"Informacja wewnętrzna" w rozumieniu REMIT oznacza:

a) informację,

b) o szczegółowym charakterze,

c) która nie została podana do publicznej wiadomości,

d) która dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, 

e) która, jeżeli zostałaby podana do wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Na użytek niniejszej definicji „informacja" oznacza:

a) informację, co do której istnieje wymóg podania do publicznej wiadomości zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 714/2009 i nr 715/2009, w tym również z wytycznymi i kodeksami sieci przyjętymi na podstawie tych rozporządzeń; 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Link


The notion of "inside information" under REMIT

b) informację dotyczącą zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, magazynowaniu lub przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny, lub informację dotyczącą zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
również planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji;

c) informację, co do której istnieje wymóg ujawnienia zgodnie z przepisami ustawowymi lub regulacyjnymi na szczeblu unijnym lub krajowym, z zasadami rynkowymi oraz umowami lub zwyczajami obowiązującymi na danym hurtowym rynku energii, w zakresie, w jakim taka informacja mogłaby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym;

oraz

d) inną informację, na której rozsądny uczestnik rynku mógłby częściowo oprzeć swoją decyzję o zawarciu transakcji lub złożeniu zlecenia dotyczących takiego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym. 

Uznaje się, że informacja ma szczegółowy charakter, jeśli:

a) wskazuje na zbiór istniejących okoliczności lub okoliczności, których zaistnienia w uzasadniony sposób można się spodziewać, lub

b) wskazuje na wydarzenie, które wystąpiło lub którego wystąpienia można w uzasadniony
sposób się spodziewać a także jeśli

c) jest ona wystarczająco konkretna, aby umożliwić wyciągnięcie wniosku dotyczącego możliwego wpływu tego zbioru okoliczności lub wydarzenia na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Zgodnie z Wytycznymi ACER, za informację wewnętrzną w obszarze wytwarzania energii elektrycznej uznaje się:

1) planowane wyłączenie, ograniczenie, odłączenie lub rozbudowę jednej jednostki wytwórczej równe lub przekraczające 100 MW i zmiany dotyczące takich planów oraz

2) nieplanowane wyłączenia albo awarie równe lub przekraczające 100 MW na jedną jednostkę wytwórczą oraz aktualizacje dotyczące takich wyłączeń albo awarii.

Powyższe wyliczenie nie jest katalogiem zamkniętym.

Informacje dotyczące własnych planów i strategii handlowych nie stanowią informacji wewnętrznych.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.