Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana (JWCD) oznacza moduł wytwarzania energii:
a) przyłączony do sieci przesyłowej elektroenergetycznej albo
b) cieplny kondensacyjny o mocy osiągalnej równej 100 MW lub wyższej przyłączony do koordynowanej sieci 110 kV lub szczytowo-pompowy przyłączony do koordynowanej sieci 110 kV, albo
c) przyłączony do koordynowanej sieci 110 kV inny niż określony w lit. b, którym operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) dysponuje na podstawie odrębnych umów zawartych z wytwórcą energii elektrycznej i operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ten moduł wytwarzania energii jest przyłączony (par. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

 news   

 

27 września 2023 

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca WDB, DRR.WRE.744.17.2023.ŁW

W opublikowanym w dniu 28 czerwca 2023 r. Raporcie z procesu konsultacji społecznych projektu Warunków Dotyczących Bilansowania (Informacja o zgłoszonych przez użytkowników system uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia, s. 11) na pytanie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie:

„Jaki po wejściu w życie nowego WDB status będą miały jednostki wytwórcze niebędące JWCD, elektrociepłownie i elektrownie cieplne o mocy nieprzekraczającej 100MW, przyłączone do sieci dystrybucyjnej 110kV? Jaki wpływ będą miały wprowadzane zmiany na te jednostki?”

OSP wyjaśnił:

„Status modułu wytwarzania energii (jednostki wytwórczej) określa rozporządzenie systemowe. Moduł wytwarzania energii cieply kondensacyjny o mocy osiagalnej równej 100 MW przyłączony do koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie z § 2 pkt 11 rozporządzenia systemowego ma status jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej (JWCD), z zastrzeżeniem, że status ten może być zmieniony na podstawie § 14 ust. 1. Natomiast pozostale z wymienionych w uwadze jednostek wytwórczych, jeżeli nie zachodzi warunek centralnego dysponowania na podstawie odrębnych umów, o którym mowa w § 2 pkt 11 lit. c rozporządzenia systemowego, mają status niebędących JWCD.

Zgodnie z § 20 ust. 4 i 5 rozporządzenia systemowego oraz nowymi WDB, każdy moduł wytwarzania energii posiadający status JWCD, który nie jest objęty zwolnieniem na podstawie § 14 ust. 1 albo § 52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, ma obowiązek aktywnego udziału w RB (rynku bilansującym - przyp. mój) w pełnym zakresie dysponowania (znacznik aktywności równy 1, ZAK=1).

W zakresie modułu wytwarzania energii, który nie posiada statusu JWCD albo posiada status JWCD i jest objęty zwolnieniem na podstawie § 14 ust. 1 albo § 52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, nie ma obowiązku aktywnego udziału w RB. W zakresie tego modułu wytwarzania energii występuje dowolność w zakresie aktywnego udziału w RB, tj. może uczestniczyć aktywnie w RB w różnym zakresie dysponowania określanym przez znacznik aktywności (ZAK), jak również nie brać aktywnego udziału w RB”.

Jeżeli użytkownik systemu posiada jednostkę wytwórczą centralnie dysponowaną wskazuje w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dostawcę usług bilansujących (DUB) dla tej jednostki.

Stosownie do § 20 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego jednostka grafikowa podlega poleceniom operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego:

1) w ograniczonym zakresie dysponowania obejmującym zmianę obciążenia w zakresie oferowanej mocy dyspozycyjnej albo
2) w pełnym zakresie dysponowania obejmującym zmianę obciążenia w pełnym zakresie mocy dyspozycyjnej.

Jednostka grafikowa utworzona z:

1) jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej – podlega pełnemu zakresowi dysponowania;
2) modułu wytwarzania energii innego niż jednostka wytwórcza centralnie dysponowana albo magazynu energii elektrycznej – podlega pełnemu albo ograniczonemu zakresowi dysponowania zgodnie z wnioskiem dostawcy usług bilansujących;
3) zasobu innego niż określony w pkt 1 lub 2 lub z grupy zasobów – podlega ograniczonemu zakresowi dysponowania.

W cyt. Raporcie z dnia 28 czerwca 2023 r. Operator wyjaśnił także, że pełny zakres dysponowania przez OSP oznacza, że wartości mocy maksymalnej kwalifikowanej i mocy minimalnej kwalifikowanej jednostki grafikowej (JG) muszą być równe odpowiednio mocy maksymalnej i mocy minimalnej JG oraz w ofercie na energię bilansującą oferowana moc maksymalna musi być równa różnicy mocy maksymalnej kwalifikowanej i mocy minimalnej kwalifikowanej JG. Moc osiągalna jest określana w umowie przyłączeniowej, a następnie określana w umowie przesyłania. Nie jest to moc dowolna podana przez DUB w procesie kwalifikacji ani nie jest to moc kwalifikowana.

Zmiana statusu z JWCD na Jednostkę Wytwórczą Centralnie Koordynowaną (JWCK) może być przyznana na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia systemowego. 

 

A7236965 3186 423A B4E4 08E49F40A099

 

 

Zgodnie z par. 14 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego status modułu wytwarzania energii jako:

- jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej (JWCD) albo 

- jednostki wytwórczej centralnie koordynowanej (JWCK) oraz 

- zmianę statusu 

uwzględnia się w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Operator systemu przesyłowego (OSP) może na wniosek posiadacza JWCD:

1. zmienić status modułu wytwarzania energii z JWCD na JWCK albo 

2. zwolnić posiadacza tego modułu z:

- obowiązku wskazania Dostawcy Usług Bilansowania (DUB) oraz

- obowiązku podlegania pełnemu zakresowi dysponowania. 

Powyższy wniosek może być złożony już we wniosku o określenie warunków przyłączenia. 
Odmowa uwzględnienia wniosku powinna zawierać uzasadnienie. 

OSP powiadamia o odmowie wnioskodawcę oraz Prezesa URE.

  
 

Ww. Raport z dnia 28 czerwca 2023 r. zawiera również interesujące wyjaśnienia dotyczące szczegółowego statusu JWCD na rynku bilansującym po wdrożeniu nowych reguł od czerwca 2024 r.

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Jednostka grafikowa

Na pytanie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: „czy znacznik aktywności ZAK będzie przypisany do wszystkich jednostek wytwórczych także tych, które obecnie nie uczestniczą aktywnie w rynku bilansującym, nie są jednostkami JWCD” PSE S.A. odpowiedziały że znacznik aktywności (ZAK) jest przypisywany wyłącznie do jednostek grafikowych (JG), czyli dotyczy zasobów, które poprzez JG uczestniczą aktywnie w rynku bilansującym. W zależności od rodzaju JG i związanego z rodzajem JG zakresu dysponowania JG prez OSP, ZAK może przyjmować wartości: 1, 2 lub 3, których znaczenie zostalo zdefiniowane w pkt 3.3.4(10) nowych WDB.

Inne wyjaśnienie PSE S.A. dotyczyło statusu istniejących i nowo budowanych magazynów energii o mocy nieprzekraczającej 10 MW przyłączonych do sieci dystrybucyinej 110 kV - w tym zakresie PSE S.A. wskazały, iż magazyny energii elektrycznej o mocy 10 MW lub mniejszej przyłączone do sieci dystrybucyjnej zgodnie z § 2 pkt 11 rozporządzenia systemowego, nie posiadają statusu centralnego dysponowania. Oznacza to, ze będą posiadały dowolność w zakresie aktywnego udzialu w rynku bilansującym - będą mogły uczestniczyć w rynku bilansującym poprzez JG o różnej wartości ZAK albo nie uczestniczyć aktywnie w rynku bilansującym.

Z kolei odnośnie morskich farm wiatrowych w ww. Raporcie z dnia 28 czerwca 2023 r. Operator wyjaśnił:

„Zgodnie z § 2 pkt 11 rozporządzenia systemowego MWE (moduł wytwarzania energii) morskich - przyp. mój) farm wiatrowych przyłączony do sieci przesyłowej ma status JWCD i związany z tym obowiązek świadczenia usług bilansujących. Jednocześnie rozporządzenie systemowe nie przewiduje dla MWE morskich farm wiatrowych regularnego odroczenia od ww. obowiązku. W indywidualnych przypadkach, OSP na wniosek posiadacza JWCD, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia systemowego, może zmienić status MWE z JWCD na JWCK albo zwolnić posiadacza tego MWE z obowiązku aktywnego udziału w RB”.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.