W przypadku sprzedaży przez polskie podmioty gospodarcze uprawnień do emisji CO2 na rzecz nabywcy z innego kraju Wspólnoty Europejskiej po stronie polskiego podmiotu nie powstanie obowiązek naliczenia podatku VAT w Polsce, natomiast zagraniczny podatek VAT sam nalicza sobie nabywca (reverse charging mechanism).

Przeniesienie uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, wg przeważającej opinii jest traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wydaje się, iż na użytek ustawy o VAT można przyjąć, iż przeniesienie EUA stanowi przeniesienie praw (ewentualnie wartości niematerialnych i prawnych). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie niebędące dostawą towarów.


Tak więc mimo istniejących wątpliwości dotyczących cywilno-prawnego charakteru uprawnień do emisji CO2, przeniesienie uprawnień do emisji CO2, w rozumieniu ustawy o VAT, jest zgodnie kwalifikowane jako świadczenie usług.


Zakwalifikowanie natomiast tych usług jako sprzedaży praw, skutkuje, zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, iż  - w przypadku przeniesienia EUA na rzecz kontrahenta zagranicznego - miejscem świadczenia usługi będzie terytorium kraju, w którym siedzibę ma jej nabywca.

Art. 27 ust. 3 ustawy o VAT:

W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 (ustęp ten w punkcie 1 wymienia właśnie sprzedaż praw), są świadczone na rzecz:

1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub

2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Konsekwencją powyższego jest, iż w przypadku sprzedaży przez polskie podmioty gospodarcze uprawnień do emisji CO2 na rzecz nabywcy z innego kraju Wspólnoty Europejskiej po stronie polskiego podmiotu nie powstanie obowiązek naliczenia podatku VAT w Polsce, natomiast zagraniczny podatek VAT sam nalicza sobie nabywca (reverse charging mechanism).


Odrębnym - nie ujętym w tym miejscu - zagadnieniem jest kwestia opodatkowania VAT derywatów (instrumentów pochodnych) opartych o EUA, zakwalifikowania ich jako usługi finansowej (i ewentualnego zwolnienia z VAT).