ponadto wskazane firmy do poszukiwania możliwości hedgingu na innych, mniej płynnych i ryzykowniejszych rynkach, zwiększając koszty zarządzania ryzykiem i w konsekwencji, ceny dla konsumentów.

 

Wsparcie dla propozycji ITRE można znaleźć w projekcie analogicznych regulacji w Stanach Zjednoczonych (ustawa Dodd-Frank), która posługuje się inną definicją instrumentów finansowych oraz wyraźnie wyłącza z ich zakresu instrumenty pochodne rozliczane przez dostawę.

 

ITRE podkreśla ponadto fakt, iż produkty forward rozliczane przez dostawę w sektorze energetycznym zostały już objęte rozporządzeniem o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).

 

W rezultacie firmy aktywne na rynku produktów forward rozliczanych przez dostawę cały czas są eksponowane na znaczne ryzyko regulacyjne. Większa jasność co do statusu regulacyjnego na wskazanym rynku będzie możliwa, kiedy wskazane instytucje unijne (Komisja Europejska i Parlament Europejski) osiągną porozumienie co do powyższych kwestii.