Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence - CSDDD) nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek identyfikowania negatywnego wpływu ich działalności w sprawach praw człowieka oraz ochrony środowiska a przypadku ich wystąpienia zobowiązuje do zapobiegania i łagodzenia potencjalnych skutków. 

 news

 

14 grudnia 2023 

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W dniu 14 grudnia 2023 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 23 lutego 2022 r. projektu Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (COM(2022) 71 final, 2022/0051 (COD)).

Obowiązki przedsiębiorstw

 

Dyrektywa w sprawie należytej staranności ustanawia przepisy, które mają zapobiegać negatywnym skutkom, jakie duże przedsiębiorstwa powodują lub mogą powodować dla praw człowieka i dla środowiska. Obejmuje ona wyższy szczebel łańcucha działalności (partnerów biznesowych), a także częściowo jego niższy szczebel (dystrybucję czy recykling).

Dyrektywa ustanawia również przepisy dotyczące kar i odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przewidzianych w dyrektywie obowiązków. Zobowiązuje ona przedsiębiorstwa do przyjęcia planu zapewniającego zgodność ich modelu biznesowego i strategii z porozumieniem klimatycznym z Paryża.

 

Zakres stosowania dyrektywy

Zrównoważone finansowanie

 

Za „duże przedsiębiorstwa” uznano firmy, które zatrudniają ponad 500 pracowników i których przychód netto ze sprzedaży w skali światowej przekracza 150 mln EUR. W przypadku przedsiębiorstw spoza UE dyrektywa będzie miała zastosowanie, jeśli ich przychody w UE osiągną ponad 150 mln EUR trzy lata po wejściu w życie tego aktu. Komisja będzie musiała opublikować wykaz przedsiębiorstw spoza UE, które są objęte dyrektywą.

 

Sektor finansowy

 

Usługi finansowe zostaną tymczasowo wyłączone z zakresu dyrektywy. Wprowadzona zostanie jednak klauzula przeglądowa dotycząca ewentualnego przyszłego włączenia sektora finansowego na niższym szczeblu do zakresu stosowania dyrektywy w oparciu o wystarczającą ocenę skutków.

 

Zmiana klimatu i odpowiedzialność cywilna

 

Przepisy dyrektywy zobowiązują duże przedsiębiorstwa do dołożenia wszelkich starań, aby przyjąć i wdrożyć plan transformacji w celu łagodzenia zmiany klimatu.

W kwestii odpowiedzialności cywilnej dyrektywa umacnia prawo dostępu osób poszkodowanych do wymiaru sprawiedliwości. Przewiduje się okres pięciu lat na wnoszenie roszczeń przez podmioty (w tym związki zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego), które odczuły niekorzystne skutki działalności przedsiębiorstw.

Jako ostateczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które zidentyfikują niekorzystne skutki dla środowiska lub praw człowieka ze strony niektórych swoich partnerów biznesowych, porozumienie podaje zakończenie relacji biznesowych – w przypadku gdy skutkom tym nie można zapobiec lub ich wyeliminować.

 

Kary

 

W przypadku przedsiębiorstw, które nie zapłacą kar finansowych nałożonych na nie w wyniku naruszenia dyrektywy, przewidziano szereg środków nakazujących zaprzestanie szkodliwych praktyk i uwzględnia przy tym obrót przedsiębiorstwa przy nakładaniu kar (kara maksymalna w wysokości co najmniej 5% przychodów netto przedsiębiorstwa). Dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do aktywnego zaangażowania w dialog i konsultacje z zainteresowanymi stronami jako jeden ze środków w ramach procedury należytej staranności. 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Corporate sustainability due diligence (CSDD)

CSDDD - strona www Ministerstwa Funduszy i Polityki Regional

 

Zamówienia publiczne

 

Przestrzeganie dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju jest jednym z kryteriów udzielania zamówień publicznych i koncesji.

 

Definicje

 

Dyrektywa opisuje obowiązki przedsiębiorstw w załączniku I, a także zawiera wykaz konkretnych praw i zakazów, których nadużywanie lub naruszanie stanowi niekorzystny wpływ na prawa człowieka. Wykaz zawiera odniesienia do instrumentów międzynarodowych, które zostały ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie i które jasno wytyczają standardy, które mogą być przestrzegane.

Porozumienie dodaje nowe pozycje do wymienionych w załączniku obowiązków i instrumentów odnoszących się do praw człowieka. Pozycje te dotyczą zwłaszcza słabszych grup. Po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie do wykazu będą mogły zostać dodane –w drodze aktów delegowanych – również najważniejsze konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Dyrektywa wprowadza również w załączniku odniesienia do innych konwencji ONZ, takich jak Międzynarodowy pakt o prawach obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych czy Konwencja o prawach dziecka. Wyjaśniono także na czym polegają negatywne skutki dla środowiska objęte dyrektywą. Chodzi o wszelką mierzalną degradację środowiska: szkodliwe zmiany w glebie, zanieczyszczenie wody lub powietrza, szkodliwe emisje lub nadmierne zużycie wody, a także inne skutki dla zasobów naturalnych.

 

Implikacje biznesowe

 

Wymieniona regulacja może w zasadniczy sposób wpłynąć negatywnie na działalność wielu podmiotów poprzez utrudnienia w dostępie do finansowania, zakłócenia łańcuchów dostaw oraz ekspozycję na roszczenia odszkodowawcze ze względu na aspekt zanieczyszczenia środowiska związany z istotnym śladem węglowym.

Biorąc pod uwagę charakter przeważającej części aktywów wytwórczych polskiej energetyki, korporacyjne plany, strategie jak i procedury będą wymagały zasadniczej modyfikacji w celu dostosowania do zmienionego otoczenia biznesowego i regulacyjnego.  

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.