Stopniowe otwieranie rejestrów – co aktualnie ma miejsce – może zmienić kwalifikację prawną, ze zdarzenia o charakterze ogólnym i dotyczącym wszystkich rejestrów (Przypadek Zawieszenia) na zdarzenie dotyczące poszczególnych rejestrów (Siła Wyższa).

Taka zmiana oznaczałaby z kolei wprowadzenie terminu 9 dni roboczych, po upływie których druga strona umowy miałaby prawo do odstąpienia od umowy.Jak zmiana przepisów prawa skutkująca brakiem możliwości transferu EUA wpływa na zobowiązania z umowy IETA? O ile ta niemożliwość świadczenia powstała po zawarciu umowy i dotyka tylko jednej ze stron, druga strona umowy uprawniona jest do odszkodowania.

Regulacja taka w zasadzie zrównuje w tym przypadku skutki tzw. Illegality oraz Event of Default. Warto o tym pamiętać i się odpowiednio zabezpieczyć, bowiem jest to rozwiązanie odmienne od przewidzianego np. w art. 495 polskiego kodeksu cywilnego. M.in. ze względu na to, iż ryzyko regulacji prawnych na rynku emisji jest znacznie większe niż na innych rynkach. I nie chodzi tu tylko o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. odrzucającą polski KPRU II.

 

Awaria ITL, przekroczenie CPR czy tzw. Eligibility Criteria są zdarzeniami, które mogą spowodować niewykonanie zobowiązań w zakresie handlu emisjami.

Są to zdarzenia niezależne od stron umowy, nie mieszczą się jednak na ogół w umownych klauzulach siły wyższej.

W artykule omawiamy sposoby wypracowane przez sektor handlu emisjami mające na celu zarządzanie ryzykiem wynikającym z ewentualności wystąpienia powyższych zdarzeń.

Porównaliśmy zapisy o sposobach dokonywania zawiadomień w aktualnych wersjach standardowych wzorców umownych IETA, EFET i ISDA. Najbardziej dopracowane zapisy w tym zakresie wg naszej oceny zawiera standard ISDA.


Zgodnie z punktem 12.2 (d) (iv) umowy IETA strona umowy ma 30 dni na spowodowanie wycofania zgłoszonego w stosunku do niej wniosku o upadłość - pod rygorem wystąpienia „Przypadku Naruszenia” (Event of Default) i ryzyka zerwania umowy przez kontrahenta. W polskich realiach to może sporo kosztować.