Stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Electricity Balancing Guideline - EBGL, art. 2 pkt 6) "dostawca usług bilansujących” (DUB) oznacza uczestnika rynku z jednostkami zapewniającymi rezerwę lub grupami zapewniającymi rezerwę, który może świadczyć usługi bilansujące na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego (OSP).

 news   

 

6 lutego 2024

Natomiast Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej w art. 2 pkt 12 definiuje dostawcę usług bilansujących jako "uczestnika rynku udostępniającego operatorom systemów przesyłowych energię bilansującą albo moc bilansującą, lub obie".

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w zakresie definicji dostawcy usług bilansujących odsyła (artykuł 2 pkt 1) do ww. definicji Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. 

Wg opublikowanego w dniu 14 lipca 2020 przez PSE S.A. projektu zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, dostawca usług bilansujących to "uczestnik rynku z jednostkami zapewniającymi rezerwę lub grupami zapewniającymi rezerwę, który może świadczyć usługi bilansujące na rzecz OSP, tj. Uczestnik Rynku Bilansującego, który posiada Jednostkę Grafikową Wytwórczą aktywną (JGWa) lub Jednostkę Grafikową Magazynu aktywną (JGMa) lub Jednostkę Grafikową Farm Wiatrowych aktywną (JGFWa) lub Jednostkę Grafikową Fotowoltaiczną aktywną (JGPVa) lub Jednostkę Grafikową Odbiorczą aktywną (JGOa)".

Natomiast w świetle projektu nowych Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 21 lutego 2023 r. wprowadzających II etap reformy rynku bilansującego uczestnik rynku bilansującego (URB) będącym DUB jest podmiot, który ma zawartą umowę przesyłania z OSP, na mocy której, z wykorzystaniem zasobu albo grupy zasobów:

- których jest właścicielem przy czym w uzasadnionych sytuacjach zamiast właściciela może działać użytkownik systemu, który dysponuje innym niż własność tytułem prawnym do zasobu albo zasobów; lub

- w odniesieniu do których został umocowany przez ich właścicieli do korzystania i rozporządzania w zakresie niezbędnym do świadczenia usług bilansujących;

świadczy usługi bilansujące oraz podlega rozliczeniom w zakresie energii bilansującej, mocy bilansujących oraz rezerwy operacyjnej.

Tak więc, zgodnie z WDB, w polskim systemie elektroenergetycznym przedmiotem rozliczenia z DUB są:
- energia bilansująca;
- moce bilansujące: FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG, mFRRdD, RRG i RRD;
- rezerwa operacyjna.

Jako czwarty element rozliczeń z DUB projekt zmian WDB opublikowany przez PSE w dniu 21 lutego 2023 r. wymieniał ponadto „kompensację odchyleń generacji lub poboru jednostki grafikowej od poleceń OSP”, jednakże w projekcie WDB przedłożonym ostatecznie Prezesowi URE do zatwierdzenia ten punkt został wykreślony (Komunikat PSE z dnia 30 czerwca 2023 r.).

Okresem rozliczeniowym na rynku bilansującym, w zakresie rozliczeń z DUB, jest dekada miesiąca kalendarzowego.

Zasady dotyczące kwalifikacji DUB do świadczenia usług bilansujących poprzez zasób lub grupę zasobów określa załącznik nr 2 do Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB).

W opublikowanym przez PSE S.A. Raporcie z dnia 7 września 2020 r. z procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania (Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia) znalazło się ważne wyjaśnienie dotyczące rozdziału ról DUB od Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB).

Firma Next Kraftwerke Sp. z o.o. zgłosiła w tym zakresie następującą uwagę:

„Podczas spotkania informacyjnego (minuta nagrania 2:30:00) zostało powiedziane, że w pierwszym etapie reformy Rynku Bilansującego nie przewiduje się rozdziału ról Dostawcy Usług Bilansujących od Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie. Wprowadza to duże bariery wejścia na rynek bilansujący dla firm posiadających wiedzę i technologię w zakresie dostarczania usług bilansowania systemu, ale niebędących Podmiotami Odpowiedzialnymi za Bilansowanie lub niemogących być Podmiotami Odpowiedzialnymi za Bilansowanie dla tych jednostek. Jest to regulacja dyskryminująca z punktu widzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Artykuł 17, punkt 3a).

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Balancing Service Provider (BSP)

Proponowana zmiana: Wprowadzenie rozdzielenia ról Dostawcy Usług Bilansujących od Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie, z wymogiem dla aktualnego Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie odpowiedzialnego za daną jednostkę techniczną na zgodę udziału tej jednostki technicznej w Rynku Bilansującym pod oddzielną firmą - Dostawcą Usług Bilansujących”.

W odpowiedzi na powyższą uwagę PSE S.A. przedstawiło następujące wyjaśnienie:

„Zmiany w strukturze podmiotowej RB wprowadzające wyodrębnioną rolę Dostawcy Usług Bilansujących, zgodnie z Polskim Planem Wdrażania, zostaną wdrożone w 2-im etapie zmian na RB, tj. od 1 stycznia 2022 r. W aktualnym modelu RB nie jest możliwe wyodrębnienie roli Dostawcy Usług Bilansujących bez wdrożenia innych, daleko idących zmian na RB, zaplanowanych w ramach reformy RB”.

Nowa struktura podmiotowa rynku bilansującego po implementacji II etapu reformy rynku bilansującego (Warunki dotyczące bilansowania, PSE, Projekt, 21 lutego 2023) wprowadza możliwość udziału podmiotu w rynku bilansującym jako DUB bez jednoczesnego obowiązku pełnienia na rynku bilansujący funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB). Oznacza to, że podmiot będący uczestnikiem rynku bilansującego (URB) może być POB albo DUB albo jednocześnie POB i DUB. Wprowadzenie udziału w rynku bilansującym wyłącznie jako DUB otwiera możliwość oferowania usług bilansujących na rynku bilansującym przez podmioty, które nie są zainteresowane świadczeniem usługi bilansowania handlowego. Zaprojektowanie struktury obiektowej w taki sposób umożliwi łączne rozliczanie dowolnych typów aktywów pracujących w systemie w ramach jednej jednostki bilansowej będącej agregatem. Dotychczasowy system uniemożliwiał agregację komplementarnych obiektów w pojedynczą jednostkę (np. PV+wiatr+DSR+magazyn energii). Podejście takie wykluczało rozwój wirtualnych elektrowni mogących stabilizować i bilansować system dzięki wewnętrznej koordynacji portfela różnych aktywów.

Bliższe wyjaśnienia w tym zakresie można znaleźć w opublikowanym przez PSE S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. Raporcie z procesu konsultacji społecznych projektu Warunków Dotyczących Bilansowania (Informacja o zgłoszonych przez użytkowników system uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia). Odnosząc się do podniesionej przez Sympower B.V. wątpliwości czy:

 • DUB musi mieć umowę zawartą z POB, by zapewnić moc bilansującą i energię bilansującą,
 • DUB musi wyznaczać bezpośrednio POB lub mieć umowę zawartą z POB, by uczestniczyć w rynku;

OSP wskazał, iż nowe WDB „nie wymuszają zawarcia przez DUB umowy z POB w celu świadczenia usług bilansujących z wykorzystaniem zasobu bilansowanego handlowo przez POB. Zasady współpracy pomiędzy DUB i POB powinny być wypracowane pomiędzy tymi podmiotami, jeżeli podmioty te uznają to za zasadne”.

Zgodnie z par. 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego DUB:

1) korzysta z zasobów użytkowników systemu i rozporządza tymi zasobami, dla których użytkownicy systemu wskazali go jako dostawcę usług bilansujących, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług bilansujących przez co najmniej jedną jednostkę grafikową utworzoną z tych zasobów;

2) zgłasza operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego programy pracy, składa oferty zintegrowanego procesu grafikowania i składa oferty portfolio na moce bilansujące;

3) jest stroną rozliczeń z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego z tytułu świadczonych usług bilansujących, niedostarczonych mocy bilansujących oraz rezerwy operacyjnej;

4) rozlicza się w związku z ww. rozliczeniami z użytkownikiem systemu, który wskazał go jako dostawcę usług bilansujących w odniesieniu do swoich zasobów ujętych w jednostce grafikowej.


Rola jednostek grafikowych

 

Sporządzony przez OSP dokument wyjaśniający do projektu nowych Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 21 lutego 2023 r. wprowadzający II etap reformy rynku bilansującego wskazuje, iż DUB jest właścicielem jednostek grafikowych (JG) - w odróżnieniu od POB, który jest właścicielem jednostek bilansowych (JB). Poprzez jednostki grafikowe DUB świadczy usługi bilansujące. Dla jednostki grafikowej muszą być dokonywane zgłoszenia programów pracy i ofert zintegrowanego procesu grafikowania oraz w odniesieniu do jednostki grafikowej są prowadzone rozliczenia w związku ze świadczeniem usług bilansujących, dotyczące energii bilansującej, mocy bilansujących poszczególnych typów rezerwy mocy oraz rezerwy operacyjnej.

„Nowe WDB nie określają zasad rozliczeń między POB i DUB albo pomiędzy POB i właścicielem zasobu tworzącego JG i bilansowanego handlowo w JB POB, wynikających z niezbilansowania JB spowodowanego odchyleniami JG od skorygowanego programu pracy (tj. niepoprawną pracą JG)” - patrz ww. Raport PSE z dnia 28 czerwca 2023 r., s. 89.

Zbiór jednostek grafikowych danego DUB musi obejmować wszystkie miejsce dostarczania energii elektrycznej rynku bilansującego reprezentujące dostawy energii elektrycznej zasobów, z wykorzystaniem których dany DUB świadczy usługi bilansujące na rynku bilansującym. DUB musi posiadać co najmniej jedną jednostkę grafikową dowolnego rodzaju. Uczestnik rynku bilansującego niebędący DUB nie może posiadać żadnej jednostki grafikowej.

Ww. Raport PSE S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. zawiera wyjaśnienie, iż DUB dla każdej swojej jednostki grafikowej może wyznaczyć dowolnego operatora rynku (OR), w szczególności dla każdej jednostki grafikowej może to być inny OR. Jedyne ograniczenie w tym zakresie dotyczy tego, że DUB dla jednej jednostki grafikowej może wyznaczyć tylko jednego OR. Jeżeli DUB nie wyznaczy OR dla swojej jednostki grafikowej, oznacza to, że sam pełni rolę OR dla tej jednostki. Ponadto wg PSE S.A. każda jednostka bilansowa i każda jednostka grafikowa może posiadać innego OR.

 

Formuła prawna działalności DUB

 

W zakresie formuły prawnej działalności DUB istotne jest, iż DUB w oparciu o powołane umocowanie, które składa do OSP w procesie kwalifikacji, działa w imieniu własnym i na własny rachunek.

 

Wyznaczenie DUB

 

Zgodnie z par. 19 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego umowie lub umowach o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej użytkownik systemu w odniesieniu do każdego swojego zasobu przyłączonego do sieci albo podmiot przez niego upoważniony:

1) wskazuje podmiot odpowiedzialny za bilansowanie;

2) może wskazać dostawcę usług bilansujących.

W przypadku gdy użytkownikiem systemu jest odbiorca końcowy przyłączony do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej:

1) sprzedawca wybrany przez tego odbiorcę, z którym zawarł on umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową dotyczącą zasobu tego odbiorcy, wskazuje podmiot odpowiedzialny za bilansowanie tego zasobu;

2) ten odbiorca albo podmiot przez niego upoważniony mogą wskazać dostawcę usług bilansujących dla zasobu tego odbiorcy.

Jeżeli użytkownik systemu posiada jednostkę wytwórczą centralnie dysponowaną wskazuje w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dostawcę usług bilansujących dla tej jednostki.

Zgodnie z pkt 2.1.4.23. Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB) zatwierdzonych przez Prezesa URE 5 marca 2020 r.  Uczestnik Rynku Bilansującego (URB), który posiada Jednostkę Grafikową Wytwórczą aktywną (JGWa) lub Jednostkę Grafikową Odbiorczą aktywną (JGOa) jest dostawcą usług bilansujących w rozumieniu Rozporządzenia 2017/2195. Zgodnie z art. 18 ust. 5 lit. a) EB GL warunki dla dostawców usług bilansujących powinny określać „zasady dotyczące procesu kwalifikowania dostawcy usług bilansujących. Załącznik Nr 3 do WDB określa proces kwalifikowania dostawcy usług bilansujących i proces kwalifikacji wstępnej do świadczenia usług wykorzystania rezerwy: FCR, FRR, RR. Załącznik ten w postanowieniach końcowych przewiduje, iż w przypadku jednostek wytwórczych, które posiadają w momencie wejścia w życie procedury potwierdzoną zdolność techniczną oraz świadczą usługi bilansujące w zakresie regulacji pierwotnej i wtórnej oraz dostawy lub odbioru energii bilansującej (poprzez zmiany obciążenia bazowego) uznaje się za spełniające kryteria kwalifikacji wstępnej i postanowienia procedury (z zastrzeżeniem obowiązku okresowego odnawiania tej kwalifikacji). 

DUB w celu świadczenia usług bilansujących na rynku bilansującym jest zobowiązany do:

 • posiadania odpowiednich koncesji, jeżeli jest taki wymóg prawny;
 • uzyskania pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji DUB, w odniesieniu do zasobów wchodzących w skład wnioskowanej jednostki grafikowej, z wykorzystaniem których planuje świadczyć usługi bilansujące na rynku bilansującym;
 • zawarcia umowy przesyłania z OSP w zakresie odpowiednim do działalności prowadzonej przez DUB na rynku bilansującym;
 • zapewnienia przez cały okres świadczenia danej usługi bilansującej ważności potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia tej usługi, uzyskanego w wyniku procesu kwalifikacji DUB, zgodnie z załącznikiem nr 2 do WDB, dotyczącego tej usługi i zasobu lub grupy zasobów wchodzących w skład danej jednostki grafikowej, poprzez którą DUB świadczy tę usługę;
 • zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z odpowiednim OSD, zawierającej uregulowania dotyczące wykonywania funkcji dostawcy usług bilansujących w sieci tego OSD, jeżeli DUB świadczy usługi bilansujące na RB z wykorzystaniem zasobów przyłączonych do tej sieci.

Wymaganą treść umowy pomiędzy OSP a DUB określają WDB.

W Raporcie z 28 czerwca 2023 r. z procesu konsultacji społecznych projektu Warunków Dotyczących Bilansowania PSE S.A. odniosły się do następującej kwestii zgłoszonej przez Towarzystwo Obrotu Energią (TOE):

„Prosimy o wskazanie czy użytkownik systemu będący właścicielem zasobu, który posiada status JWCD i nie jest objęty zwolnieniem na podstawie §14 ust. 1 albo §52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, a który jednocześnie umocował innego DUB do świadczenia usług bilansujących poprzez JG utworzoną z tego zasobu jest zobowiązany posiadać systemy SOWE, WIRE, PREU. Czy wystarczającym będzie zapewnienie posiadania tych systemów przez innego DUB umocowanego?”.

PSE w tym zakresie wskazały co następuje:

„Zgodnie z pkt 3.7.1(10) nowych WDB, użytkownik systemu będący właścicielem zasobu, który posiada status JWCD i nie jest objęty zwolnieniem na podstawie § 14 ust. 1 albo § 52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, a który jednocześnie umocował innego DUB do świadczenia usług bilansujących poprzez JG utworzoną z tego zasobu jest zobowiązany uzyskać pozytywny wynik procesu kwalifikacji DUB w odniesieniu do JG utworzonej z tego zasobu (z zastrzeżeniem § 52 ust. 1 rozporządzenia systemowego) oraz wskazać w umowie przesyłania operatora rynku dla tej JG.

Uzyskanie pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji DUB w odniesieniu do danej JG oznacza w szczególności zapewnienie dostępu do systemów wymiany informacji handlowych i technicznych niezbędnych do świadczenia usług bilansujących przez JG. 

Jest to określone w pkt 7.2 załącznika nr 2 do nowych WDB, który określa etapy procesu kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących. Wymagane systemy wymiany informacji handlowych i technicznych dla poszczególnych rodzajów JG zostały określone w tabeli 1 ww. załącznika”.

 

Oświadczenie o umocowaniu DUB

 

Zgodnie z § 20 ust. 6 rozporządzenia systemowego proces kwalifikacji wstępnej prowadzi OSP na wniosek właściciela zasobu albo podmiotu umocowanego przez właściciela zasobu do korzystania i rozporządzania zasobem w zakresie niezbędnym do świadczenia usług bilansujących z wykorzystaniem tego zasobu.

Wskazanie DUB w odniesieniu do danego zasobu następuje poprzez podpisanie przez właściciela tego zasobu Oświadczenia o umocowaniu DUB.

Zgodnie z pkt 7.1(3) załącznika nr 2 do nowych WDB, jeżeli podmiot reprezentujący zasób nie jest wskazanym we Wniosku właścicielem zasobu, to wówczas wraz z Wnioskiem ma obowiązek przekazać Oświadczenie o umocowaniu DUB, które obejmuje umocowania do:

 • korzystania przez DUB z zasobu lub grupy zasobów w imieniu własnym i na własny rachunek w procesie kwalifikacji DUB dla tego zasobu lub grupy zasobów;
 • świadczenia przez DUB usług bilansujących z wykorzystaniem tego zasobu lub grupy zasobów w imieniu własnym i na własny rachunek.

Wzór Oświadczenia o umocowaniu DUB wraz z załącznikami A i B dot. ochrony danych osobowych OSP publikuje na stronie internetowej (pkt 11(1.2) załącznika nr 2 do nowych WDB).

W odniesieniu więc do DUB podmiot umocowany jest to podmiot, który dysponuje Oświadczeniem o umocowaniu DUB, udzielonym mu przez właściciela lub właścicieli zasobów. 

W oparciu o powyższe Oświadczenie o umocowaniu DUB, podmiot umocowany, działając w imieniu własnym i na własny rachunek, może wystąpić do OSP z Wnioskiem wszczynającym proces kwalifikacji DUB w odniesieniu do zasobu lub grupy zasobów i po jego zakończeniu z wynikiem pozytywnym oraz spełnieniu warunków powołanych w pkt 4.3(1) nowych WDB może świadczyć na rzecz OSP usługi bilansujące z wykorzystaniem jednostki grafikowej utworzonej z zasobu lub grupy zasobów.

 

Zasady świadczenia usług bilansujących przez DUB

 

Usługi bilansujące na rynku bilansującym świadczą uczestnicy rynku bilansującego będący DUB. DUB świadczy usługi bilansujące poprzez jedną lub więcej jednostek grafikowych.

DUB w odniesieniu do każdego zasobu tworzącego jednostkę grafikową jest jego właścicielem albo podmiotem przez niego upoważnionym, albo został umocowany przez właściciela zasobu albo przez podmiot przez niego upoważniony do korzystania z zasobu i rozporządzania zasobem: 

 • w procesie kwalifikacji DUB dla tego zasobu oraz 
 • w ramach świadczenia usług bilansujących na rynku bilansującym z wykorzystaniem tego zasobu.

Warunkiem utworzenia jednostki grafikowej jest pozytywny wynik procesu kwalifikacji DUB w odniesieniu do wnioskowanej jednostki grafikowej co najmniej w zakresie energii bilansującej, przeprowadzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do WDB.

DUB dla zasobu przyłączonego do sieci danego OSD może być podmiot, który wykonuje funkcje dostawcy usług bilansujących w sieci tego OSD. Warunki formalne i techniczne, jakie musi spełniać DUB w sieci danego OSD oraz zasady zapewniania realizacji funkcji dostawcy usług bilansujących dla zasobu w sieci danego OSD, są określane w IRiESD.

Stosownie do § 21 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego:

- DUB zgłasza operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego programy pracy i składa oferty zintegrowanego procesu grafikowania w odniesieniu do jednostki grafikowej oraz może złożyć oferty portfolio na moce bilansujące;

-  przypadku gdy jednostka grafikowa składa się z zasobów wchodzących w skład różnych jednostek bilansowych, DUB określa w ofertach zintegrowanego procesu grafikowania, w jakiej części wykonanie tych ofert przypisuje się do poszczególnych jednostek bilansowych.

Stosownie do § 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego DUB rozlicza się z OSP z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej rzeczywiście dostarczonej lub pobranej a ilością energii, która miała zostać dostarczona lub pobrana w wyniku wykonania programu pracy DUB - patrz poniżej.

DUB jest odpowiedzialny za rzetelne, prawidłowe i terminowe wyznaczenie składników cen Ceny Wymuszonej Dostawy (CWD), Ceny Wymuszonego Odbioru (CWO) oraz wartości Cen Uruchomień (CU). Ceny CWD i CWO są wyznaczane przez OSP w sposób określony w WDB.

W Raporcie z 28 czerwca 2023 r. z procesu konsultacji społecznych projektu Warunków Dotyczących Bilansowania PSE S.A. odniosły się do tematu skutków finansowych dla DUB (kar, innych sankcji, etc.) w przypadku niedostarczenia zakontraktowanych mocy bilansujących.

PSE S.A. wskazały, iż dla niedostarczonych mocy bilansujących wyznaczane są opłaty, które pomniejszają należność dla jednostki grafikowej za moc bilansującą. W szczególności wynikowa należność może przyjąć wartość ujemną, co oznacza konieczność zapłaty OSP za niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia zakontraktowanych mocy bilansujących. Niezależnie od powyższego, powtarzająca się nieprawidłowa praca regulacyjna jednostki grafikowej, w szczególności skutkująca niedostarczeniem mocy bilansujących, może być powodem utraty ważności potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących.

Szczegółowe zasady rozliczeń prowadzonych z DUB określone są w punkcie 14 WDB.

Faktury są wystawiane przez DUB oddzielnie za:

 • energię bilansującą;
 • moce bilansujące;
 • rezerwę operacyjną.

Okresem fakturowania zobowiązań i należności pomiędzy DUB i OSP są dekady (okresy rozliczeniowe).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.