Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Energy Market Integrity and Transparency Regulation - REMIT) weszło w życie 28 grudnia 2011 r.

 news   


24 kwietnia 2024 

Komunikat URE, 7 maja wchodzi w życie rozporządzenie REMIT II

 

17 kwietnia 2024

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1106 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w odniesieniu do poprawy ochrony Unii przed manipulacjami na hurtowym rynku energii (REMIT 2) opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

Celem rozporządzenia jest zapobieganie nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii elektrycznej m.in. poprzez zakaz wykorzystywania informacji poufnych do manipulowania rynkiem i zapobieganie spekulacji na giełdach. Rozporządzenie przewiduje m.in. rejestrację podmiotów aktywnych w obszarze hurtowego handlu energią.
Pełne wdrożenie rozporządzenia REMIT nastąpiło w niektórych obszarach poprzez nowe regulacje na poziomie ustawowym (np. w zakresie sankcji za naruszenie rozporządzenia).

Jednak rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE są aktami prawnymi bezpośrednio obowiązującymi w Państwach Członkowskich UE, bez konieczności implementacji do krajowego systemu prawnego.


REMIT nie reguluje rynku emisji (EUA, ERU, CER), ponieważ kontrakty dotyczące uprawnień do emisji nie są objęte zakresem definicji „produktów energetycznych w obrocie hurtowym" (art. 2 ust. 4 REMIT), tym niemniej, z uwagi na wzajemne powiązania wskazanych rynków, pozostaje istotny dla uczestników rynku emisji.

 

A7236965 3186 423A B4E4 08E49F40A099

REMIT zakazuje obrotu w oparciu o informacje wewnętrzne oraz manipulacji rynkowych na hurtowych rynkach energii.

REMIT wymaga od uczestników rynku:
- zarejestrowania się w krajowym organie regulacyjnym (w Polsce URE),
- raportowania informacji o transakcjach do Agencji ds. Współpracy Regulatorów Europejskich (ACER) i krajowego organu regulacyjnego w celu monitorowania transakcji produktami energetycznymi w obrocie hurtowym,
- niezwłocznego zawiadamiania krajowego organu regulacyjnego w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż transakcja w zakresie produktów energetycznych w obrocie hurtowym może naruszać zakazy obrotu w oparciu o informacje wewnętrzne oraz zakaz manipulacji rynkowych,
- publikowania informacji wewnętrznych w terminowy I skuteczny sposób.

Odnotowania wymaga, iż art. 4 ust. 1 REMIT (obowiązek publikacji informacji wewnętrznych) stosuje się niezależnie od tego czy produkt energetyczny w obrocie hurtowym stanowi instrument finansowy czy nie.

 

 

REMIT 2

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1106 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w odniesieniu do poprawy ochrony Unii przed manipulacjami na hurtowym rynku energii (REMIT II) wchodzi w życie 7 maja 2024 r.
Jak wskazał Urząd Regulacji Energetyki w Komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. 
najistotniejsze zmiany wprowadzane nowymi przepisami obejmują: 

 • Rozszerzenie zakresu zastosowania rozporządzenia REMIT II także o obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które są instrumentami finansowymi. 
 • Dostosowanie definicji zawartych w rozporządzeniu do tych obowiązujących w regulacjach dotyczących rynku finansowego, jak np. MiFID II / MiFIR i MAR, w tym:
  • rozszerzenie definicji informacji wewnętrznej o etapy pośrednie rozciągniętego w czasie procesu;
  • rozszerzenie definicji manipulacji na rynku o wszelkie zachowania związane z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, m.in. które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące ich podaży, popytu lub ceny.
 • Wskazanie, że manipulacja na rynku może oznaczać zachowanie osoby prawnej lub, zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, osoby fizycznej, która bierze udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek danej osoby prawnej.
 • Rozszerzenie definicji produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym o:
 • Wskazanie wprost, jako uczestników rynku podlegających rozporządzeniu, operatorów systemów dystrybucyjnych, operatorów systemu magazynowania i operatorów systemu LNG,
 • Wprowadzenie definicji osoby zawodowo pośredniczącej w zawieraniu transakcji lub zawodowo realizującej transakcje (PPAET - person professionally arranging or executing transactions), z zastrzeżeniem w motywie 18 preambuły do rozporządzenia REMIT II, że dostawcy bezpośredniego dostępu elektronicznego i dostawcy arkusza zleceń są uznawani za osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji.
 • Zmianę definicji zorganizowanej platformy obrotu (OMP - organised marketplace), wcześniej zawartej w rozporządzeniu wykonawczym 1348/2014, która zgodnie z REMIT II oznacza giełdę energii, brokera energetycznego, platformę zdolności energetycznych lub inny system lub mechanizm, w ramach którego dochodzi do interakcji wielu deklaracji gotowości stron trzecich do zakupu lub sprzedaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w sposób, który może skutkować transakcją.
 • Wprowadzenie definicji uczestnika rynku LNG – osoby fizycznej lub prawnej - niezależnie od jej siedziby lub miejsca zamieszkania - która zajmuje się obrotem LNG.
 • Doprecyzowanie pojęcia niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej.
 • Zwiększenie obowiązków informacyjnych wobec zorganizowanych platform obrotu (OMP).
 • Wprowadzenie obowiązku ujawniania informacji wewnętrznych za pośrednictwem platform informacji wewnętrznych (IIP - inside information platform).
 • Uszczegółowienie obowiązków informacyjnych uczestników rynku w zakresie przekazywania ACER danych dotyczących rynku LNG.
 • Rozszerzenie obowiązków uczestników rynku w zakresie przekazywania ACER danych na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii o informacje na temat swoich ekspozycji, w podziale na produkty.
 • Nałożenie na uczestników rynku mających siedzibę poza UE, którzy zawierają transakcje objęte obowiązkiem zgłaszania do ACER w ramach rozporządzenia REMIT II, obowiązku wyznaczenia przedstawiciela w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność oraz rejestracji w krajowym organie regulacyjnym tego państwa członkowskiego.
 • Wprowadzenie obowiązku powiadomienia ACER i krajowego organu regulacyjnego państwa członkowskiego, w którym uczestnik rynku jest zarejestrowany na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT II, o prowadzeniu przez uczestnika rynku handlu algorytmicznego.
 • Wprowadzenie obowiązku powiadomienia ACER i krajowego organu regulacyjnego państwa członkowskiego, w którym uczestnik rynku jest zarejestrowany na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT II, o zapewnieniu bezpośredniego dostępu elektronicznego do zorganizowanej platformy obrotu.
 • Rozszerzenie obowiązków osób zawodowo pośredniczących w zawieraniu transakcji (PPATs - persons professionally arranging transactions) o powiadamianie ACER i krajowych organów regulacyjnych o podejrzeniu naruszenia obowiązku publikowania informacji wewnętrznych.
 • Nałożenie obowiązków na osoby zawodowo realizujące transakcje objęte art. 16 rozporządzenia MAR, które ponadto realizują transakcje dotyczące produktów energetycznych niebędących instrumentami finansowymi, do powiadamiania ACER i krajowych organów regulacyjnych o podejrzeniu naruszenia zakazu niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznych i zakazu manipulacji na rynku oraz naruszenia obowiązku publikowania informacji wewnętrznych.
 • Zwiększenie kompetencji ACER m.in. w zakresie:
  • prowadzenia dochodzeń w sprawach REMIT o charakterze transgranicznym (obejmujących co najmniej dwa kraje członkowskie UE) we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi;
  • przeprowadzania kontroli w siedzibach i innych obiektach uczestników rynku podejrzanych o naruszenie rozporządzenia REMIT;
  • wzywania podmiotów kontrolowanych do udzielenia informacji;
  • nakładania okresowych kar pieniężnych na podmioty kontrolowane w przypadku braku przekazania żądanych przez ACER informacji;
  • przygotowywania sprawozdania z dochodzeń dla krajowych organów regulacyjnych zawierającego wstępne ustalenia ACER wraz z zebranymi dowodami;
  • udzielania i wycofywania zezwoleń platformom informacji wewnętrznych (IIP) i prowadzenia nadzoru nad tymi platformami;
  • udzielania i wycofywania zezwoleń dla zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych (RRM - registered reporting mechanism) oraz prowadzenia nadzoru nad tymi podmiotami.
 • Zwiększenie obowiązków krajowych organów regulacyjnych w zakresie nadzoru nad hurtowym rynkiem energii, współpracy z ACER i innymi krajowymi organami regulacji energetyki, organami nadzoru finansowego oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), organami ds. ochrony konkurencji, organami podatkowymi oraz EUROFISC a także innymi instytucjami na poziomie krajowym.
 • Ujednolicenie we wszystkich krajach członkowskich UE podejścia do sankcji i środków administracyjnych przewidzianych za naruszenia rozporządzenia REMIT II, w tym nałożenie na nie obowiązku zapewnienia, aby krajowe organy regulacyjne były uprawnione do nakładania co najmniej jednej ze wskazanych w rozporządzeniu kar administracyjnych lub zastosowania co najmniej jednego z innych środków administracyjnych.

 

quote

 

REMIT 2, Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1:

a)     art. 1 pkt 6 i 13 dotyczące art. 4a ust. 1–7 i art. 9a ust. 1–5 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 stosuje się od daty wejścia w życie aktów delegowanych przyjętych na podstawie tych punktów;

b)     art. 1 pkt 10 dotyczący art. 7a–7e rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.;

c)     art. 1 pkt 18 dotyczący art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 stosuje się od dnia 8 listopada 2024 r.

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Regulation No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT)

 

 

0FBA7F4C 7E9A 4B8F 8423 8C6C37629512  Kalendarium regulacyjne

 

 

24 kwietnia 2024 

 

Komunikat URE, 7 maja wchodzi w życie rozporządzenie REMIT II

 

17 kwietnia 2024

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1106 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w odniesieniu do poprawy ochrony Unii przed manipulacjami na hurtowym rynku energii (REMIT 2) opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

 

14 marca 2023

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1227/2011 and (EU) 2019/942 to improve the Union’s protection against market manipulation in the wholesale energy market)

 

 

638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5   DokumentacjaWytyczne ACER

 

Questions & Answers on REMIT

  

Monitorowanie rynku bilansującego w świetle wymagań REMIT, prezentacja PSE S.A., 19 grudnia 2018 r.

 

Wybrane tezy 2 Edycji Wytycznych ACER w sprawie REMIT

 

Plotki w praktycznym stosowaniu REMIT

 

Procedury rejestracyjne REMIT – wymagania w zakresie ujawnienia struktury kapitałowej

 

Licencja europejska na hurtowy handel energią, licencja MiFID czy rejestracja na podstawie rozporządzenia REMIT – pole do analiz dla firm obrotu

 

Wybrane obowiązki implementacyjne związane z wejściem w życie rozporządzenia REMIT

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.