Jeżeli pośrednictwo w handlu spot uprawnieniami do emisji zostanie zakwalifikowane jako usługa inwestycyjna na podstawie dyrektywy MiFID, podmioty świadczące takie usługi będą musiały uzyskać zezwolenie wymagane przez dyrektywę MiFID (w polskim prawie odpowiednik stanowi zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego) i zapewnić zgodność z wszelkimi wymogami tej dyrektywy w zakresie organizacji przedsiębiorstwa oraz świadczenia usług.

We wspomnianym Dokumencie konsultacyjnym Komisja Europejska zaznacza jednak, iż w przeciwieństwie do profesjonalnych pośredników oraz platform obrotu, operatorzy instalacji biorący udział w systemie handlu emisjami i dokonujący transakcji na własny rachunek w zakresie uprawnień do emisji nie będą podlegać wymaganiom wynikającym z MiFID o tyle, o ile powyższa działalność handlowa pozostaje działalnością pomocniczą w stosunku do ich głównej działalności i zarazem nie są oni częścią grupy finansowej.


Dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej w sprawie nadzoru nad rynkiem uprawnień do emisji (na spotkanie z uczestnikami rynku przewidziane na dzień 4 maja 2011 r.) rozważa skutki ewentualnego zakwalifikowania uprawnień do emisji jako instrumentu finansowego w rozumieniu dyrektywy MiFID. Taka kwalifikacja spotkała się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem uczestników niedawno zakończonych konsultacji dotyczących przeglądu tej dyrektywy.

 


Zagadnienie, czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie maklerskie na podstawie ustawy o giełdach towarowych, może budzić wątpliwości. Mimo, iż ustawa o giełdach towarowych określa taksatywny katalog czynności wymagających takiego zezwolenia, jak również taksatywny katalog towarów giełdowych, szczegóły wymagają dokładnej analizy.

 

Sytuację komplikuje oczywiście także dyrektywa Mifid. Jednak wydaje się, iż pewne jednoznaczne wnioski mogą być przedstawione.

Załączniki:
Pobierz plik (Czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie makler)Czy brokerzy handlu spot CO2 muszą uzyskać zezwolenie maklerskie - Cz. I[Czy brokerzy handlu spot uprawnieniami do emisji muszą uzyskać zezwolenie maklerskie na podstawie ustawy o giełdach towarowych - Cz. I]137 kB


Brokerzy (pośrednicy) w obrocie uprawnieniami do emisji CO2 to ważny segment tego rynku.

 

Nietrudno znaleźć ofertę pośrednictwa w zakupie czy sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w obrocie na rynku spot na różnych giełdach europejskich.

 

Wydaje się jednak, iż polska ustawa o giełdach towarowych skutecznie ogranicza rozwój tego rynku w Polsce poprzez wprowadzenie wymogu posiadania przez brokera w tym zakresie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

 

Mówimy oczywiście w tym miejscu wyłącznie o rynku rzeczywistym (spot), gdyż pośrednictwo w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, gdzie uprawnienia do emisji CO2 są instrumentem bazowym, jest regulowane przez dyrektywę Mifid i tym samym rola ustawodawstwa krajowego w odniesieniu do rynku terminowego CO2 jest znacznie mniejsza.

 


Wytwórcy energii elektrycznej, dystrybutorzy a także część firm obrotu - uczestniczący w rynku uprawnień do emisji (zarówno spot, jak i rynku terminowym) – może być zwolniona z wymagań regulacyjnych Dyrektywy Mifid – pod warunkiem stałego, ścisłego przestrzegania  szczegółowych wymogów przewidzianych w Dyrektywie.