Zmodyfikowaną definicję „prosumenta energii odnawialnej” wprowadza do ustawy o odnawialnych źródłach energii ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 1524 dnia 14 sierpnia 2019 r.).

 news

 

13 październik 2020

 

Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym

 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii (w brzmieniu nadanym ww. nowelą) prosument energii odnawialnej oznacza odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

Wcześniej przepis ten definiował „prosumenta” - jako odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. prosumentem energii odnawialnej stała się zatem nowa kategoria odbiorców końcowych - przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii elektrycznej jako prosument energii odnawialnej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

 

Ww. nowelą z dnia 19 lipca 2019 r. wprowadzono ponadto możliwość sprzedaż energii elektrycznej przez prosumenta energii odnawialnej z mikroinstalacji wybranemu przez wytwórcę podmiotowi innemu niż sprzedawca zobowiązany (dodany art. 41 ust. 1a).

 

Uzasadnienie nowelizacji w następujący sposób wyjaśnia sens dokonanej zmiany:

„Zasady sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w mikroinstalacji

Dotychczasowy obowiązek dokonywania zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji nadal będzie spoczywał wyłącznie na sprzedawcy zobowiązanym, niemniej w projektowanym art. 41 ust. 1a zaproponowano rozwiązanie umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji wybranemu przez wytwórcę podmiotowi innemu niż sprzedawca zobowiązany. Podmioty te będą mogły sprzedawać tę energię albo jej nadwyżki na zasadach innych niż obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, a więc po ustalonej cenie, wybierając jednocześnie podmiot (sprzedawcę energii), który będzie dokonywał zakupu tych nadwyżek. W związku z powyższym sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórcę z mikroinstalacji albo wytwórcę, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy OZE, będzie odbywała się na zasadach rynkowych. Jeżeli wybrany sprzedawca nie będzie chciał zgodzić się na zakup energii z mikroinstalacji po rynkowych cenach wtedy aktualizuje się obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, który nie może odmówić świadczenia takich usług polegających na zakupie po cenie wskazanej w art. 41 ust. 8 ustawy OZE” (uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (znak DKPL.WK.10.2.40.2019.EJ(17) RM-10-92-19, UD477).

 

Warto odnotować, iż w 2018 r. ustawą z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw zmienione zostały definicje:

 

- mikroinstalacji OZE (zwiększenie granicznego parametru łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji z 40 kW na 50 kW) oraz


- małej instalacji OZE (przedział łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej małych instalacji OZE określony został jako: moc większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW, podczas gdy przed nowelizacją dotyczyło to mocy większej niż 40 kW i mniejszej niż 200 kW).

 

W wyniku ww. zmian:

 

- część mikroinstalacji OZE została zwolniona z obowiązku wpisu do rejestru małych instalacji odnawialnych źródeł energii,


- nastąpiła „migracja” części instalacji OZE objętych dotychczas obowiązkiem uzyskania koncesji Prezesa URE do zbioru małych instalacji OZE,


- w 181 przypadkach stwierdzono wygaśnięcie koncesji (patrz Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2018 r., Warszawa, kwiecień 2019, p. 66).

  

Opublikowany 15 maja 2020 projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej przewiduje następujące szczegółowe zasady rozliczeń prosumentów:


- bilansowanie energii jest dokonywane w ciągu godziny (w tym przedziale czasowym od sumy energii pobranej odejmowana jest suma energii wprowadzonej do sieci, natomiast reszta traktowana jest jako autokonsumpcja, która nie podlega systemowi opustów czy opłatom, gdyż jest traktowana w sposób identyczny, jak energia która nie została pobrana ani wprowadzona do sieci);


- różnice w zakresie ilości energii pobranej lub wprowadzonej fizycznie na poszczególnych fazach nie mają znaczenia gdyż ilość tej energii jest sumowana do ogólnej ilości energii wprowadzonej i pobranej w ciągu danej godziny, i w ten sposób bilansowana;


- sprzedawca otrzymuje od operatora sieci dystrybucyjnej dane przed zbilansowaniem i po zbilansowaniu, jednakże dokonuje rozliczenia energii i obliczenia opłat jedynie w oparciu o dane otrzymane po zbilansowaniu;


- sprzedawca nie dokonuje tym bilansowania samodzielnie, a dane przed zbilansowaniem otrzymuje w celu udostępnienia ich prosumentowi energii odnawialnej na platformie elektronicznej;


- w pierwszej kolejności rozlicza się energię wprowadzoną najwcześniej, a wiec wprowadzoną w najdawniejszym okresie rozliczeniowym (o ile podlega ona jeszcze rozliczeniu zgodnie z ustawą), następnie rozliczana jest energia wprowadzona później, aż do wprowadzonej najpóźniej w bieżącym okresie rozliczeniowym;


- jeżeli występuje więcej niż jedna strefa czasowa, energia jest dodatkowo rozliczana w odpowiednich strefach czasowych, najpierw w strefie czasowej tożsamej, a następnie w pozostałych (jeżeli jednak występują więcej niż dwie strefy czasowe, jest ona rozliczana w kolejności od strefy z najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej aż do najniższego);


- niewykorzystana energia elektryczna przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło niewykorzystanie energii i energia ta została wprowadzona do sieci.

 

 

 

 Art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

1) większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

2) nie większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

 

2. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.

 

2a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

 

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej na podstawie danych pomiarowych, o których mowa w ust. 2a.

 

4. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej w sposób, o którym mowa w ust. 1, prosument energii odnawialnej nie uiszcza:
1) na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia;

2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta energii odnawialnej; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.

 

5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.

 

6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje prosumenta energii odnawialnej o ilości rozliczonej energii, o której mowa w ust. 1, zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej.

 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

 

8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, przez prosumenta energii odnawialnej niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawyz dnia 6 marca 2018 r. -Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), zwaną dalej "ustawą - Prawo przedsiębiorców", nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy.

 

9. (uchylony).

 

10. Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zużyciem energii wyprodukowanej przez danego prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501 i 1520).

 

11. Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta energii odnawialnej do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4.

 

12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawyz dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.).

 

13. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani niezwłocznie zawrzeć z wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany zawartych umów w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczeń zgodnie z ust. 1 pkt 1, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy przez wybranego sprzedawcę.

 

14. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych, o których mowa w ust. 2a,

2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez prosumenta energii odnawialnej,

3) szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa w ust. 2a, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej – mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

 

 

 

 


 

0FBA7F4C 7E9A 4B8F 8423 8C6C37629512   Kalendarium regulacyjne

 

 


 

 

 

13 październik 2020

 

Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym

 

15 maja 2020

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym


Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

 

14 sierpnia 2019

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dzienniku Ustaw, poz. 1524

 

25 czerwca 2019

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów (znak DKPL.WK.10.2.40.2019.EJ(17))

 

 

 

 

638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5   Dokumentacja

 

 

  

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, art. 2 pkt 27a 


Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2018 r., Warszawa, kwiecień 2019

 


 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB  Linki