Proponujemy brzmienie zapisu części II Załącznika Nr 2 do umowy ramowej IETA (Postanowienia dodatkowe) - zmiana definicji „Odpowiedniego Podmiotu („Relevant Entity”), w przypadku wprowadzenia do umowy "Podmiotu Kontrolującego".

 

 

 

W przypadku, jeżeli wolą stron umowy IETA jest, aby dla celów kwalifikowania przesłanek zaistnienia Istotnej Niekorzystnej Zmiany ocenie podlegały tylko wskaźniki dotyczące Podmiotu Kontrolującego – a nie samej strony umowy – strony mogą rozważyć wprowadzenie do części II Załącznika Nr 2 do umowy ramowej IETA (Postanowienia dodatkowe) np. następującego zapisu:

„Strony zgodnie postanawiają, iż definicja „Odpowiedniego Podmiotu („Relevant Entity”) określona w punkcie 12.2 (h) (i) umowy IETA zostaje zmodyfikowana w ten sposób, iż obejmuje tylko Podmiot Kontrolujący daną Stronę, natomiast wyłącza się jej zastosowanie

w zapisach punktu 12.2 (h) (i), (vi) i (vii) w odniesieniu do samej Strony i jej Podmiotu Zabezpieczającego.”

Zapis ma na celu wzmocnienie wiarygodności kredytowej spółki zależnej, poprzez odesłanie do wskaźników finansowych spółki kontrolującej, w przypadku, gdy wskaźniki finansowe spółki zależnej są niewystarczające dla jej partnera handlowego dla zawarcia planowanego kontraktu. Rozwiązanie takie może pozwolić na zaoszczędzenie kosztów dodatkowych zabezpieczeń wykonania zobowiązań (jak np. gwarancje bankowe).

Takie uzupełnienie wydaje się celowe w przypadku wskazania przez strony w załączniku nr 2 do umowy IETA (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), że obok danej strony występuje podmiot kontrolujący, przy uwzględnieniu także pozostałych wymaganych w tym zakresie przez IETA warunków, którymi są:

1) stosunek zależności pomiędzy podmiotem kontrolującym a zależnym (będącym stroną umowy IETA),

2) podpisanie pomiędzy nimi umowy o kontroli i przekazywaniu zysków - w rozumieniu umowy IETA.

Wydaje się, iż w takiej sytuacji do umowy IETA należy wprowadzić powyższy jednoznaczny zapis, bowiem odmienna regulacja mijałaby się z celem funkcjonowania w umowie konstrukcji „Podmiotu Kontrolującego”.

Jak jednak wynika z zapisów umowy IETA, aby wskazane rozwiązanie wchodziło w grę, pomiędzy podmiotami powiązanymi musi być jednak zawarta umowa o kontroli i transferze zysków – dość jeszcze rzadka w polskiej rzeczywistości gospodarczej.


www.ochronaklimatu.com


Ten dokument może być używany, kopiowany i rozpowszechniany bez ograniczeń, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać tę notę o prawach autorskich. This document may be freely used, copied and distributed on the condition, that each copy shall contain this copyright notice.