Rozporządzenie EMIR wymusza ścisłe wyodrębnienie w spółkach portfeli tradingowych (spekulacyjnych) oraz hedgingowych oraz przestrzeganie związanych z tym procedur zarządzania ryzykiem.

 

Czytaj więcej...

 

 

Dla stron, które zgodnie z EMIR zobowiązane są przeprowadzać uzgodnienia portfolio w cyklach rocznych, pierwsze uzgodnienie powinno być przeprowadzone w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Nr 149/2013 tj. do dnia 15 marca 2014 r.

 

Czytaj więcej...

 

Produkty forward rozliczane przez dostawę w MiFID II są zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe. Teza taka znajduje potwierdzenie w niedawnym raporcie Komitetu ITRE (Przemysłu, Badań i Rozwoju) Parlamentu Europejskiego. Propozycje ITRE zmierzają jednak do wyraźnego wyłączenia takich kontraktów z kategorii instrumentów finansowych, pod warunkiem, iż są przeznaczone do celów handlowych oraz nie wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

 

 

MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation – rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych) po raz pierwszy wymaga by pewne kategorie instrumentów pochodnych podlegających centralnemu clearingowi oraz uznanych za dostatecznie płynne były wyłączone z handlu bilateralnego (tzw. OTC) i obowiązkowo skierowane do handlu na zorganizowanych platformach obrotu.

 


Aktualnie dyrektywa MiFID regulująca podstawy działania rynków finansowych nie znajduje zastosowania do obrotu uprawnieniami do emisji na wtórnym rynku spot. Poniżej omówienie ważniejszych zmian strukturalnych i tendencji na rynku uprawnień do emisji, które spowodują projektowane zmiany legislacyjne.