Stopniowe otwieranie rejestrów – co aktualnie ma miejsce – może zmienić kwalifikację prawną, ze zdarzenia o charakterze ogólnym i dotyczącym wszystkich rejestrów (Przypadek Zawieszenia) na zdarzenie dotyczące poszczególnych rejestrów (Siła Wyższa).

Taka zmiana oznaczałaby z kolei wprowadzenie terminu 9 dni roboczych, po upływie których druga strona umowy miałaby prawo do odstąpienia od umowy.


Stosownie do komunikatów Komisji Europejskiej (ostatni z 3 lutego 2011 r.) Komisja dokonała przeglądu pierwszych raportów nadesłanych przez Państwa Członkowskie. Wg Komisji, w przedłożonych raportach Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Słowacja udzieliły zapewnień, iż minimalne środki bezpieczeństwa w odniesieniu do tych rejestrów krajowych są już wdrożone. Uruchomienie tych krajowych rejestrów było przewidziane na 4 lutego.


Artykuł 68 Rozporządzenia Rejestrowego (Nr 2216/2004) - jako motto ;-)

„Dostępność i rzetelność rejestrów i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

Centralny Administrator i każdy administrator rejestru podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia, aby:

a) możliwy był dostęp do rejestru przez posiadaczy rachunków całą dobę przez siedem dni w tygodniu i aby łącze komunikacji pomiędzy rejestrem i niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty było utrzymywane przez dobę przez siedem dni w tygodniu, poprzez zapewnienie rezerwowego sprzętu i oprogramowania komputerowego na wypadek awarii pracy podstawowego sprzętu i oprogramowania;

b) rejestr i niezależny dziennik transakcji Wspólnoty odpowiadały natychmiastowo na zapytania posiadaczy rachunków.

Zapewniają oni, aby rejestr i niezależny dziennik transakcji Wspólnoty zawierały solidne systemy i procedury dla zabezpieczenia danych i niezwłocznego odzyskania wszystkich danych i wznowienia operacji w razie katastrofy.

Ograniczają przerwy w pracy rejestru i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty do minimum".


Nie dziwi, iż akurat te rejestry zostały uruchomione w pierwszej kolejności. Są to rejestry które obejmują giełdy istotne dla obrotu uprawnieniami do emisji (lub instrumentami finansowymi opartymi o uprawnienia do emisji).


Tak więc, jak widać, zdecydowano się na wariant ze stopniowym uruchamianiem rejestrów. Alternatywny wariant mógłby polegać na jednoczesnym przywróceniu działalności wszystkich rejestrów. Czy wybór któregoś z wariantów może mieć jakieś znaczenie dla praktyki obrotu?

Otóż może tak być.


Organizacja IETA zwróciła uwagę (publikacja: “Concerns: Temporary suspension of national registries in the EU ETS” www.ieta.org), iż jej członków niepokoi obecna sytuacja w kontekście różnic, jakie standardowa dokumentacja transakcyjna IETA wiąże z wystąpieniem “Przypadku Zawieszenia” („Suspension Event) oraz “Siły Wyższej” („Force Mejeure”).


Przypomnijmy, iż zgodnie z definicją zawartą w Standardzie ETMA - Emissions Trading Master Agreement for the EU Scheme Version 3.0 2008 definicja „Suspension Event” obejmuje m.in. przypadek „braku Funkcjonowania Rejestru ITL”, które to zdarzenie zostało z kolei zdefiniowane co do zasady jako „ustanowienie oraz stałe funkcjonowanie połączenia pomiędzy ITL, CITL oraz Odpowiednim Rejestrem”.


Słuszne wątpliwości wywołuje odpowiedź na pytanie, czy sytuacja jaka dotychczas miała miejsce a polegająca na zupełnym (poza alokacją oraz umarzaniem uprawnień) zablokowaniu wszystkich krajowych rejestrów, może być kwalifikowana w świetle standardowej dokumentacji umownej IETA jako brak „stałego funkcjonowania połączenia pomiędzy ITL, CITL oraz Odpowiednim Rejestrem” a tym samym jako „brak Funkcjonowania Rejestru ITL”, stanowiący z kolei „Przypadek Zawieszenia”.