18 czerwca 2020 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii).

 news

 

listopad 2023

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Analiza uzupełniającego aktu delegowanego Taksonomii UE i rekomendacje wdrożenia

Głównym celem Rozporządzenia w sprawie Taksonomii jest wprowadzenie regulacji określających metody klasyfikacji działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo.

Przepisy te mają również na celu zharmonizowanie informacji udzielanych przezinstytucje finansowe na temat finansowania działalności gospodarczych, które są zrównoważone środowiskowo. 

Dodatkowo wprowadzony został obowiązek dla przedsiębiorstw podlegających  obowiązkowi udostępniania informacji niefinansowych informowania o tym, jaka część  prowadzonej przez nie działalności jest zgodna z Taksonomią.

Informacje powinny dotyczyć kluczowych wskaźników Taksonomii (Taxonomy Key Performance Indicators (KPIs), tj. udziału procentowego obrotu, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) oraz wydatków operacyjnych (OPEX), które kwalifikują się zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie Taksonomii jakodziałalność zrównoważona środowiskowo.  

   Linki

 

Grupa Robocza ds. stosowania Taksonomii UE

Taxonomy Regulation

 

Kwalifikowalność a zgodność z Taksonomią

 

Istotne znaczenie w zakresie dostosowania do Taksonomii ma rozróżnienie kwestii kwalifikowalności oraz zgodności z Taksonomią:

 1. eligibility (kwalifikowanie się do Taksonomii) oznacza uwzględnienie danej działalności
  gospodarczej w aktach delegowanych określających techniczne kryteria kwalifikacji,
 2. alignment (zgodność z Taksonomią) oznacza łączne spełnienie czterech warunków określonych w Rozporządzeniu w sprawie Taksonomii:
  1. wnoszenie znaczącego wkładu w realizację co najmniej 1 z 6 celów środowiskowych,
  2. nieczynienie poważnych szkód dla pozostałych celów środowiskowych (do no significant harm - DNSH),
  3. zgodność z minimalnymi gwarancjami społecznymi (minimum safeguards) - art. 18 Rozporządzenia w sprawie Taksonomii),
  4. zgodność z technicznymi kryteriami kwalifikacji (Technical Screening Criteria - TSCi określonymi w aktach delegowanych do Rozporządzenia w sprawie Taksonomii.

 

Techniczne kryteria kwalifikacji

Zrównoważone finansowanie


Na podstawie Rozporządzenia o Taksonomii Komisja Europejska wydała akty delegowane w sprawie kryteriów technicznych (tzw. TSC - Technical Screening Criteria).

W pierwszej kolejności Komisj Europejska przyjęła 4 czerwca 2021 r. akt delegowany z technicznymi kryteriami  kwalifikacji służącymi określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza wnosi istotny wkład  w łagodzenie zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących  określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w  łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność, gospodarcza nie  wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.  

Ww. akt delegowany został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 8  grudnia 2021 r. i zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.  

Następnie, 9 marca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie 2022/1214 uzupełniające  ww. akt delegowany (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane technicznych dla energetyki gazowej oraz jądrowej w realizacji celów istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu oraz adaptacji do tych zmian).

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem 2022/1214 dotyczyły dodania do Taksonomii nowych działalności i kryteriów:

- Działalność 4.27 - Budowa i bezpieczna eksploatacja nowych elektrowni jądrowych do  wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej, w tym do produkcji wodoru z  wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii;  

- Działalność 4.29 - Wytwarzanie energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych;  

- Działalność 4.30 - Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii  elektrycznej z gazowych paliw kopalnych;  

- Działalność 4.31 - Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w  efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym.  

Wspomniany akt został opublikowany w dniu 15 lipca 2022 r. a jego przepisy stosowane są od 1  stycznia 2023 r. 

Kolejne nowe działalności zostały dodane do Taksonomii rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej.

 

Implementacja w Polsce 

 

Co do zasady rozporządzenia UE (w tym Rozporządzenie w sprawie Taksonomii) nie wymagają transpozycji do systemu prawa wewnętrznego państwa członkowskiego. Wyjątek stanowią art. 21 i 22 Rozporządzenia w sprawie Taksonomii, które nakładają na państwa UE wymogi wdrożenia przepisów w zakresie monitoringu przestrzegania tego rozporządzenia oraz wdrożenia przepisów o sankcjach. 

Art. 21 i 22 Rozporządzenia w sprawie Taksonomii implementowano do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - patrz art. 59 tej ustawy oraz art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 3l ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.