Ważna informacja prawna


Handel emisjami w niektórych sytuacjach może wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wynika to z dyrektywy MIFID, która włączyła w zakres regulacji rynku finansowego m.in. instrumenty pochodne, w których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji a nabywanie lub zbywanie na własny rachunek takich instrumentów  uznała za działalność regulowaną.


O ewentualnej konieczności uzyskania zezwolenia KNF na obrót uprawnieniami przez np. producentów energii elektrycznej, czy firmy obrotu, w praktyce decyduje każdorazowo zakres zwolnień przedmiotowych przewidzianych przez MIFID.

 

Załączniki:
Pobierz plik (handel emisjami a MIFID.pdf)Handel emisjami a MIFID - wprowadzenie[ ]112 kB

 

Frontloading oznacza, iż bilateralne kontrakty pochodne zawarte po 18 marca 2014 mogą zostać objęte obowiązkiem clearingu przed ich wygaśnięciem.

 

Aby sprawa nie była za prosta, nie jest na dzisiaj wiadome, których kontraktów pochodnych może to dotyczyć, kiedy to ryzyko się zmaterializuje ani które CCP będą upoważnione do clearingu.

 

Zadanie praktyczne do rozwiązania.

  

 

Jeżeli ktoś ma derywaty w portfelu i jest kontrahentem niefinansowym to wariantem minimum jeśli chodzi o raportowanie EMIR jest uzyskanie kodu LEI i statusu pośredniego uczestnika repozytorium np. PUR w KDPW_TR.

 

 

 

Autoryzacja przez szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen na podstawie Rozporządzenia EMIR w dniu 18 marca 2014 r. Nasdaq OMX Clearing AB jako pierwszego w Unii Europejskiej partnera centralnego (CCP - central counterparty) w ograniczony sposób wpływa na rynek carbon ponieważ zakres autoryzacji nie obejmuje derywatów towarowych.

 

 

Jeżeli portfel ma kierunkowy charakter, można nie przeprowadzać jego kompresji. Nie zwalnia to jednak od posiadania odpowiedniej procedury kompresji.

 

Czytaj więcej...

Podkategorie