Zgodnie z art. 2 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB) oznacza uczestnika rynku lub wybranego przez niego przedstawiciela odpowiedzialnego za jego niezbilansowania na rynku energii elektrycznej.

 news   

 

12 października 2023

Harmonogram wdrożenia Warunków Dotyczących Bilansowania

 

27 września 2023 

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca WDB, DRR.WRE.744.17.2023.ŁW

Komunikat

Termin wejścia w życie zmian w WDB 14 czerwca 2024 r.


30 czerwca 2023

Komunikat OSP dotyczący wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Warunków Dotyczących Bilansowania

Ogólne wytyczne w zakresie ukształtowania odpowiedzialności za bilansowanie na rynku energii elektrycznej określa art. 5 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem wszyscy uczestnicy rynku są odpowiedzialni za niezbilansowanie, które powodują w systemie. W tym celu uczestnicy rynku sami są podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie albo na mocy umowy przekazują tę odpowiedzialność wybranemu przez siebie podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie. Każdy podmiot odpowiedzialny za bilansowanie jest odpowiedzialny finansowo za swoje niezbilansowanie i dąży do zbilansowania samego siebie lub wspiera zbilansowanie systemu elektroenergetycznego.

Stosownie do ust. 2 art. 5 ww. rozporządzenia państwa członkowskie UE mogą przewidzieć odstępstwa od odpowiedzialności za bilansowanie wyłącznie w odniesieniu do:

a) projektów demonstracyjnych dotyczących innowacyjnych technologii, z zastrzeżeniem zgody organu regulacyjnego, pod warunkiem że odstępstwa te są ograniczone do czasu i do zakresu, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celów demonstracyjnych;

b) jednostek wytwarzania energii wykorzystujących odnawialne źródła energii o zainstalowanej mocy elektrycznej poniżej 400 kW;

c) instalacji korzystających ze wsparcia zatwierdzonego przez Komisję na podstawie unijnych zasad pomocy państwa zgodnie z art. 107, 108 i 109 TFUE i uruchomionych przed dniem 4 lipca 2019 r.

Ponadto państwa członkowskie „mogą, bez uszczerbku dla art. 107 i 108 TFUE, wprowadzać dla uczestników rynku całkowicie lub częściowo zwolnionych z odpowiedzialności za bilansowanie zachęty do podejmowania pełnej odpowiedzialności za bilansowanie”. Jeżeli państwo członkowskie przewiduje ww. odstępstwa zapewnia, aby odpowiedzialność finansową za niezbilansowania poniósł inny uczestnik rynku. W przypadku jednostek wytwarzania energii uruchamianych od dnia 1 stycznia 2026 r. odstępstwo dotyczące jednostek wytwarzania energii wykorzystujących odnawialne źródła energii stosuje się wyłącznie do jednostek o zainstalowanej mocy elektrycznej poniżej 200 kW. 

Zgodnie z par. 19 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego POB:

1) odpowiada za niezbilansowanie zasobu użytkownika systemu przez jedną jednostkę bilansową utworzoną z zasobów, w odniesieniu do których został wskazany przez tego użytkownika systemu jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie;
2) zgłasza operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, które dotyczą zasobów wchodzących w skład jednostki bilansowej;
3) jest stroną rozliczeń z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego z tytułu niezbilansowania;
4) rozlicza się z tytułu niezbilansowania z użytkownikami systemu, którzy wskazali go jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie w odniesieniu do swoich zasobów ujętych w jednostce bilansowej.

 

Wyznaczenie POB

 

Zgodnie z par. 19 ust. 2 i 3 cyt. rozporządzenia z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w umowie lub umowach o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej użytkownik systemu w odniesieniu do każdego swojego zasobu przyłączonego do sieci albo podmiot przez niego upoważniony:

1) wskazuje podmiot odpowiedzialny za bilansowanie;

2) może wskazać dostawcę usług bilansujących.

W przypadku gdy użytkownikiem systemu jest odbiorca końcowy przyłączony do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej:

1) sprzedawca wybrany przez tego odbiorcę, z którym zawarł on umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową dotyczącą zasobu tego odbiorcy, wskazuje podmiot odpowiedzialny za bilansowanie tego zasobu;

2) ten odbiorca albo podmiot przez niego upoważniony mogą wskazać dostawcę usług bilansujących dla zasobu tego odbiorcy.

Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 26 stycznia 2023), "[w] związku z wdrożeniem centralnego systemu informacji rynku energii nie będzie potrzeby do zawierania w umowie dystrybucyjnej informacji nt. podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) - POB może się zmieniać niezależnie od umowy dystrybucyjnej i może być nieznany na etapie zawierania tej umowy".

 

Rozliczanie niezbilansowania przez POB

 

Domenę działalności POB - proces rozliczania niezbilansowania - uregulowano w § 23 cyt. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, § 23.

1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego prowadzi rozliczenia z tytułu niezbilansowania dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania dla każdej jednostki bilansowej na podstawie:
1) przekazanych informacji o ilości energii elektrycznej wynikającej z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej;
2) zmierzonych ilości energii elektrycznej rzeczywiście dostarczonej do lub pobranej z sieci;
3) ilości energii elektrycznej wynikającej z poleceń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego dotyczących wykorzystania oferty na energię bilansującą jednostki grafikowej lub jednostek grafikowych, w których skład wchodzą zasoby wchodzące w skład jednostki bilansowej;
4) ceny niezbilansowania, o której mowa w ust. 2.

2. Cenę niezbilansowania określa się dla okresu rozliczania niezbilansowania na podstawie jednostkowego kosztu energii bilansującej wyznaczonego na podstawie ilości energii bilansującej aktywowanej w danym okresie rozliczania niezbilansowania na potrzeby pokrycia niezbilansowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie i cen energii bilansującej, o których mowa w § 24 ust. 4 pkt 1 i 2, przy czym jeżeli suma niezbilansowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie:

1) jest dodatnia (przekontraktowanie) – cena niezbilansowania jest nie wyższa niż cena jednolitego łączenia rynków dnia następnego dotycząca okresu obejmującego dany okres rozliczania niezbilansowania;

2) jest ujemna (niedokontraktowanie) – cena niezbilansowania jest nie niższa niż cena jednolitego łączenia rynków dnia następnego dotycząca okresu obejmującego dany okres rozliczania niezbilansowania. 

 

Proces rozliczania niezbilansowania obejmuje wszystkich użytkowników krajowego systemu elektroenergetycznego niezależnie od tego, czy świadczą usługi bilansujące, czy nie. Znajduje to oparcie w przepisach art. 54 ust. 1 i art. 55 ust. 1 rozporządzenia 2017/2195. Rozliczenia z tytułu niezbilansowania prowadzi Operator Systemu Przesyłowego (OSP). Niezbilansowanie wyznacza się dla jednostki bilansowej na podstawie: pozycji bilansowej (zgłoszonych umów sprzedaży energii), zmierzonych ilości energii elektrycznej rzeczywiście dostarczonej do lub pobranej z sieci oraz korekty niezbilansowania wynikającej z poleceń OSP. Korekta niezbilansowania wynika z poleceń operatora wydawanych w odniesieniu do jednostek grafikowych (JG), w skład których wchodzą zasoby, które są bilansowane w ramach danej jednostki bilansowej. 

W rozliczeniach OSP z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie z tytułu niezbilansowania stosuje się cenę niezbilansowania. Na potrzeby wyznaczenia ceny niezbilansowania wyznacza się najpierw cenę równą średniej (ważonej wolumenem) z cen energii bilansującej aktywowanej na potrzeby pokrycia niezbilansowania. Przy wyznaczaniu ceny niezbilansowania uwzględnia się następnie cenę jednolitego łączenia rynków dnia następnego oraz informację o sumarycznym stanie zakontraktowania podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie (może wystąpić przekontraktowanie, gdy ilość zakontraktowanej energii przez odbiorców przekracza zapotrzebowanie na tę energię, albo niedokontraktowanie, gdy ilość zakontraktowanej energii przez odbiorców nie jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na tę energię).

Szczegółowe zasady rozliczeń POB określono w punkcie 15.10 Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB) - patrz Komunikat OSP z dnia 30 czerwca 2023 r. dotyczący wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Warunków Dotyczących Bilansowania. Wg WDB na rozliczenie każdego POB składa się rozliczenie wszystkich posiadanych przez niego jednostek bilansowych. Przedmiotem rozliczenia z tytułu niezbilansowania jest energia niezbilansowania dostarczona albo odebrana przez jednostkę bilansową na rynku bilansującym.

Realizacja rozliczenia dla danej jednostki bilansowej polega na wykonaniu rozliczenia ilościowego i wartościowego, przy czym:

 • w ramach rozliczenia ilościowego na rynku bilansującym są wyznaczane ilości energii niezbilansowania;
 • w ramach rozliczenia wartościowego na rynku bilansującym są wyznaczane należności wynikające z niezbilansowania, tj. dostawy lub odbioru energii niezbilansowania.

Na potrzeby wyznaczenia ilości energii niezbilansowania dla danej jednostki bilansowej są wyznaczane następujące wielkości:

 • pozycja bilansowa;
 • przydzielony wolumen;
 • korekta niezbilansowania.

Okresem rozliczeniowym na rynku bilansującym, w zakresie rozliczeń z POB, jest dekada miesiąca kalendarzowego.

W prezentacji ze spotkania szkoleniowego w dniu 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmian na rynku bilansującym PSE S.A. przypomniały, iż energia niezbilansowania jednostki bilansowej (JB) jest równa wartości różnicy pomiędzy rzeczywistą ilością dostaw energii i wielkością zakontraktowaną, skorygowanej o energię  bilansującą dostarczoną lub odebraną przez jednostki grafikowe (JG) utworzone z zasobów, które są bilansowane handlowo w ramach danej JB.

Cena energii niezbilansowania (CEN) jest wyznaczana na podstawie: stanu zakontraktowania KSE (SK), ceny energii  bilansującej (CEBPP) i ceny jednolitego łączenia rynku dnia następnego (CSDAC), gdzie CEN:

 • SK > 0:  CEN = min (CEBPP, CSDAC) 
 • SK = 0:  CEN = CEBPP
 • SK < 0:  CEN = max (CEBPP, CSDAC) 

Rozliczenia są prowadzone dla każdej JB dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania (ORN) doby handlowej (równego 15 minut).

Sporządzony przez OSP dokument wyjaśniający do projektu nowych Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 21 lutego 2023 r. implementujący II etap reformy rynku bilansującego wskazuje ponadto, iż POB jest właścicielem jednostek bilansowych (w odróżnieniu od dostawcy usług bilansujących (DUB), który jest właścicielem jednostek grafikowych). Zgłoszenia umów sprzedaży energii oraz rozliczenia niezbilansowania są realizowane dla poszczególnych jednostek bilansowych. Jeżeli w skład jednostek bilansowych wchodzą zasoby, które jednocześnie są reprezentowane w jednostkach grafikowych to przy wyznaczaniu niezbilansowania jednostek bilansowych jest uwzględniana korekta niezbilansowania wynikająca z poleconego przez OSP wykonania usług bilansujących świadczonych z wykorzystaniem tych zasobów.

Nowa struktura podmiotowa rynku bilansującego po implementacji II etapu reformy rynku bilansującego wprowadza możliwość udziału podmiotu w rynku bilansującym jako DUB bez jednoczesnego obowiązku pełnienia na rynku bilansującym funkcji POB. Oznacza to, że podmiot będący uczestnikiem rynku bilansującego (URB) może być POB albo DUB albo jednocześnie POB i DUB. Wprowadzenie udziału w rynku bilansującym wyłącznie jako DUB otwiera możliwość oferowania usług bilansujących na rynku bilansującym przez podmioty, które nie są zainteresowane świadczeniem usługi bilansowania handlowego.

Bliższe wyjaśnienia w tym zakresie można znaleźć w opublikowanym przez PSE S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. Raporcie z procesu konsultacji społecznych projektu Warunków Dotyczących Bilansowania (Informacja o zgłoszonych przez użytkowników system uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia). Odnosząc się do podniesionej przez Sympower B.V. wątpliwości czy:

 • DUB musi mieć umowę zawartą z POB, by zapewnić moc bilansującą i energię bilansującą,
 • DUB musi wyznaczać bezpośrednio POB lub mieć umowę zawartą z POB, by uczestniczyć w rynku;

OSP wskazał, iż nowe WDB „nie wymuszają zawarcia przez DUB umowy z POB w celu świadczenia usług bilansujących z wykorzystaniem zasobu bilansowanego handlowo przez POB. Zasady współpracy pomiędzy DUB i POB powinny być wypracowane pomiędzy tymi podmiotami, jeżeli podmioty te uznają to za zasadne”.

Zbiór jednostek bilansowych danego POB musi obejmować wszystkie miejsce dostarczania energii elektrycznej rynku bilansującego, w zakresie których dany POB jest odpowiedzialny za ich zbilansowanie handlowe. Uczestnik rynku bilansującego niebędący POB nie może posiadać żadnej jednostki bilansowej.

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Balance Responsible Party (BRP)

Zgodnie z projektem nowych Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 21 lutego 2023 r. implementujących II etap reformy rynku bilansującego zasady prowadzenia bilansowania handlowego przez POB są następujące:

(1) w bilansowaniu handlowym na rynku bilansującym uczestniczą Uczestnicy Rynku Bilansującego będący POB;

(2) POB dokonuje zbilansowania handlowego swoich dostaw energii elektrycznej poprzez:

 • zgłaszanie umów sprzedaży energii (USE) do realizacji;
 • rozliczanie z OSP niezbilansowania wynikającego z różnicy pomiędzy przydzielonym wolumenem oraz pozycją bilansową, która odpowiada umowom sprzedaży energii przyjętym do realizacji, przy uwzględnieniu korekty niezbilansowania, w przypadku gdy POB odpowiada za zbilansowanie handlowe zasobów, z wykorzystaniem których DUB świadczy usługi bilansujące na rynku bilansującym;

(3) obszar niezbilansowania w rozumieniu rozporządzenia 2017/2195 jest definiowany dla poszczególnych jednostek bilansowych i dla danej jednostki bilansowej odpowiada zbiorowi miejsc dostarczania energii elektrycznej rynku bilansującego reprezentowanemu przez tę jednostkę bilansową;

(4) użytkownik systemu będący właścicielem zasobu przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru rynku bilansującego albo podmiot przez niego upoważniony jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe tego zasobu, będąc POBZ dla tego zasobu, przy czym użytkownik systemu albo podmiot przez niego upoważniony będący POBZ może w odniesieniu do tego zasobu, umocować innego POBZ, który w ramach swojej jednostki bilansowej zasobów (JBZ) będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe tego zasobu na rynku bilansującym działając w imieniu własnym i na własny rachunek;

(5) podstawą do dokonania umocowania, o którym mowa w pkt (4), są przekazane do OSP oświadczenie o umocowaniu POBZ dla określonego zasobu, a w przypadku zmiany dotychczasowego POBZ również oświadczenie o cofnięciu umocowania dotychczasowemu POBZ. Powołane oświadczenia powinny mieć formę zgodną z wzorem opublikowanym na stronie internetowej OSP i powinny być podpisane przez osoby upoważnione.

W przypadku rozliczeń za energię niezbilansowania podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony przez OSP odpowiednio raport handlowy energii niezbilansowania oraz raport handlowy korygujący energii niezbilansowania. 

W przypadku gdy suma należności wyznaczonych dla wszystkich jednostek bilansowych danego POB za dostarczoną energię niezbilansowania w okresie rozliczeniowym jest:

 • dodatnia, to fakturę i fakturę korygującą za energię niezbilansowania dostarczoną na rynek bilansujący wystawia POB;
 • ujemna, to fakturę i fakturę korygującą za usługę przyjęcia energii niezbilansowania na rynek bilansujący wystawia OSP.

W przypadku gdy suma należności wyznaczonych dla wszystkich jednostek bilansowych danego POB za odebraną energię niezbilansowania w okresie rozliczeniowym jest:

 • dodatnia, to fakturę i fakturę korygującą za energię niezbilansowania odebraną z rynku  bilansującego wystawia OSP;
 • ujemna, to fakturę i fakturę korygującą za usługę przyjęcia energii niezbilansowania z rynku  bilansującego wystawia POB.

„Nowe WDB nie określają zasad rozliczeń między POB i DUB albo pomiędzy POB i właścicielem zasobu tworzącego JG i bilansowanego handlowo w JB POB, wynikających z niezbilansowania JB spowodowanego odchyleniami JG od skorygowanego programu pracy (tj. niepoprawną pracą JG)” - patrz ww. Raport PSEz dnia 28 czerwca 2023 r., s. 89.

 

Wymagania podmiotowe i typy POB

 

Uczestnik Rynku Bilansującego (URB) będącym POB jest:

 • podmiot, który ma zawartą umowę przesyłania z OSP, na mocy której, w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego, realizuje dostawy energii elektrycznej poprzez obszar rynku bilansującego oraz podlega rozliczeniom z tytułu niezbilansowania;
 • NEMO lub wskazany przez niego CCP NEMO, na podstawie umowy MNA OA, na mocy której podlega rozliczeniom z tytułu niezbilansowania.

POB w celu uczestnictwa w rynku bilansującym jest zobowiązany do:

 • posiadania odpowiednich koncesji, jeżeli jest taki wymóg prawny;
 • zawarcia umowy przesyłania z OSP w zakresie odpowiednim do działalności prowadzonej przez POB na rynku bilansującym albo umowy MNA OA w przypadku NEMO albo CCP NEMO;
 • zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z odpowiednim OSD, zawierającej uregulowania dotyczące udziału w rynku bilansującym, jeżeli POB jest właścicielem zasobów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub wykonuje funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zasobów z obszaru tej sieci.

Wymaganą treść umowy pomiędzy OSP a POB określają WDB.

Wyróżnia się następujące typy POB:

 1. POBZ – podmiot odpowiedzialny za niezbilansowanie zasobów:
  - których jest właścicielem przy czym w uzasadnionych sytuacjach zamiast właściciela może działać użytkownik systemu, który dysponuje innym niż własność tytułem prawnym do zasobu albo zasobów; lub
  - w odniesieniu do których został wskazany jako odpowiedzialny za ich niezbilansowanie przez właścicieli albo sprzedawców energii elektrycznej w przypadku zasobów odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej;
 2. POBGE, którym może być:

- podmiot prowadzący giełdę towarową, na której są zawierane transakcje sprzedaży i zakupu energii elektrycznej, których realizacja następuje w obszarze rynku bilansującego;

- podmiot pełniący funkcję giełdowej izby rozrachunkowej, który prowadzi rozliczenia i rozrachunki transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej zawieranych na giełdzie towarowej, lub w obrocie pozagiełdowym, których realizacja następuje w obszarze rynku bilansującego;

 1. podmiot pełniący funkcję NEMO albo CCP NEMO;
 2. POBOSD – OSD, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową, działający jako przedsiębiorstwo bilansujące;
 3. POBOSP – OSP, działający jako przedsiębiorstwo bilansujące.

W tym ostatnim przypadku OSP będzie pełnić funkcję POB raczej wyjątkowo - gdy dokonuje:

 • zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią,
 • zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania potrzeb OSP związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej oraz
 • odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej zakupionej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią, wynikających ze zmiany zapotrzebowania na tę energię.

 

Wpływ nowych Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB)

 

W lutym 2023 r. PSE S.A. opublikowały projekt nowych Warunków dotyczących bilansowania (WDB), które w istotny sposób zmienia reguły funkcjonowania rynku bilansującego.

Interesujące wyjaśnienia dotyczące statusu POB w rynku bilansującym po wdrożeniu nowych reguł od 2024 r. zawiera opublikowany przez PSE S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. Raport z procesu konsultacji społecznych projektu Warunków Dotyczących Bilansowania, Informacja o zgłoszonych przez użytkowników system uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Na pytanie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: „jakie dodatkowe aktywności beda ciążyły na POB, po wejsciu w zycie nowego WDB” PSE S.A. wyjaśniły że obowiązki, jak również warunki uczestnictwa w rynku bilansującym POB, do którego należą jednostki bilansowe (JB), są opisane w punktach: 3.1.1, 3.3.3, 4.1 oraz 4.2 nowych WDB. Do podstawowych obowiązków POB w odniesieniu do danej JB należą: zgłaszanie do OSP zawartych umów sprzedaży energii oraz uczestniczenie w rozliczaniu rynku bilansującego w zakresie niezbilansowania.

PSE S.A. podkreśliły, że nowe WDB nie nakładają dodatkowych obowiązków na POB, który zgodnie z obecnie obowiązującą strukturą podmiotową i obiektową rynku bilansującego jest uczestnikiem rynku bilansującego (URB) działającym wyłącznie jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe zasobów reprezentowanych w jednostkach grafikowych, ktöre posiada URB.

 

Formuła prawna działalności POB

 

W zakresie formuły prawnej działalności POB istotne jest, iż bilansując handlowo dany zasób na rynku bilansującym działa on w imieniu własnym i na własny rachunek, patrz pkt 3.6.1(4) nowych WDB:

„Użytkownik systemu będący właścicielem zasobu przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru RB jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe tego zasobu, będąc POBZ dla tego zasobu, przy czym użytkownik systemu będący POBZ może w odniesieniu do tego zasobu, umocować innego POBZ, który w ramach swojej JBZ będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe tego zasobu na RB działając w imieniu własnym i na własny rachunek”.

Wzmianka na wskazany temat została również zawarta w Raporcie.

 

Zgłaszanie umów sprzedaży energii (USE) 

 

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w cyt. Raporcie z 28 czerwca 2023 r. umowy sprzedaży energii (USE) są zgłaszane przez POB i dotyczą jednostek bilansowych. Umowy te powinny uwzględniać grafiki pracy jednostek grafikowych utworzonych z zasobów bilansowanych w ramach jednostek bilansowych, przy czym w procesach przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży energii i programów pracy nie jest dokonywana weryfikacja zgodności USE z grafikami obciążenia z programów pracy poszczególnych jednostek grafikowych.

W przypadku gdy transakcja sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą a spółką obrotu jest realizowana przez moduł wytwarzania energii, który jest bilansowany handlowo w ramach tej samej jednostki bilansowej co spółka obrotu, to nie dochodzi do zgłoszenia umów sprzedaży energii na rynku bilansującym, gdyż zgłoszenia umów sprzedaży energii dotyczą wyłącznie transakcji pomiędzy jednostkami bilansowymi. 

Relacje pomiędzy POB a podmiotami (zasobami), które są bilansowane handlowo przez POB, w tym w szczególności zasady przekazywania informacji do POB na potrzeby zgłoszeń umów sprzedaży energii na rynku bilansującym, powinny być określone w stosownych umowach zawartych pomiędzy tymi podmiotami.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.