Propozycja Komisji Europejskiej


Propozycja Komisji Europejskiej zmierza do ujednolicenia stanowisk w powyższych sprawach przy jednoczesnym zapobieżeniu ryzyku „oszustwa karuzelowego” (propozycja z dnia 29.9.2009 Dyrektywy Rady KOM (2009) 511, 2009/0139 (CNS) zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa).

 

Istota środka zaproponowanego przez KE sprowadza się do umożliwienia Państwom Członkowskim stosowania ukierunkowanego mechanizmu reverse charge w odniesieniu do uprawnień do emisji i kilku wyszczególnionych kategorii towarów.

 

Ww. dokument proponuje zmianę Dyrektywy 2006/112/EC poprzez m.in. dodanie Artykułu 199a ust. 1, zgodnie z którym Państwa Członkowskie mogą do dnia 31 grudnia 2014 r. i na okres co najmniej dwóch lat wprowadzić i stosować mechanizm, w ramach którego do zapłacenia podatku należnego z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług z kategorii określonych w Dyrektywie zobowiązana jest osoba, na rzecz której dokonywana jest dostawa towarów lub świadczone są usługi.

 

Proponowane rozwiązania mają objąć m.in. uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 dyrektywy 2003/87/WE, przenoszone zgodnie z przepisami art. 12 tej dyrektywy, a także inne uprawnienia do emisji, „z których mogą korzystać przedsiębiorcy w celu zapewnienia zgodności z tą dyrektywą”.


Zatem nowym aktem prawnym będą objęte nie tylko EUA lecz także ERU, CER (oraz ewentualne inne przyszłe jednostki uwzględnione w Dyrektywie 2002/87/WE).


Co można zrobić już teraz

 

Biorąc pod uwagę sytuację w innych Państwa Członkowskich, gdzie stosowana jest w obrocie krajowym standardowa stawka VAT (bez mechanizmu reverse charge) ryzyko oszustw nadal się utrzymuje.

Zalecanym sposobem uchronienia się w obrocie przed nieuczciwymi kontrahentami jest stosowanie szczegółowych procedur KYC (Know Your Customer) w transakcjach międzynarodowych.

Jednym słowem, weryfikacja kontrahenta powinna być teraz jeszcze dokładniejsza.
Aktualne opodatkowanie VAT
zbywania uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej
Copyright © by Michał Głowacki 2009

www.ochronaklimatu.com