Warto zwrócić uwagę, iż standard umowy ramowej IETA (również w najnowszej wersji Emissions Trading Master Agreement for the EU Scheme Version 3.0 2008) przewiduje odmienny od wynikającego z polskich przepisów sposób naliczania odsetek.Przykładowo pkt 6.1.1. umowy ramowej IETA (ale w innych miejscach standard tej umowy zawiera analogiczne zasady) przewiduje, iż odsetki są naliczane za okres od dnia, w którym przypada Termin Przekazania (włącznie), do dnia faktycznego Przeniesienia ich na Kupującego (nie licząc tego dnia).


Przykładowy pkt 6.1.1. w oryginalnym języku umowy brzmi:

[...] the Delivering Party shall pay to the Receiving Party interest on an amount equal to the Contract Price multiplied by the number of Compliance Period Traded Allowances not Transferred to such Receiving Party's Holding Account by the Delivery Date for the period from (and including) the Delivery Date to (but excluding) the actual date of Transfer to the

Receiving Party at the rate specified in clause 8.5(a) (Interest)


Zasady naliczania odsetek przewidziane standardem umowy ramowej IETA odbiegają zatem od przepisów polskiego kodeksu cywilnego, które w art. 111 i 112 przewidują, iż:

„Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.”


Nie oznacza to oczywiście, iż wskazane zapisy umowy ramowej IETA są nieważne, bowiem art. 111 i 112 k.c stosuje się tylko, „jeżeli czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania” (art. 110 k.c.).


Tym niemniej, warto zwrócić uwagę na tę różnicę, bowiem dostosowania może wymagać np. stosowany w firmie program księgowy do naliczania odsetek - o ile umożliwia wprowadzenie odmiennych zasad naliczania odsetek tylko dla niektórych kontrahentów i umów.


Alternatywnie możliwe jest wprowadzenie w tym zakresie zmiany do standardu umowy ramowej IETA np. w poniższy sposób:


„W każdym przypadku, gdy niniejsza Umowa przewiduje naliczanie odsetek od zaległych płatności, odsetki od zaległych płatności naliczane będą za okres od dnia następującego po Terminie Wymagalności do dnia faktycznej zapłaty (włącznie).”

Powyższe pozwoli na uniknięcie ewentualnych przyszłych nieporozumień przy ustalaniu stanu rozliczeń z kontrahentami, z którymi firma zawarła umowę IETA.


www.ochronaklimatu.comTen dokument może być używany, kopiowany i rozpowszechniany bez ograniczeń, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać tę notę o prawach autorskich.
This document may be freely used, copied and distributed on the condition, that each copy shall contain this copyright notice.