"Informacja wewnętrzna" w rozumieniu REMIT oznacza:

a) informację,

b) o szczegółowym charakterze,

c) która nie została podana do publicznej wiadomości,

d) która dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, 

e) która, jeżeli zostałaby podana do wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

 news   

 

17 kwietnia 2024

REMIT 2 opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE - dostosowanie definicji zawartych w REMIT do obowiązujących w regulacjach dotyczących rynku finansowego, w tym Rozporządzeniu MAR a także rozszerzenie definicji informacji wewnętrznej o etapy pośrednie rozciągniętego w czasie procesu.

Ponadto wprowadzono delegację dla Komisji Europejskiej w art. 6 ust. 1 REMIT do przyjmowania aktów delegowanych w celu:

  • harmonizacji definicji informacji wewnętrznej, w celu zapewnienia spójności z innymi odpowiednimi przepisami prawa Unii w obszarze usług finansowych i energii;
  • aktualizacji definicji informacji wewnętrznej w wyłącznym celu uwzględnienia przyszłej sytuacji na hurtowych rynkach energii;
  • uzupełnienia REMIT poprzez określenie, z uwzględnieniem specyfiki krajowej, minimalnych progów służących identyfikacji zdarzeń, których upublicznienie mogłoby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Na użytek niniejszej definicji „informacja" oznacza:

a) informację, co do której istnieje wymóg podania do publicznej wiadomości zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 714/2009 i nr 715/2009, w tym również z wytycznymi i kodeksami sieci przyjętymi na podstawie tych rozporządzeń; 

b) informację dotyczącą zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, magazynowaniu lub przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny, lub informację dotyczącą zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
również planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji;

c) informację, co do której istnieje wymóg ujawnienia zgodnie z przepisami ustawowymi lub regulacyjnymi na szczeblu unijnym lub krajowym, z zasadami rynkowymi oraz umowami lub zwyczajami obowiązującymi na danym hurtowym rynku energii, w zakresie, w jakim taka informacja mogłaby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym;

oraz

d) inną informację, na której rozsądny uczestnik rynku mógłby częściowo oprzeć swoją decyzję o zawarciu transakcji lub złożeniu zlecenia dotyczących takiego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym. 

Uznaje się, że informacja ma szczegółowy charakter, jeśli:

a) wskazuje na zbiór istniejących okoliczności lub okoliczności, których zaistnienia w uzasadniony sposób można się spodziewać, lub

b) wskazuje na wydarzenie, które wystąpiło lub którego wystąpienia można w uzasadniony
sposób się spodziewać a także jeśli

c) jest ona wystarczająco konkretna, aby umożliwić wyciągnięcie wniosku dotyczącego możliwego wpływu tego zbioru okoliczności lub wydarzenia na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Zgodnie z Wytycznymi ACER, za informację wewnętrzną w obszarze wytwarzania energii elektrycznej uznaje się:

1) planowane wyłączenie, ograniczenie, odłączenie lub rozbudowę jednej jednostki wytwórczej równe lub przekraczające 100 MW i zmiany dotyczące takich planów oraz

2) nieplanowane wyłączenia albo awarie równe lub przekraczające 100 MW na jedną jednostkę wytwórczą oraz aktualizacje dotyczące takich wyłączeń albo awarii.

Powyższe wyliczenie nie jest katalogiem zamkniętym.

Należy także zauważyć, iż w późniejszych interpretacjach ACER wycofał się z rekomendacji sztywnych progów mocy jednostek wytwórczych jak w pkt 1 powyżej pozostawiając tę kwestię odpowiedzialności wytwórców na poszczególnych rynkach.

Progi te najprawdopodobniej zostaną wkrótce określone w drodze aktów delegowanych Komisji Europejskiej zgodnie z delegacją wprowadzoną przez REMIT 2 w art. 6 ust. 1 REMIT. Warto zauważyć, iż określenie to, zgodnie z delegacją powinno nastąpić "z uwzględnieniem specyfiki krajowej" oraz po przeprowadzeniu konsultacji.

Informacje dotyczące własnych planów i strategii handlowych nie stanowią informacji wewnętrznych,

 

 

 

0FBA7F4C 7E9A 4B8F 8423 8C6C37629512  Kalendarium regulacyjne

 

 

17 kwietnia 2024

 

REMIT 2 opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE - dostosowanie definicji zawartych w REMIT do obowiązujących w regulacjach dotyczących rynku finansowego, w tym Rozporządzeniu MAR a także rozszerzenie definicji informacji wewnętrznej o etapy pośrednie rozciągniętego w czasie procesu

Ponadto wprowadzono delegację dla Komisji Europejskiej w art. 6 ust. 1 REMIT do przyjmowania aktów delegowanych w celu:

  • harmonizacji definicji informacji wewnętrznej, w celu zapewnienia spójności z innymi odpowiednimi przepisami prawa Unii w obszarze usług finansowych i energii;
  • aktualizacji definicji informacji wewnętrznej w wyłącznym celu uwzględnienia przyszłej sytuacji na hurtowych rynkach energii;
  • uzupełnienia REMIT poprzez określenie, z uwzględnieniem specyfiki krajowej, minimalnych progów służących identyfikacji zdarzeń, których upublicznienie mogłoby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Link

 


The notion of "inside information" under REMIT

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.